DI/200000/451/.../2011 - Okresy podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 kwietnia 2011 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/200000/451/.../2011 Okresy podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 15 marca 2011 r. przez przedsiębiorcę Panią (...) w spawie okresów podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2011 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy Pani (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą, jest płatnikiem składek, ale dokonuje wpłat nieterminowo 31 stycznia 2011 r. ZUS inspektorat w Bolesławcu poinformował płatnika, iż składki na ubezpieczenia społeczne za miesiące od kwietnia 2007 do czerwca 2007 r. 08.2007 r. 01.2008 r. od 03.2008 r. do 05.2008 r., 08.2008 r., 10.2008 r., 11.2008 r., 03.2009 r. od 03.2010 r. do 06.2010 r. 10.2010 r., 11.2010 r. zostały opłacone po terminie, w związku z czym ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Płatnik został wezwany do dokonania stosownych korekt dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych podając właściwe okresy podlegania ubezpieczeniom. Płatnik wyrejestrował się ze wszystkich ubezpieczeń społecznych oraz zarejestrował do ubezpieczeń społecznych bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca w którym ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, tj. od dnia 1 kwietnia 2007 r. do końca lutego 2011 r. Ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym złożono od dnia 1 marca 2011 r. Jednocześnie przedsiębiorca wskazuje, ze dokonał korekt deklaracji rozliczeniowych za cały okres od 1 kwietnia 2007 r. bez naliczania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. ZUS Inspektorat w Bolesławcu wystąpił do płatnika z kolejnym wezwaniem do skorygowania tych miesięcy, w których opłacano składki w terminie i w pełnej wysokości - z naliczoną składką na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, były to następujące miesiące: 07.2007 r., od 09.2007 r. do 12.2007 r., 02.2008 r., 06.2008 r., 07.2008 r., 09.2008 r., 12.2008 r., 01.2009 r., 02.2009 r., od 04.2009 r. do 12.2009 r., 01.2010 r., 02.2010 r., od 07.2010 r. do 09.2010 r., 12.2010 r., 01.2011 r.

W przedstawionym stanie faktycznym przedsiębiorca powziął wątpliwość kiedy ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje natomiast od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie, albo od dnia ustania tytułu podlegania temu ubezpieczeniu.

Przedsiębiorca wskazał, że nie złożył wniosku o przywrócenie terminu płatności. Podkreśla również, ze z ww. ustawy wynika, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wygasa, gdy niedotrzymany został termin zapłaty składki i tylko złożenie w organie rentowym stosownego wniosku daje szansę na kontynuowanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Wnioskodawca nadmienił, iż z przepisów wynika, ze składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe można skutecznie opłacić tylko po przywróceniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych terminu do jej opłacania. Jeśli zatem płatnik nie wystąpił z wnioskiem, dokonał natomiast odpowiednich korekt deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych, uznać należy, iż z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacił składki w terminie, ustało dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, dlatego też ponowne korekty są bezzasadne z uwagi na wcześniejszą utratę ochrony ubezpieczeniowej na skutek nieterminowych wpłat.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył co następuje.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - cyt. Powyżej - objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak, niż od dnia, w którym ten wniosek został zgłoszony. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku następuje tylko wówczas, jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń.

Z uwagi na to, że przepisy powołanej ustawy nie precyzują wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,

Zakład uznaje jako złożenie takiego wniosku również takie zachowanie ubezpieczonego, które stanowi czytelne wyrażenie woli przystąpienia i pozostawania w tym ubezpieczeniu. Za taki wniosek Zakład uznaje więc fakt terminowego rozliczenia i opłacenia składki należnej na to ubezpieczenie. W takiej sytuacji objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od pierwszego dnia miesiąca, za który składka została opłacona w terminie i w pełnej wysokości. Wykładnię taką potwierdza również orzecznictwo sądowe w tego typu sprawach m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 listopada 2000 r. sygn. III AUa 774/00.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje m.in. od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie i w pełnej wysokości składki należnej na to ubezpieczenie. Przy czym, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek ubezpieczonego, dyrektor właściwego Oddziału ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki na to ubezpieczenie po terminie. Wyrażenie takiej zgody skutkuje zachowaniem ciągłości dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W przypadku ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w danym okresie na skutek uchybienia terminowi płatności składek, ponowne objęcie tym ubezpieczeniem następuje z pierwszym dniem miesiąca, za który płatnik składek opłaci należną składkę na to ubezpieczenie w wymaganym terminie.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę fakt, że w okresie od 04.2007 r. do 01.2011 r. składkę na ubezpieczenia społeczne za miesiące 07.2007 r., od 09.2007 r. do 12.2007 r., 02.2008 r., 06.2008 r., 07.2008 r., 09.2008 r., 12.2008 r., 01.2009 r., 02.2009 r., od 04.2009 r. do 12.2009 r., 01.2010 r., 02.2010 r., od 07.2010 r. do 09.2010 r., 12.2010 r., 01.2011 r. opłaciła Pani w ustawowym terminie płatności, w wyżej wskazanych miesiącach istnieje obowiązek dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W związku z powyższym, stanowisko przedstawione przez przedsiębiorcę we wniosku z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustalenia okresu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jest nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej Górze.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl