DOPogiz-021-3/09/ep, Usunięcie drzew lub krzewów ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. -... - OpenLEX

DOPogiz-021-3/09/ep - Usunięcie drzew lub krzewów ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 lutego 2009 r. Ministerstwo Środowiska DOPogiz-021-3/09/ep Usunięcie drzew lub krzewów ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Odpowiadając na pismo z dnia 18 grudnia 2008 r., w sprawie interpretacji przepisu art. 83 ust. 6 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), w rozumieniu zapisu art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019), Departament Ochrony Przyrody przedstawia poniższe informacje.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237), która z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie, wprowadza nowy przepis zawarty w art. 83 ust. 6 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z tym przepisem nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 i 2 ustawy w stosunku do drzew lub krzewów "usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych".

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki. Jeżeli powyższy obowiązek nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala w drodze decyzji na podstawie art. 77 ust. 2 szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Analizując wymienione powyżej przepisy należy stwierdzić, że w przypadku gdy organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustalił w decyzji, wydanej na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy - Prawo wodne, szczegółowy zakres utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w którym jednoznacznie wskazuje na obowiązek usunięcia drzew i krzewów ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem tych urządzeń, wówczas nie jest wymagane uzyskanie, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew i krzewów.

Natomiast, w celu wykonania obowiązku zawartego w art. 77 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w przypadku gdy usunięcie zadrzewień jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych, właściciel nieruchomości lub spółka wodna za zgodą właściciela składa, na podstawie art. 83 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie przyrody, wniosek o usunięcie przedmiotowych drzew lub krzewów do właściwego organu: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 83 ust. 1), starosty (art. 90) bądź wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 83 ust. 2).

Opublikowano: www.mos.gov.pl