DIOŚp-021-06/3576/04 łk - Odpowiedzialność za odpady zdeponowane na terenie nabytej nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 maja 2004 r. Ministerstwo Środowiska DIOŚp-021-06/3576/04 łk Odpowiedzialność za odpady zdeponowane na terenie nabytej nieruchomości.

Przepisy z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) zwana dalej u.od., nie przewidują bezwzględnej odpowiedzialności administracyjnej właściciela nieruchomości za odpady znajdujące się na jej terenie. W świetle art. 3 ust. 3 pkt 13 u.od., jedynie domniemywa się, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów. W określonych okolicznościach możliwe jest więc wykazanie przez właściciela nieruchomości, że nie jest posiadaczem zdeponowanych wcześniej w ziemi odpadów. Nie ciąży wówczas na nim obowiązek poddania tych odpadów odzyskowi lub unieszkodliwienia gdyż dotyczy on wyłącznie posiadacza odpadów (art. 7 ust. 2 u.od). Jednak, w przypadku podjęciu przez właściciela działań w celu wyzbycia się odpadów z terenu nieruchomości, będzie on traktowany w rozumieniu ustawy, jako posiadacz odpadów. Bowiem, w związku z rzeczywistym rozporządzaniem odpadami, spełniona będzie dyspozycja faktycznego władania odpadami, w rozumieniu ww. art. 3 ust. 3 pkt 13. Uzyskanie statusu posiadacza odpadów wiąże się m.in. z potrzebą zachowania wynikających z u.od. zasad postępowania z odpadami. W szczególności właściciel nieruchomości będzie obowiązany do uzyskania wymaganych zezwoleń w zakresie odpowiednio transportu, podawania odzyskowi lub unieszkodliwiania odpadów, o ile czynności w tym zakresie będzie wykonywał bezpośrednio (art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 u.od.), albo do zlecenia działań w tym zakresie podmiotowi, który dysponuje wymaganymi zezwoleniami (art. 25 ust. 2 u.od.).

W odrębny sposób regulowane są zagadnienia związane z ewentualnymi przypadkami powstania zanieczyszczenia ziemi w następstwie zdeponowania odpadów w ziemi.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), zwana dalej P.o.ś., wprowadza generalnie zasadę odpowiedzialności władającego zanieczyszczoną glebą lub ziemią za zanieczyszczenia powstałe przed dniem objęcia przez niego władania (patrz a contrario art. 102 ust. 1 w zw. z ust. 2 P.o.ś.). Pewne ograniczenie tej zasady dotyczy wyłącznie przypadków nabycia gruntów przed dniem wejścia w życie P.o.ś. i wynika z art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.). Jednak w opisywanym przez Panią przypadku nabycie nastąpiło po dniu 1 października 2001 roku. Wskazane regulacje przejściowe nie znajdą więc zastosowania. Wynika stąd, iż ponieważ nabycia zanieczyszczonej ziemi nastąpiło pod rządami P.o.ś., podmiotem administracyjne odpowiedzialnym za rekultywację jest nabywca nieruchomości.

Opublikowano: www.mos.gov.pl