DIOŚIp-021-17/6530/03 łk - Podmiot na wniosek którego może być podjęta decyzja o odroczeniu terminu płatności podwyższonej opłaty.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 lutego 2004 r. Ministerstwo Środowiska DIOŚIp-021-17/6530/03 łk Podmiot na wniosek którego może być podjęta decyzja o odroczeniu terminu płatności podwyższonej opłaty.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 listopada 2003 r. uprzejmie informuję:

W świetle art. 317 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). zwanej dalej P.o.ś. podmiotem, na wniosek którego może być podjęta decyzja o odroczeniu terminu płatności podwyższonej opłaty jest podmiot obowiązany do jej uiszczenia. W świetle opisywanych przez Pana okoliczności w konkretnej sprawie podmiotem, który może być uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o odroczenie, jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Jeżeli przedsięwzięcie, które spowoduje ustanie przekroczenia nie jest ujęte w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) zatwierdzonym przez Radę Ministrów na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.), warunkiem uzyskania odroczenia jest, co najmniej udział wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia. Konieczna jest więc w tym przypadku jakakolwiek partycypacja w kosztach realizacji przedsięwzięcia (patrz art. 317 ust. 1 P.o.ś.). Wymaganie to nie dotyczy przedsięwzięć ujętych w KPOŚK (patrz art. 317 ust. 1a P.o.ś.). Program jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem:

W przypadku terminowego zrealizowania przedsięwzięć służących realizacji własnych zadań gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych odroczone opłaty podwyższone podlegają umorzeniu (art. 319 ust. 3a P.o.ś.).

Opublikowano: www.mos.gov.pl