Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 września 2007 r.
Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim
DP.005/VII/30/2007
Warunki zwolnienia dochodów uzyskiwane przez spółdzielnie w wyniku zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych wynikających z windykacji należności w opłatach za lokale mieszkalne.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. dochodów uzyskiwanych w wyniku zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych w sprawach dotyczących egzekwowania należności w opłatach za mieszkania na drodze sądowej uznaje stanowisko przedstawione w złożonym wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 28 czerwca 2007 r. do tut. organu wpłynęło pismo Spółdzielni Mieszkaniowej (uzupełnione pismem z dnia 13 września 2007 r.), w którym jednostka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z pozostałej działalności operacyjnej Spółdzielni uzyskiwanych w wyniku zwrotu różnicy kosztów sądowych i egzekucyjnych powstałych w trakcie egzekwowania należności w opłatach za mieszkania na drodze sądowej.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku w przypadku uporczywego uchylania się lokatorów od statutowego obowiązku wnoszenia opłat za mieszkania Spółdzielnia występuje do Sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, następnie po uzyskaniu takiego nakazu przekazuje egzekwowane należności z majątku dłużników Komornikowi Sądowemu. W wyniku tych działań Spółdzielnia ponosi koszty sądowe i koszty komornicze. Podczas dokonywania powyższych czynności na działalności operacyjnej powstaje wynik dodatni lub ujemny.

W ocenie wnioskodawcy, działającego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) - prowadzona jest wyłącznie gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W związku z tym, dochody uzyskane w wyniku zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych powstałych z windykacji należnych czynszów i opłat za mieszkania stanowią dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (ponoszone koszty są zabezpieczeniem źródła przychodu a przychody są odzyskiwaniem wcześniej poniesionych kosztów) nie powinny podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Spółdzielni Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim stwierdza co następuje:

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - wprowadzonym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589) - wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Ponieważ wszelkie opłaty (czynsze) kalkulowane są w takie wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji), należy więc stwierdzić, że na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. W związku z tym, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu podlegać będą:

1.

dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych;

2.

dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi należy odnieść się do tego, co należy rozumieć pod pojęciem "zasoby mieszkaniowe".

Uwzględniając charakter opłat w postaci czynszów oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia "zasoby mieszkaniowe" jako - nie tylko - lokale mieszkalne, ale również pomieszczenia pozostałe i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zasadne jest więc zaliczenie do zasobów mieszkaniowych:

1.

budynków mieszkalnych wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności takimi jak: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wybudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże;

2.

pomieszczeń znajdujących się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związanych z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, w szczególności: budynków (pomieszczeń) administracji osiedlowej, kotłowni i hydroforni wolno stojących, osiedlowych warsztatów (zakładów) konserwacyjno - remontowych.

3.

urządzeń i uzbrojenia terenów, na których znajdują się ww. budynki, w szczególności: zbiorników - dołów gnilnych, szamb, rurociągów i przewodów sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznych i telefonicznych, budowli inżynieryjnych, budowli komunikacyjnych (np: drogi osiedlowe, ulice, chodniki), innych budowli i urządzeń związanych z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych (np: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

Tylko opłaty, jako czynsze związane z ww. budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami oraz sfinansowane z nich koszty stanowić będą przychody i koszty związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi.

Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...).

Jak wynika z wniosku Spółdzielnia ponosi wydatki związane z windykacją swych należności. W związku z tym, że wydatki te ponoszone są w celu "odzyskania" przychodów to w myśl ww. art. 15 ust. 1 stanowią koszty uzyskania przychodów.

Dochód powstały z nadwyżki takich przychodów nad kosztami ich uzyskania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, pod warunkiem oczywiście, że zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Tutejszy organ podatkowy stwierdza, że dochody uzyskiwane w wyniku zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych wynikających z windykacji należności w opłatach za lokale mieszkalne będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym pod warunkiem jednak, iż:

1.

dotyczą kosztów związanych z zasobami mieszkaniowymi oraz

2.

zostaną przeznaczone na cele związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku - za prawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl