Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 marca 2003 r.
Ministerstwo Finansów
Dokumentowanie darowizny pieniężnej (odpowiedź na interpelację poselską nr 1546)

Kwestie związane z prawem podatników do odliczania od dochodu kwot darowizn reguluje art. 26 ust. 1 pkt 9 i ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. - zwanej dalej "ustawą". Stosownie do postanowień wyżej wymienionych przepisów odliczeniu od dochodu podlegają wyłącznie darowizny, których łączna kwota odliczeń nie przekracza 15 proc. dochodu.

Odrębną natomiast kwestią jest dokumentowanie - dla celów odliczenia podatkowego - przekazanych darowizn. Począwszy od 1 stycznia 2002 r. w przypadku darowizn pieniężnych odliczeniu od dochodu podlegają jedynie darowizny udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, o czym stanowi ust. 7 w art. 26 ustawy.

W świetle powyższego dowody wpłat "KP" nie są wystarczającą formą udokumentowania przekazanych przez podatników darowizn w celu skorzystania z ulgi podatkowej. Pragnę przy tym podkreślić, iż kwestia dokumentowania darowizn dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanego nie wynika z interpretacji urzędu skarbowego, lecz z literalnego brzmienia przepisu ustawy.

Dlatego też w tym stanie rzeczy nie jest możliwe przyjęcie odmiennego stanowiska odnośnie do sposobu dokumentowania omawianych darowizn, gdyż byłoby to niezgodne zarówno z intencją ustawodawcy, jak i literalnym brzmieniem wskazanego powyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: D.Podatnika 2004/2/11