DP/PD/423-0182/5/05/AP - Obrót materiałami i surowcami jako działalność pomocnicza do realizacji procesu produkcyjnego w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 marca 2006 r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku DP/PD/423-0182/5/05/AP Obrót materiałami i surowcami jako działalność pomocnicza do realizacji procesu produkcyjnego w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej.

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie: działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - przychody uzyskane z tytułu sprzedaży materiałów do produkcji konserw rybnych (surowiec rybny, opakowania blaszane, koncentrat, olej), a zwolnienie od podatku dochodowego

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Spółka - niebędąca małym ani średnim przedsiębiorcą - w 2000 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej Strefa). Zezwolenie zostało wydane w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie Strefy, określonych w PKWiU:

1.

sekcja D podsekcja DA dział 15 grupa 15.2 klasa 15.20 - ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane

2.

sekcja D podsekcja DA dział 15 grupa 15.7 klasa 15.71 - pasza dla zwierząt hodowlanych

3.

sekcja D podsekcja DA dział 15 grupa 15.7 klasa 15.72 - karma dla zwierząt domowych

4.

sekcja D podsekcja DA dział 15 grupa 15.1 klasa 15.13 - produkty mięsne, w tym drobiowe i królicze

5.

sekcja D podsekcja DA dział 15 grupa 15.3 klasa 15.32 - soki owocowe i warzywne

6.

sekcja D podsekcja DA dział 15 grupa 15.3 klasa 15.33 -owoce i warzywa przetworzone zakonserwowane pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane oraz produkcja uzupełniająca niezbędna do realizacji wyżej określonych celów.

Spółka dla potrzeb produkcji gotowych konserw rybnych zleca różnym podmiotom wykonanie usług wędzenia surowca rybnego, usług obróbki surowca (filetowanie, odgardlanie, itp.), usług wykonania opakowań konserwowych, które w Spółce podlegają oczyszczaniu, etykietowaniu, konfekcjonowaniu i leżakowaniu. W rozliczeniach między stronami przyjęto, że Spółka sprzedaje zleceniobiorcy surowiec rybny uprzednio przechowywany w chłodniach, a następnie odkupuje od niego półprodukt, który jest przetwarzany w dalszym procesie produkcji konserw. Spółka, poza surowcem rybnym, dokonuje również sprzedaży materiałów do produkcji konserw, tj. opakowania blaszane, koncentrat, olej, itp.

Usługi te mają charakter incydentalny, mają miejsce w sytuacjach, gdy w sposób skomasowany do Spółki wpłyną zamówienia. Mają one na celu zabezpieczenie surowca rybnego przed zepsuciem oraz terminowe wywiązanie się przez Spółkę z zawartych kontraktów handlowych.

Podatnik stoi na stanowisku, iż przychody uzyskane z tytułu ww. sprzedaży są zwolnione od podatku dochodowego.

Na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2000 r. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą być, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, całkowicie zwolnione odpowiednio od podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie równym połowie okresu, na jaki ustanowiona została strefa. Artykuł 12 ust. 5 ww. ustawy zawierał postanowienie, że Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, ustala m.in. przedmiot działalności, której prowadzenie uprawnia do zwolnień od podatku dochodowego oraz wysokość tych zwolnień. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy z zastrzeżeniem ust. 2, wymaga zezwolenia, które zgodnie z ust. 8 określa m.in. przedmiot oraz warunki działalności gospodarczej, która ma być prowadzona przez przedsiębiorcę na terenie strefy. Zezwolenie, zgodnie z art. 16 ust. 10 tej ustawy, stanowi podstawę do korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnień od podatku lub preferencji podatkowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 5 tej ustawy.

W dniu 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 1228) wprowadzająca m.in. zmianę przepisów przyznających zwolnienia i preferencje dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenach objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi. Jednocześnie w art. 5 ust. 1 tej ustawy wskazano, że przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 1 stycznia 2001 r.) uzyskali zezwolenia na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 (tj. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych), zachowują przez okres ważności zezwolenia prawo do zwolnień i preferencji podatkowych określonych w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed 1 stycznia 2001 r.).

