Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 września 2007 r.
Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej
DP/415-26/07
Czy przekazany do zniszczenia prototyp w momencie przekazania i wyksięgowania z ewidencji środków trwałych będzie kosztem uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam., działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 29 września 2007 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. 03 lipca 2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przekazanego do zniszczenia i wyksięgowanego z ewidencji środków trwałych prototypu, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 29 czerwca 2007 r., uzupełnionym w dniu 31 lipca 2007 r., podatnik zwrócił się z zapytaniem: Czy stworzony w wyniku prac badawczo-rozwojowych prototyp, który zostanie przekazany do zniszczenia, w momencie zniszczenia i wyksięgowania z ewidencji środków trwałych będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że spółka jawna, której wspólnikiem jest podatnik otrzymała dotację na dofinansowanie projektu celowego z Centrum Innowacji NOT (czyli Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Naukowo Techniczna, która ma podpisaną umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na obsługę wnioskodawców projektów celowych w ramach nauki. Celem dotacji jest opracowanie, zbadanie, wykonanie i wdrożenie do produkcji nowych wzorów technologicznych oraz konstrukcyjnych antyelektrostatycznej odzieży chroniącej przed specyficznymi zagrożeniami pracy górniczej. Tak opracowany asortyment specjalistycznej odzieży oceniony zostanie na podstawie badań laboratoryjnych według norm PN-EN ISO i badań eksploatacyjnych w zakładach górniczych. Podlegać będzie certyfikacji typu WE/CE upoważnionej do wdrożenia produkcji przemysłowej normatywnego wyposażenia górniczego przeznaczonego do stosowania w sferach zagrożonych. W wyniku realizacji projektu opracowane zostaną nowe technologie otrzymywania tekstyliów bawełnianych i bawełnoodpornych, impregnowanych i zawierających włókna elektroprzewodowe do wytworzenia typoszeregu odzieży zawodowej, roboczej i ochronnej. W skład zadań wchodzą badania przemysłowe, badania przedkonkurencyjne i prace wdrożeniowo-inwestycyjne. W wyniku prac w ramach projektu zostanie stworzony prototyp odzieży górniczej, który następnie będzie podlegał zniszczeniu. Zdaniem spółki przekazany do zniszczenia prototyp w momencie zniszczenia i wyksięgowania go z ewidencji środków trwałych będzie kosztem uzyskania spółki.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego organ podatkowy wyjaśnia:

Według "Słownika Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych" Władysława Kopalińskiego "prototyp" to: pierwowzór, pierwszy, próbny, doświadczalny egzemplarz maszyny nowego typu, wzorzec, urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego.

Jeżeli uda się zbudować prototyp, który działa, to można przystąpić do budowy finalnego urządzenia. Budowa prototypów wymaga często doskonale wyszkolonej kadry i odpowiednich maszyn produkcyjnych. Koszty budowy prototypów stanowią sporą część nakładów badawczych koniecznych do zaprojektowania nowego urządzenia. Jeżeli prototyp spełnia wszystkie wymagania klienta, to rozpoczyna się jego wdrożenie do produkcji. Stworzony przez Spółkę prototyp zostanie przekazany do testowania w zakładach górniczych.

Wydatki na zakończone prace badawczo-rozwojowe podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Jednakże zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a - 22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie, w tym przypadku w formie dotacji. Spółka nie będzie amortyzować stworzonego prototypu, ponieważ przekaże go do testowania jednostkom górniczym. W momencie przekazania prototypu do testowania i wyksięgowania go z ewidencji będzie on kosztem uzyskania przychodów w spółce w proporcji, w jakiej pozostaje kwota środków własnych do wartości prototypu.

W świetle powyższego, własne stanowisko Pana, że przekazany w celu zniszczenia prototyp odzieży górniczej, w momencie wyksięgowania z ewidencji środków trwałych może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, należy uznać za prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl