DP/0/023/231-941/97 - Rozporządzające czynności prawne państwowych osób prawnych rzeczowymi składnikami majątku trwałego w świetle wykładni art. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493).

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 marca 1997 r. Ministerstwo Skarbu Państwa DP/0/023/231-941/97 Rozporządzające czynności prawne państwowych osób prawnych rzeczowymi składnikami majątku trwałego w świetle wykładni art. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493).

W piśmie z dnia 7 marca 1997 r. DP/0/023/231-941/97 Departament Prawny zajął następujące stanowisko:

W odniesieniu do postawionego w przedmiotowym piśmie pytania "kto jest uprawniony do zrzeczenia się zabezpieczenia hipotecznego na wierzytelności powstałej na skutek przeprowadzonej reformy uwłaszczeniowej", Departament Prawny Ministerstwa Skarbu Państwa stoi na stanowisku, iż uprawnienie to przysługuje wojewodzie jako organowi administracji rządowej. Powyższe wynika, w odniesieniu do niniejszej sprawy, z ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 30, poz. 127 z 1991 r. z późn. zm.), która to ustawa jest przepisem odrębnym w stosunku do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493) w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (art. 1 ust. 3 ustawy).

Z treści art. 21 pkt 3 i 9 cyt. wyżej ustawy, wprowadzonego ustawą z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami... (Dz. U. Nr 79, poz. 464 z 1991 r. z późn. zm.), wynika, iż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń, stanowiących własność Skarbu Państwa, stwierdza się decyzją wojewody, w której to określa się również warunki użytkowania wieczystego, kwotę należną za nabycie własności, a także sposób zabezpieczenia wierzytelności z tytułu nabycia własności budynków i innych urządzeń, którym jest zabezpieczenie hipoteczne na użytkowaniu wieczystym gruntów lub wyodrębnionych częściach tych gruntów.

Czuwanie nad prawidłowością realizacji postanowień przedmiotowej umowy, w wyżej wymienionym zakresie, spoczywa na wojewodzie, stąd wszelkie czynności przez niego podejmowane, a związane z przedmiotowym zakresem, należą właśnie do uprawnień, do których umocowany jest wojewoda jako organ administracji rządowej, w tym także do zrzekania się zabezpieczeń hipotecznych na wierzytelnościach powstałych w związku z uwłaszczeniem w myśl cyt. wyżej ustawy.

Opublikowano: Rejent 1997/3/139