DIOŚp-021-04/3319/04 - Odpowiedzialność władającego zanieczyszczoną glebą lub ziemią za zanieczyszczenia powstałe przed dniem objęcia przez niego władania.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 maja 2004 r. Ministerstwo Środowiska DIOŚp-021-04/3319/04 Odpowiedzialność władającego zanieczyszczoną glebą lub ziemią za zanieczyszczenia powstałe przed dniem objęcia przez niego władania.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 31. marca br. (znak: OS.OŚ/7690-11/03) uprzejmie informuję:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), zwana dalej P.o.ś., wprowadza generalnie zasadę odpowiedzialności władającego zanieczyszczoną glebą lub ziemią za zanieczyszczenia powstałe przed dniem objęcia przez niego władania (patrz a contrario art. 102 ust. 1 w zw. z ust. 2 P.o.ś.). Pewne ograniczenie tej zasady dotyczy wyłącznie przypadków nabycia gruntów przed dniem wejścia w życie P.o.ś. i wynika z art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.). Jednak w opisywanym przez Pana przypadku nabycie nastąpiło po dniu 1 października 2001 roku, stąd wskazane regulacje przejściowe nie znajdą zastosowania. Wynika stąd, iż ponieważ nabycia zanieczyszczonej ziemi nastąpiło pod rządami P.o.ś. podmiotem administracyjne odpowiedzialnym za rekultywację jest nabywca nieruchomości. Wskazywane przez Pana postanowienia umowy dotyczącej nabycia nieruchomości wskazujące na przyjęcie pełnej odpowiedzialności za zanieczyszczenia przez zbywcę, nie mają znaczenia z punktu widzenia określania odpowiedzialności administracyjnej określanej na zasadach art. 102 P.o.ś. Mogą mieć one natomiast istotne znaczenie z punktu widzenia powstania określonych roszczeń o charakterze cywilnoprawnym pomiędzy zbywcą i nabywcą nieruchomości.

Opublikowano: www.mos.gov.pl