DM/415-0443/07/JU - Dochód z udziału w zyskach spółki z o.o. po przekształceniu na spółkę jawną.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 kwietnia 2007 r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku DM/415-0443/07/JU Dochód z udziału w zyskach spółki z o.o. po przekształceniu na spółkę jawną.

Postanowienie

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 stycznia 2007 r. Sp. z o. o. (data wpływu do tut. Urzędu: 8 stycznia 2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 28 lutego 2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 1 marca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w sprawie: czy w związku z przekształceniem spółki z o. o. w spółkę jawną, niepodzielony zysk z lat ubiegłych zgromadzony na kapitale zapasowym a przeniesiony na kapitał spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

stwierdza, iż stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

Członkowie Zarządu Sp. z o. o. zamierzają przekształcić spółkę kapitałową w spółkę osobową - spółkę jawną.

Sp. z o. o. stoi na stanowisku, iż w wyniku przekształcenia majątek spółki z o. o. staje się majątkiem spółki jawnej, a zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym przechodzą na własność spółki jawnej i są wkładem wspólników do tej spółki. Zyski te w ocenie wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa) źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). W myśl do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

W myśl art. 24 ust. 5 ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1.

dochód z umorzenia udziałów (akcji),

2.

dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji),

3.

wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

4.

dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,

5.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

6.

w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,

7.

w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Cytowany powyżej przepis nie stanowi katalogu zamkniętego, co oznacza, że do przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych zalicza się również inne zdarzenia niż te, które zostały wymienione w przywołanym przepisie. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany, czyli taki, którym podatnik (wspólnik) może sam rozporządzać, a więc dochód rzeczywiście mu wypłacony lub postawiony do dyspozycji. W momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wartość udziału wspólników wzrośnie nominalnie w stosunku do udziałów posiadanych przez nich w spółce kapitałowej o wartość zatrzymanych w osobie prawnej zysków (kapitał zapasowy).

Reasumując w przypadku przekształcenia spółki z o. o. w spółkę jawną niepodzielone zyski z spółki z o. o. przechodzą na wspólników spółki jawnej, a więc postawione są do ich dyspozycji w formie udziałów, jakie wnoszą oni do spółki jawnej. Tym samym w dniu przekształcenia spółki z o. o. w spółkę jawną powstanie u wspólników dochód z udziału w zyskach spółki z o. o. w wysokości niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, od którego zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 4 ustawy spółka jawna ma obowiązek odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.

Mając powyższe na uwadze stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku i nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl