DIOŚ-078-3463/2004/AK - Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2005 r. Ministerstwo Środowiska DIOŚ-078-3463/2004/AK Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Nawiązując do pisma z dnia 11 kwietnia br., znak: ŚRL-0718/25/05 dotyczącego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 przedstawiam poniższe stanowisko.

Zgodnie z art. 33 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880) planowane przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na gatunki bądź siedliska chronione w obszarach Natura 2000 powinno podlegać postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.). Jednakże w myśl przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska przedmiotowe postępowanie przeprowadza się jedynie dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed wydaniem decyzji, o których mowa w art. 46 ust 4 Poś. W związku z faktem, że pobór piasku z rzeki nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, zaś pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód nie wymaga ww. procedury, w świetle obecnie obowiązującego prawa nie ma podstaw do zastosowania art. 33 ust 3 ustawy o ochronie przyrody.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, które nie należą do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, będzie możliwe po wejściu w życie, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw.

Ponadto pragnę podkreślić, że Obszar Specjalnej Ochrony PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły został wyznaczony w celu ochrony ptaków wodno-błotnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru, zarówno wydobywanie piasku i żwiru, jak i wszelkie działania związane z płoszeniem w okresie lęgowym mogą być traktowane jako znaczące oddziaływanie na Naturę 2000. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że przedmiotowy obszar podlega działaniom związanym z ochroną przeciwpowodziową i zapewniającym swobodny spływ wód i lodu. Jeśli obszar zachował duże walory przyrodnicze przy dotychczasowych warunkach użytkowania i został włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oznacza to, że podejmowane dotąd działania nie stanowią poważniejszego zagrożenia dla chronionych siedlisk i gatunków.

Z informacji przedstawionych w piśmie wynika, że pobór piasku jest realizowany w tym obszarze od dłuższego czasu. W związku z tym należy założyć, że pobór piasku z Wisły nie będzie wymagać postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o ile będzie wynikał z potrzeby zachowania swobodnego spływu wód i ochrony przed powodzią. Taką interpretację potwierdza przepis art. 36 ust 1 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym na obszarze Natura 2000 nie podlegają ograniczeniu działania związane z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Opublikowano: www.mos.gov.pl