DMW.WUM.070.3.2019.JB - Podejmowania studiów przez cudzoziemców oraz określanie kosztów kształcenia - w świetle ustawy 2.0

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 lutego 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego DMW.WUM.070.3.2019.JB Podejmowania studiów przez cudzoziemców oraz określanie kosztów kształcenia - w świetle ustawy 2.0

W odpowiedzi na pismo Pana Rektora sprawie interpretacji zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną dalej ustawą 2.0) w zakresie podejmowania studiów przez cudzoziemców oraz określania kosztów kształcenia, przekazuję poniżej stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie pytań leżących we właściwościach resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Organem właściwym do udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który nadzoruje zgodnie z art. 433 ust. 1 pkt 3 ustawy ustawy 2.0 uczelnie artystyczne oraz określa w drodze rozporządzenia zgodnie z 462 ust. 2 ustawy sposób podziału środków finansowych dla nadzorowanych przez siebie uczelni.

Część I - Uwzględnianie cudzoziemców w limitach przyjęć i sposobie obliczania dotacji

Odpowiadając na pytanie czwarte uprzejmie wyjaśniam, iż uczelnia nie może zaoferować miejsc na studia w języku angielskim wyłącznie cudzoziemcom. Jednym z autonomicznych uprawnień uczelni jest prawo do ustalania warunków przyjęć na studia. Uczelnia może kształtować warunki przyjęć na organizowane przez siebie studia, ale może to czynić z zachowaniem zasad określonych w ustawie. Warunki wstępu na studia powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów. Uczelnie nie mogą ustalać zasad noszących znamiona dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

Część II - Wysokość opłat wnoszonych przez cudzoziemców za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Odnosząc się kwestii pobierania opłat za kształcenie od cudzoziemców, uprzejmie informuję, iż określanie ich wysokości jest autonomicznym uprawnieniem uczelni. Kwestia wysokości opłat powinna być uregulowana przepisami wewnętrznymi uczelni, z zastrzeżeniem art. 80 ust. 1 ustawy.

Odpowiadając na pytanie czwarte uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 324 ust. 1 pkt 1 ustawy cudzoziemiec na podstawie decyzji administracyjnej rektora może być zwolniony z opłat za:

- powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;

- kształcenie na studiach w języku obcym;

- kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim;

- kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach.

Część III - Forma egzaminu wstępnego na studia stacjonarna dla cudzoziemców

Odpowiadając na pytanie pierwsze, uprzejmie wyjaśniam, iż uczelnie mogą przeprowadzać rozmowy z cudzoziemcami za pośrednictwem różnego rodzaju platform komunikacyjnych, ale możliwość ta powinna zostać uregulowana w uchwale senatu dotyczącej zasad rekrutacji.

Odpowiadając na pytanie drugie uprzejmie informuję, iż cudzoziemcy przyjmowani na studia (w tym na studia w języku obcym) powinni co do zasady spełniać kryteria rekrutacyjne określone dla tej grupy osób w uchwale senatu, o której mowa w art. 70 ustawy. Przyjęcie na studia w drodze rekrutacji nie wymaga decyzji administracyjnej rektora.

Zgodnie z art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy rektor w drodze decyzji administracyjnej może jednak przyjąć na kształcenie cudzoziemca z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych określonych dla tej grupy osób w uchwale senatu, o której mowa w art. 70 ustawy. Dotyczy to również cudzoziemców przyjętych na kształcenie na podstawie decyzji ministra i decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w odniesieniu do jej stypendystów. Przyjmowanie ww. cudzoziemców na studia w uczelni nie odbywa się w drodze rekrutacji przewidzianej w art. 69 ustawy. Od tej grupy cudzoziemców nie ma podstawy prawnej do pobierania przez uczelnie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że stanowisko Ministerstwa nie stanowi wiążącej wykładni, a ma wyłącznie walor informacyjny i doradczy. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest stroną w omawianych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez uczelnie, a wydane decyzje administracyjne podlegają wyłącznie kontroli sądowej.

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego