DO/415-51/07 - Czy w przypadku przekroczenia w danym miesiącu przychodu spółki ponad kwotę 150 000 euro wspólnicy zobowiązani są do rezygnacji z ryczałtu i złożenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 sierpnia 2007 r. Drugi Urząd Skarbowy Kraków DO/415-51/07 Czy w przypadku przekroczenia w danym miesiącu przychodu spółki ponad kwotę 150 000 euro wspólnicy zobowiązani są do rezygnacji z ryczałtu i złożenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzenia Pana wniosku z dnia 20 maja 2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego: 21 maja 2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego a mianowicie czy przekroczenie w danym miesiącu przychodu spółki ponad kwotę 150 000 euro zobowiązuje wspólników do zrezygnowania z ryczałtu i założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów od następnego miesiąca stwierdza, iż przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W miesiącu czerwcu 2007 przychody uzyskane przez spółkę przekroczą kwotę 150 000 euro.

W związku z powyższym skierował Pan zapytanie czy w miesiącu lipcu spółka będzie zobowiązana do zrezygnowania z ryczałtu i założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie uważa Pan, że zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który stanowi, że podatnik traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie w wysokości 150 000 euro lub w formie spółki, gdzie suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150 000 euro. Podatnicy tacy, jak wynika z art. 8 ust. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów, są obowiązani zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Pana zdaniem art. 8 ust. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów będzie miał zastosowanie dopiero w 2008 r., czyli po przekroczeniu przychodu 150 000 euro spółka nie ma obowiązku zmiany formy opodatkowania. Wobec czego do końca 2007 r. spółka będzie opodatkowana na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku jak również obowiązujący stan prawny tut. organ podatkowy udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w powyższej sprawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pan jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, opłacając zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W miesiącu czerwcu 2007 r. przychód spółki przekroczy 150 000 euro.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką.

Uszczegółowienie warunków opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu zawiera art. 6 ust. 4 pkt 1 powołanej ustawy, zgodnie z którym podatnicy opłacają w r. podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w r. poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 250.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro.

Limit przychodów, zgodnie z którym przysługuje prawo do opodatkowania od przychodów ewidencjonowanym ryczałtem oraz okres od którego podatnicy stracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu ulegnie zmianie od 1 stycznia 2008 r.

Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588) art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne otrzyma brzmienie:

Podatnicy opłacają w r. podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli w r. poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,.

Jednocześnie art. 2 pkt 2 lit. b wskazanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dodaje ust. 6 i 7 w brzmieniu:

Podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:

1)

wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150.000 euro, lub

2)

wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150.000 euro.

Podatnicy, o których mowa w ust. 6, są obowiązani zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Reasumując podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki nie będą mogli skorzystać z ryczałtu jeżeli suma przychodów wspólników tejże spółki przekroczy w ciągu r. kwotę 150.000 euro. W konsekwencji podatnicy ci będą zobligowani do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych, prowadząc księgę przychodów i rozchodów już od następnego miesiąca po przekroczeniu tej kwoty a nie jak to ma miejsce obecnie od następnego r. podatkowego. Przepisy te będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2008 r. - stosownie do art. 22 pkt 2 cytowanej ostatnio ustawy.

Mając na uwadze zarówno stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne należy uznać, że stanowisko zajęte przez Pana w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

W myśl art. 14a § 1 i § 4 ww. ustawy Ordynacja podatkowa udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę zgodnie z art. 14a § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie natomiast z art. 14b § 1 i § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl