DP/WPA.024/270/02 - Biblioteki - odpłatne udostępnianie utworów na nośnikach elektronicznych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 października 2002 r. Min.Kultury DP/WPA.024/270/02 Biblioteki - odpłatne udostępnianie utworów na nośnikach elektronicznych.

"(...) z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) nie wynika uprawnienie dla bibliotek do odpłatnego udostępniania zainteresowanym osobom utworów utrwalonych na nośnikach elektronicznych bez zgody podmiotów uprawnionych. Art. 28 powyższej ustawy przyznaje bowiem bibliotekom, jedynie ustawową licencję w ramach dozwolonego użytku publicznego na nieodpłatne udostępnianie swoich zbiorów. Jeśli natomiast biblioteka podejmuje się pobierania opłat z tytułu udostępniania materiałów bibliotecznych w oparciu o art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), nie zwalnia ją to od przestrzegania wymogów, płynących z prawa autorskiego, w tym uzyskania w tym zakresie stosownych zezwoleń."

Opublikowano: LEX nr 3032