DP/P1/423-0026/05/AK - Podstawa do obliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, wpłacanej w sposób uproszczony.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 lutego 2005 r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku DP/P1/423-0026/05/AK Podstawa do obliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, wpłacanej w sposób uproszczony.

Pytanie podatnika

Spółka z o.o. rozpoczęła działalność 31 października 2003 r. W październiku 2003 r. działała jeden dzień (31 października 2003 r.). W tym dniu osiągnęła dochód z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Dochód z tytułu odsetek został wykazany w deklaracji podatkowej CIT-2 złożonej za miesiąc październik 2003 r.

W roku 2005 Spółka wybrała formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 25 ust. 6 i 6a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy wybierając uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, Spółka może przyjąć trzy miesiące roku 2003 (październik, listopad, grudzień) jako podstawę do proporcjonalnego określenia wysokości zaliczek?

Postanowienie

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lutego 2005 r. Spółki z o.o. (21 lutego 2005 r. data wpływu wniosku do tut. Urzędu Skarbowego) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie: uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność 31 października 2003 r. W miesiącu październiku 2003 r. Spółka działała jeden dzień (31 października 2003 r.). W tym dniu Spółka osiągnęła dochód z tytułu odsetek na rachunku bankowym. Dochód z tytułu odsetek został wykazany w deklaracji podatkowej CIT-2 złożonej za miesiąc październik 2003 r.

W roku 2005 Spółka wybrała formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 25 ust. 6 i 6a ustawy z 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Podatnika wybierając uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, Spółka może przyjąć trzy miesiące roku 2003 (październik, listopad, grudzień) jako podstawę do proporcjonalnego określenia wysokości zaliczek.

Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Zgodnie art. 8 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 wym. ustawy w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Z kolei w świetle art. 25 ust. 1 ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Jak stanowi art. 25 ust. 2 wym. ustawy deklaracje i zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego składa się i uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok.

Na podstawie art. 25 ust. 6 wym. ustawy podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Z kolei art. 25 ust. 6a wym. ustawy stanowi, iż jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.

Art. 25 ust. 7 wym. ustawy stawowi, iż podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani:

- w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek,

- stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,

- wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 2 i 2a, uwzględniając zasady wyrażone w tych przepisach,

- dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.

Na podstawie art. 25 ust. 7a ustawy zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Według art. 25 ust. 8 wym. ustawy przepisy dotyczące uproszczonej formy zaliczek nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

Z kolei w ust. 9 i 10 art. 25 wym. ustawy uregulowane zostały zasady zwiększenia lub zmniejszania kwoty zaliczek uproszczonych w sytuacjach skorygowania przez podatnika zeznania podatkowego w sposób powodujący zmianę podstawy obliczenia wysokości zaliczek, jak również (analogicznie) w przypadku gdy organ podatkowy określi należny podatek dochodowy w wysokości innej niż wykazana w zeznaniu.

W wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w 2004 r. ze względu na znaczne obniżenie stawki podatku wprowadzono przepis przejściowy umożliwiający wpłacanie podatnikom zaliczek w uproszczonej formie z uwzględnieniem stawki podatku, która obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. (19%).

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957) podatnicy, dla których podstawą do wpłaty zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie, o której mowa w art. 25 ust. 6 i 6a ustawy wymienionej w art. 1, jest podatek należny wykazany w zeznaniu za rok podatkowy, w którym obowiązywała stawka podatku w wysokości wyższej od obowiązującej od dnia 1 stycznia 2004 r., mogą wpłacać zaliczki w wysokości 1/12 kwoty stanowiącej iloczyn stawki podatku obowiązującej w roku podatkowym, w którym wpłacana jest zaliczka, i kwoty będącej ilorazem kwoty podatku należnego wynikającego z tego zeznania i stawki podatku obowiązującej w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie. W przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek należny będący podstawą do ustalenia zaliczek w uproszczonej formie, dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy, przepis art. 25 ust. 6a ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Kwestią budzącą wątpliwości Wnioskodawcy, na tle powyższego stanu prawnego jest, czy do ilości miesięcy, które zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią podstawę do proporcjonalnego określenia wysokości zaliczek "XXX" sp. z o.o. może przyjąć trzy miesiące roku 2003 (październik, listopad, grudzień).

Ustosunkowując się do wniosku Podatnika tut. Organ podatkowy zauważa, iż w świetle powołanych powyżej przepisów wysokość ryczałtowej zaliczki na podatek dochodowy uzależniona jest od podatku wykazanego we wcześniejszych zeznaniach, a mianowicie stanowi równowartość 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli rok, którego dotyczy to zeznanie nie trwał 12 miesięcy, to proporcjonalnie do ich liczby.

Tut. Organ podatkowy zauważa, iż przepis art. 25 ust. 6a ustawy nie stanowi o obliczaniu wysokości zaliczki proporcjonalnie do kolejnych pełnych miesięcy roku kalendarzowego, czy też proporcjonalnie do liczby dni roku, za który należny podatek dochodowy, stanowi podstawę obliczenia zaliczki.

Z wniosku Podatnika wynika, iż zeznanie podatkowe złożone przez Podatnika w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczyło roku podatkowego 2003, który trwał od 31 października 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., a więc trzy kolejne miesiące (październik, listopad, grudzień).

Zatem - wybierając uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, Spółka miała prawo przyjąć trzy miesiące roku 2003 (październik, listopad, grudzień) jako podstawę do proporcjonalnego określenia wysokości zaliczek.

Reasumując, stanowisko zaprezentowane we wniosku Podatnika uznać należy za prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl