Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 października 2007 r.
Urząd Skarbowy w Środzie Wielkopolskiej
DP/423-4/07
Kwalifikowanie przychodów z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym jako przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W dniu 29 czerwca 2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów Spółdzielni z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Spółdzielni.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku Spółdzielnia zarządza nieruchomością wspólną tj. gruntem oraz częścią budynku i urządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Gospodarka ekonomiczno-finansowa Spółdzielni polega na zawieraniu, w imieniu wszystkich właścicieli, umów na wykonanie usług i dostawę materiałów oraz pośredniczeniu w dostawie ciepła i wody do lokali. W celu zapłacenia za usługi i materiały Spółdzielnia pobiera zaliczki od właścicieli lokali na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali indywidualnych. Prowadzenie rozliczeń finansowych Spółdzielni następuje za pośrednictwem rachunku bankowego.

Przedstawiając swe stanowisko w odniesieniu do przychodów z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Spółdzielnia zwraca uwagę na fakt, że obowiązek prowadzenia rozliczeń finansowych za pośrednictwem rachunku bankowego wynika z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Skoro ustawa nakłada taki obowiązek, to zdaniem Spółdzielni, należy uznać, że konsekwencje tego działania, zarówno negatywne (ponoszone koszty), jak i pozytywne (odsetki od zgromadzonych środków), mieszczą się w ramach gospodarki zasobem mieszkaniowym.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Podatnika, tutejszy organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 645 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa mieszkaniowego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powyższe oznacza, że zwolnienie z opodatkowania jest uzależnione nie tylko od przeznaczenia dochodu uzyskanego przez spółdzielnię, lecz także od źródła, z jakiego dany dochód pochodzi.

Brak jest podstaw do uznania, że odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym stanowią przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ przez to pojęcie należy rozumieć działanie mające na celu utrzymanie substancji lokalowej, tj. pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz infrastruktury technicznej.

W ocenie tutejszego organu podatkowego przychody z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym, jako przychody finansowe, uzyskiwane są z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi i w przypadku, gdy po uwzględnieniu kosztów uzyskania ww. przychodów, wystąpi dochód, będzie on podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem stanowisko Jednostki w tej kwestii jest nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl