Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 września 2005 r.
Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
DP/423-0008/05
Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów

Pytanie podatnika

Czy zestawienie opłat wystawione przez Urząd Miasta stanowi dowód księgowy, na podstawie którego można ująć poniesiony wydatek w kosztach uzyskania przychodów?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 2 sierpnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących zasadności zaksięgowania w koszty uzyskania przychodów Zestawienia opłat wystawianych przez Urząd Miasta

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Wnioskodawca przedstawił następujący opis stanu faktycznego:

Spółka jest deweloperem, który buduje na własnych gruntach hipotecznych domy wielorodzinne ze stanowiskami postojowymi na sprzedaż. W związku z powyższym często korzysta z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Gdańsku. W/w usługi związane są bezpośrednio z działalnością firmy, a dotyczą głównie wyrysu oraz wypisu działek. Urząd Miasta wpłaty dokonywane przez Spółkę dokumentuje na podstawie "Zestawienia Opłat Nr E1/..../2005".

Spółka stawia pytanie:

Czy powyższe zestawienie opłat można uznać za koszt uzyskania przychodu?

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące:

Spółka uważa, iż jest to koszt uzyskania przychodu, ponieważ opłaty te są ściśle związane z prowadzoną działalnością, a zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 "kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów..."

Oceniając przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny stanowisko Organu podatkowego jest następujące:

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika. Musi więc istnieć bezpośredni lub chociażby potencjalny związek przyczynowy między wydatkiem a uzyskanym przychodem. Tak więc, aby możliwe było zaliczenie określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych, winno się wykazać związek tego wydatku nie tylko z prowadzoną działalnością, ale przede wszystkim to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego w roku podatkowym przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych art. 16 ust. 1. Skoro żaden z przepisów art. 16 ust. 1 nie ogranicza w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków, a związek między wystawianymi przez Urząd Miasta zestawieniami opłat i związanymi z nimi wydatkami a przychodami Spółki i prowadzoną przez nią działalnością jest bezsporny, nie ma żadnych podstaw do kwestionowania zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl