DIOŚ-oa-p/65/4158/03/SM - Budowa przydomowych oczyszczalni.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 sierpnia 2003 r. Ministerstwo Środowiska DIOŚ-oa-p/65/4158/03/SM Budowa przydomowych oczyszczalni.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.08.2003 r., dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyjaśnia się, co następuje.

W ramach zwykłego korzystania z wód, zgodnie z art. 36 ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229) właściciel - bez pozwolenia wodnoprawnego (tzn. z mocy prawa) - może odprowadzać do 5m3 ścieków, ale pochodzących tylko z własnego gospodarstwa domowego oraz rolnego, na grunt będący jego własnością.

Należy jednak zwrócić uwagę, że często operuje się pojęciem "oczyszczalni przydomowej", która jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji korzystanie z wód przekracza ramy korzystania zwykłego i wymaga pozwolenia na wykonanie wylotu ścieków do wód, a także na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, niezależnie od ich ilości.

Oczyszczalnia ścieków nie jest, w myśl w/w ustawy urządzeniem wodnym, nie wymaga więc pozwolenia wodnoprawnego na jej wykonanie. Kwestia wykonania urządzeń oczyszczalni przydomowej nie podlega przepisom Prawa wodnego. Natomiast z mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001 r. (Dz. U. nr 140, poz. 1585) w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia oraz art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627) - oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód podlegają zgłoszeniu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Jeśli jednak ścieki z tej oczyszczalni byłyby wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, które są własnością Skarbu Państwa lub na grunt nie będący własnością użytkownika oczyszczalni to takie korzystanie wykracza poza korzystanie zwykłe, jest korzystaniem szczególnym, i pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie wylotu ścieków do wód oraz na wprowadzanie tych ścieków do wód lub do ziemi, niezależnie od ich ilości.

W piśmie wskazano, że oczyszczalnie przydomowe będą posadowione na gruntach prywatnych i będą oczyszczały ścieki pochodzące z własnych gospodarstw domowych lub rolnych, a odbiornikiem ścieków jest grunt będący własnością użytkowników oczyszczalni. Tak więc mamy tu do czynienia ze zwykłym korzystaniem z wód, które nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków w ilości do 5 m3 na dobę.

Ustawa w powyższym zapisie odnosi się tylko do korzystania z wód, nie ingeruje natomiast w kwestie samego procesu inwestycyjnego. Tak więc, jeśli korzystający ze środowiska w sposób zwykły spełni powyższe wymagania może bez pozwolenia wodnoprawnego wprowadzać ścieki na swój grunt.

Oczyszczalnie przydomowe, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane odrębnymi przepisami pozwolenia. W mawianej sytuacji, jak wyżej wskazano, dla oczyszczalni przydomowych działających na potrzeby zwykłego korzystania z wód ustawa Prawo wodne nie wymagana uzyskiwania żadnego pozwolenia wodnoprawngo, ani na wykonanie tych oczyszczalni, ani na wprowadzanie z nich ścieków do środowiska.

Opublikowano: www.mos.gov.pl