Dokonywanie potrąceń z więcej niż jednego składnika pensji w miesiącu. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i... - OpenLEX

undefinedDokonywanie potrąceń z więcej niż jednego składnika pensji w miesiącu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dokonywanie potrąceń z więcej niż jednego składnika pensji w miesiącu.

Zakres i warunki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika regulują przepisy art. 87-91 kodeksu pracy. Ochronie wynagrodzenia w zakresie potrąceń podlegają wszystkie składniki wynagrodzenia za pracę, stałe i dodatkowe, niezależnie od ich formy (gotówkowa lub w naturze) oraz częstotliwości wypłaty (miesięczne lub za okresy dłuższe).

Zgodnie z art. 87 § 8 k.p. potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki. W takim wypadku ograniczenia w dokonywaniu potrąceń pod postacią granic i kwot wolnych od potrąceń mają zastosowanie do kwoty wynagrodzeń przypadających do wypłacenia w danym miesiącu.

Na warunkach określonych w tych przepisach następują potrącenia m.in. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (art. 87 § 5 k.p.). Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikom zatrudnionym w jednostkach państwowej lub samorządowej sfery budżetowej na podstawie ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU nr 160, poz. 1080 ze zm.). W świetle jej art. 5 ust. 1 i 2 dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Zgodnie z opinią Głównego Inspektoratu Pracy, przedstawioną w piśmie z 19 listopada 2012 r. (GNP-364/306-072-43-1/12), jeżeli w danym miesiącu następuje wypłata wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to oba te świadczenia należy zsumować i od tak ustalonej kwoty dokonać potrącenia, stosując kwotę wolną określoną w art. 871 lub art. 91 § 2 k.p.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9537/6