Kolejną istotną zmianę w zakresie specjalnych stref ekonomicznych przyniosło członkostwo Polski w Unii Europejskiej, kiedy to weszły w życie (z dniem 1 maja 2004 r.) przepisy ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840), które uchyliły art. 5 nowelizacji z dnia 16 listopada 2000 r. Tym samym przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2001 r. stracili prawo do 100% zwolnienia z podatku dochodowego na dotychczasowych zasadach.

Tym niemniej - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. - przedsiębiorca, który zyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2001 r., może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o jego zmianę, polegającą na zastosowaniu do tego przedsiębiorcy zwolnień określonych w art. 5 tej ustawy. Termin złożenia powyższego wniosku upływa z dniem 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. dzieli przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Strefy, na trzy grupy. Przedsiębiorcy mali i średni w dalszym ciągu będą mieć prawo do 100% zwolnienia, ale prawo to jest ograniczone czasowo - odpowiednio do dnia 31 grudnia 2011 r. i dnia 31 grudnia 2010 r. (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r.). Natomiast dochody uzyskane przez przedsiębiorcę innego niż mały albo średni, są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach pomocy publicznej, przy czym maksymalna dopuszczalna wielkość tej pomocy wynosi:

a.

30% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym,

b.

75% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż określona w lit. a) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2000 r.,

c.

50% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż określona w lit. a) na podstawie zezwolenia wydanego po dniu 31 grudnia 1999 r. (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r.).

Wykładnia gramatyczna powyższych przepisów wskazuje, że poza kryteriami określającymi wielkość pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnienia, wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest każdy dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie przedmiotowym, określonym w zezwoleniu i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Oznacza to, że tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego. Zatem, jeżeli dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, a także jeżeli działalność nie jest działalnością pomocniczą niezbędną do realizacji zakresu działalności gospodarczej wymienionej w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego.

Zezwolenie, jakie uzyskała Spółka w 2000 r. zostało wydane na prowadzenie na terenie Strefy działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie Strefy, tj.:

*

ryb i produktów rybnych przetworzonych i zakonserwowanych,

*

paszy dla zwierząt hodowlanych,

*

karmy dla zwierząt domowych,

*

produktów mięsnych, w tym drobiowych i króliczych,

*

soków owocowych i warzywnych"/li>

*

owoców i warzyw przetworzonych zakonserwowanych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, iż w związku ze specyfiką działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, część surowców rybnych i materiałów niezbędnych do procesu produkcyjnego, a zarazem działalności objętej zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych, jest przekazywana do obróbki obcej zleceniobiorcom Spółki. Spółka odsprzedaje zleceniobiorcom surowiec rybny oraz produkty, tj. olej, koncentrat i opakowania blaszane, a następnie gotowy półprodukt odsprzedawany jest przez zleceniobiorców Spółce i jest przedmiotem obrotu. Spółka korzysta z usług obcych wyłącznie w związku z prowadzeniem działalności produkcyjnej objętej zezwoleniem. Natomiast zleceniobiorcy dokonują obróbki całości surowców i materiałów zakupionych od Spółki, które z powrotem odsprzedaje Spółce.

Mając powyższe na uwadze tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego obróbka dokonywana przez zleceniobiorców (polegająca na sprzedaży materiałów i surowców tym zleceniobiorcom i następnie nabyciem od nich przez Spółkę wytworzonych na bazie tych materiałów i surowców półproduktów celem dalszej obróbki lub obrotu) zawiera się w ramach całości procesu produkcyjnego jako jego etap. Wobec tego trudno traktować taką obróbkę jako działalność niezwiązaną z tą, która jako prowadzona na podstawie zezwolenia w Strefie podlega zwolnieniu od opodatkowania.

Zatem obrót materiałami i surowcami wykorzystywanymi w trakcie procesu produkcyjnego, choć stanowi działalność odrębną, to jednak pomocniczą i niezbędną do realizacji działalności objętej zezwoleniem i również podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl