DIB/WPP/0911/1/20/2015/MZ, Stanowisko KNF w zakresie sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach... - OpenLEX

DIB/WPP/0911/1/20/2015/MZ - Stanowisko KNF w zakresie sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego DIB/WPP/0911/1/20/2015/MZ Stanowisko KNF w zakresie sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W odpowiedzi na pismo KBF.410.009.02.2015 z dnia 11 grudnia 2015 r., zawierające wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące kontroli P/15/013 przeprowadzonej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie Sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, niniejszym informuję, że UKNF nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego NIK. Jednocześnie informuję o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego NIK oraz o podjętych działaniach UKNF.

Uzupełnienie Metodyki procesu kontroli w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu o wytyczne dotyczące badania zawartości merytorycznej informacji kierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) przez instytucje obowiązane, o transakcjach zarejestrowanych w trybie art. 8 ust. 3 i 3a oraz zgłoszonych na podstawie art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r. poz. 455) nastąpi do dnia 31 stycznia 2015 r.

Po zrealizowaniu niniejszej modyfikacji, UKNF poinformuje Najwyższą Izbę Kontroli.

Stwierdzone przez NIK uchybienia polegające na jednokrotnym:

- przekazaniu z opóźnieniem do GIIF modyfikacji planu kontroli na 2014 r.,

- przekazaniu do GIIF (z jednodniowym) opóźnieniem informacji o wyniku kontroli,

- niesporządzeniu półrocznego sprawozdania z realizacji planu pracy w 2013 r. (za pierwsze półrocze 2013 r.),

zostaną wyeliminowane w toku bieżącej działalności UKNF.

Mając na uwadze konieczność uniknięcia w przyszłości opisanych wyżej uchybień informuję, że Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DIB) wdrożył w praktyce specjalny formularz usprawniający proces monitorowania terminowości pism przygotowywanych do podpisu Dyrekcji DIB.

Wystąpienie pokontrolne NIK w zakresie sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz opisane wyżej działania UKNF, omówiono podczas spotkania Kolegium UKNF w dniu 28 grudnia 2015 r., w którym uczestniczyło Kierownictwo Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Opublikowano: www.knf.gov.pl