Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 czerwca 2004 r.
Rozliczanie straty dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
Urząd Skarbowy Poznań-Wilda
DP-423/6/2004

Pytanie podatnika

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w drodze komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, może uwzględnić straty tego przedsiębiorstwa przy ustalaniu straty spółki dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?

Odpowiedź

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) stanowi, że: "Komercjalizacja (...) polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę (...)". Z pisma podatnika oraz z aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego wynika, że komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego została dokonana poprzez jego przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka uważa, że przy ustalaniu straty dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych jest uprawniona, zgodnie z art. 7 ust. 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), do uwzględnienia strat przedsiębiorstwa państwowego. Unormowanie to stanowi bowiem, że przy ustalaniu straty nie uwzględnia się również strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Spółka stwierdza, że ponieważ powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, a nie przejęcia lub nabycia na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, to przy ustalaniu straty ma prawo do uwzględnienia strat tego przedsiębiorstwa, gdyż powołany przepis wyłącza możliwość uwzględniania strat tylko tych przedsiębiorstw państwowych, które zostały przejęte lub nabyte, co w przypadku spółki nie miało miejsca.

Tutejszy organ nie podziela stanowiska spółki, ponieważ w omawianej sprawie zastosowanie będzie miał przepis art. 7 ust. 4 ustawy podatkowej stanowiący, że przy ustalaniu straty, w przypadku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem przekształconych spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe.

Z powyżej przywołanych unormowań prawnych jednoznacznie więc wynika, że przy ustalaniu straty dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego nie może uwzględnić strat tego przedsiębiorstwa.

Opublikowano: www.is.poznan.pl