DP.III.443/27/05 - Podstawa opodatkowania faktoringu podatkiem od towarów i usług

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2005 r. Urząd Skarbowy w Kraśniku DP.III.443/27/05 Podstawa opodatkowania faktoringu podatkiem od towarów i usług

Pytanie podatnika

Stan faktyczny: Podmiot, który na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D. U. nr 54 poz. 353 z późn. zm.), nie jest uważany za podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT, zamierza przyjąć, jako formę zapłaty za wykonaną usługę, na rzecz podmiotu będącego podatnikiem VAT wierzytelność z tytułu transakcji uwidocznionej na nieuregulowanej fakturze. Stanowisko Pytającego: Podmiot, wystawia fakturę VAT za wykonaną usługę (w zamian za którą otrzymuje wierzytelność), wpisując w pozycji forma zapłaty "wierzytelności" i przyjmuje je jako zapłatę brutto.

Ocena stanowiska wnioskodawcy: W przypadku zamiany rzeczy na usługę lub usługi na usługę mamy do czynienia z dostawą towarów (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT) względnie świadczeniem usług (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). W transakcjach takich w których następuje bezpośredni związek pomiędzy wzajemnymi czynnościami dostawy towarów lub świadczenia usług wynagrodzenie nie ma formy pieniężnej, lecz jest określone w naturze - w formie rzeczy lub usługi.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy zamianie, a więc gdy należność jest określona w naturze, jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek. Stawka podatku przy zamianie zależy od rodzaju zamienianego towaru lub usługi.

W tym miejscu należy zauważyć, iż podmiot nabywający wierzytelność od innego podmiotu (choćby w zamian za wykonanie usługi), świadczy usługę pośrednictwa finansowego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z poz. nr 3 pkt 5 załącznika nr 4 do ustawy o VAT usługi pośrednictwa finansowego są zwolnione od podatku VAT (PKWiU ex 65-67), z wyłączeniem usług ściągania długów oraz faktoringu.

W związku z powyższym dla prawidłowego określenia czy wykonywane przez podmiot usługi, objęte są przedmiotowym zwolnieniem, niezbędne jest ustalenie czy zakres tych usług obejmuje również usługi ściągania długów oraz faktoring. Zauważyć należy, iż dokonanie prawidłowej klasyfikacji ciąży na podatniku (podatnik określa jakie konkretnie czynności - w ramach świadczonych usług wykonuje). Obowiązujące prawo uprawnia podatnika do korzystania z fachowej pomocy właściwych jednostek statystycznych, które wydają opinie w zakresie klasyfikacji usług. Wobec powyższego, jeżeli Jednostka wykonuje czynności zaklasyfikowane do usług pośrednictwa finansowego - pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (Sekcja J ex 65-67), które nie obejmują usług ściągania długów i faktoringu oraz innych usług wymienionych w poz. 3 pkt 1 - 4 i pkt 6 - 9 załącznika nr 4 cyt. ustawy to usługi te są objęte zwolnieniem na podstawie poz. 3 załącznika nr 4 do tej ustawy.

Natomiast w przypadku świadczenia przez Jednostkę usług pośrednictwa finansowego, które obejmują usługi ściąganie długów i faktoring lub inne usługi wyłączone ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w poz. 3 załącznika Nr 4 do w/w ustawy - to stosownie do art. 41 ust. 1 cyt. wyżej ustawy usługi te podlegają opodatkowaniu wg 22%-owej stawki podatku VAT. W tym przypadku podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, stanowić będzie obrót na który składa się prowizja oraz wszystkie inne elementy składające się na wynagrodzenie faktora. Wskazać należy, że w przypadku faktoringu właściwego w zamian za otrzymaną usługę, klient jest winny faktorowi płatność, której wysokość odpowiada różnicy pomiędzy wartością nominalną wierzytelności cedowanej a kwotą, jaką zapłacił mu faktor za cedowane wierzytelności. Tak pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dn. 10 grudnia 2004 r. nr PP3-0602-1297/2004/AK/15198 BM6.

Stosownie do § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 97, poz. 971), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Z posiadanych przez tut. urząd informacji wynika, iż na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D. U. Nr 54 poz. 353 z późn. zm.), nie jest Pan uważany za podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl