Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 lutego 2007 r.
Ministerstwo Środowiska
DOOŚ-450-1-07/kdi
Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć związanych z realizacją garaży lub parkingów.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) dotyczących oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć związanych z realizacją garaży lub parkingów, poniżej przedstawiam stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) garaże lub parkingi samochodowe, lub zespoły parkingów, dla nie mniej niż 100 samochodów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych stanowią przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że przedsięwzięcie polegające na przykład na budowie 295 garaży podziemnych dla samochodów osobowych oraz 9 miejsc parkingowych będzie się kwalifikowało do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 53 ww. rozporządzenia ponieważ nie bez znaczenia, w tym przypadku jest wzajemne usytuowanie parkingów i garaży. Należy jednak wyjaśnić, iż w sytuacji gdy planowane obiekty będą znajdowały się na terenie jednej nieruchomości to planowana inwestycja będzie wymagała przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko i tym samym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym przypadku będzie miał bowiem zastosowanie § 4 ww. rozporządzenia, który mówi iż parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących i planowanych, sumuje się.

Opublikowano: www.mos.gov.pl