DP/WPA.024/22/02, Fragmenty utworów w wypisach i podręcznikach. - Pismo wydane przez: Min.Kultury - OpenLEX

DP/WPA.024/22/02 - Fragmenty utworów w wypisach i podręcznikach.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 lutego 2002 r. Min.Kultury DP/WPA.024/22/02 Fragmenty utworów w wypisach i podręcznikach.

"(...) Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., będącym jednym z przepisów o tzw. dozwolonym użytku publicznym (art. 24-35 ustawy), wolno (bez zezwolenia twórcy) w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach. W tym przypadku twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia (art. 29 ust. 3).

(...) w sytuacji, gdy w wypisach tych zamieszczone będą zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 jedynie "drobne utwory lub fragmenty większych utworów" (ustawa nie definiuje pojęcia - drobny utwór) - (...) zasadne jest uznanie, że działalność taka mieścić się będzie w dyspozycji art. 29 ust. 2 ustawy. Ze względu na to, że zamiarem jest zamieszczenie w wypisach fragmentów opublikowanych artykułów prasowych - spełniony jest, określony w tym przepisie, wymóg rozpowszechnienia (art. 6 pkt 3 w związku z pkt 1 ustawy).

Jeżeli zamieszczano by w omawianych wypisach utwory w zakresie przekraczającym ramy zakreślone w art. 29 ust. 2, konieczna jest zgoda twórcy na taki sposób wykorzystania i zapłata wynagrodzenia autorskiego.

Należy zaznaczyć, że można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła (art. 34 ustawy).

Wypisy dozwolone na mocy art. 29 ust. 2 nie mogą także w związku z art. 35 dotyczyć wyboru dzieł jednego twórcy. (...)"

Opublikowano: LEX nr 3003