DKK-2.421.37.2020.RW, Decyzja nr DKK- 179/2020 - Pismo wydane przez: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - OpenLEX

DKK-2.421.37.2020.RW - Decyzja nr DKK- 179/2020

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 października 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DKK-2.421.37.2020.RW Decyzja nr DKK- 179/2020

Na podstawie art. 12h ust. 5 pkt 1 w związku z art. 12c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 117 z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu wstępnego postępowania sprawdzającego wszczętego na skutek złożenia zawiadomienia przez H&F Corporate Investors VIII Ltd. z siedzibą w George Town, Kajmany, odmawia wszczęcia postępowania kontrolnego i nie zgłasza sprzeciwu wobec nabycia przez H&F Corporate Investors VIII Ltd. z siedzibą w George Town, Kajmany, dominacji nad spółką Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie za pośrednictwem spółki zależnej Rementi Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania.

POUCZENIE

Na podstawie art. 12j ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 117 z późn. zm.) w zw. z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 w związku z art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), strona postępowania może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 233 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami 11 administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. poz. 2193 z późn. zm.), strona postępowania zobowiązana jest uiścić wpis stały, który wynosi 200 zł. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wpis uiszcza się gotówką do kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tego Sądu, wskazując tytuł wpłaty oraz rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany.

Na podstawie art. 243 § 1 w związku z art. 244 § 1, art. 245 § 1 i art. 246 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), stronie postępowania składającej skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przysługuje możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym, na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego lub w jego toku, polegającego na zwolnieniu od kosztów sądowych oraz ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Wymogi formalne wniosku określone zostały w art. 252 § 1 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298), w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Opublikowano: www.uokik.gov.pl