Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 listopada 2011 r.
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
DI/100000/451/755/2011
Ustalenia stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe.

Na podstawie art 10 ust. 1. i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października, 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. 2009, Nr 205, poz. 1585 z. późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku po rozpoznaniu wniosku z dnia 27 października 2011 r. złożonego przez przedsiębiorcę (...) prowadzącego pozarolniczą działalność pod firmą (...) z siedzibą w (...). o wydanie pisemnej interpretacji w spranie dotyczącej ustalenia stopy procentowej, na ubezpieczenie wypadkowe:

- uznaje za prawidłowe stanowisko dotyczące stanu faktycznego w zakresie stwierdzającym, że wnioskodawca w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. powinien stosować ustaloną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopę procentowa, składki na. ubezpieczenie wypadkowe wysokości 1,47%,

ść, stopy procentowej (...) składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą powinna zastosować od okresie 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. nowopowstała spółka jawna dla przejętych od wnioskodawcy pracowników, odmawia wydania pisemnej interpretacji w zakresie udzielenia informacji, czy nowopowstała spółka powinna złożyć dokument ZUS IWA za 2011 rok i jaki podmiot powinien ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla pracowników tej spółki.

UZASADNIENIE

Dnia. 31 października 2011. r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) prowadzącego pozarolniczą działalność pod firmą (...) z siedzibą w (...) z dnia 27 października 2011 r., o wydanie pisemnej interpretacji w trybie, art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą, działalność gospodarczą zatrudniając powyżej 10 pracowników, dlatego jest zobowiązany do składania ZUS IWA, na podstawie której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala dla niego stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Obecnie całe przedsiębiorstwo ma ustaloną, stopę w wysokości 1,47 % do dnia 31 marca 2012 r. Z dniem 1 stycznia 2012 r. całe przedsiębiorstwo (wraz ze wszystkimi pracownikami, całym majątkiem i zobowiązaniami) zostanie wniesione aportem do nowo powstałej spółki jawnej, w której wspólnikiem będzie między innymi wnioskodawca, przy czym jego jednoosobowa działalność (...) nie zostanie zawieszona, ani wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej, zaś wnioskodawca (...) będzie z tego tytułu płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale wyłącznie za siebie.

W związku z powyższą zmiana przedsiębiorca powziął wątpliwości w zakresie tego, jaką stopę procentową, składki na ubezpieczenie wypadkowe powinien zastosować w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. a jaką w kolejnym roku składkowym. jako osoba fizyczna prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą nie zatrudniając już od. dnia 1 stycznia 2012 r., żadnego pracownika, a w związku z czym, czy przedsiębiorca prowadzący jako osoba fizyczna pozarolniczą działalność gospodarczą jest obowiązany do złożenia w 2012 roku dokumentu. ZUS IWA za 2011 rok w (...) gdy średnie zatrudnienie w 2011 roku w wynosiło ok. 43 pracowników, a od 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawca będzie opłacał składki wyłącznie za siebie. Ponadto wątpliwości wnioskodawcy wzbudza wysokość stopy, procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą powinna zastosować od okresie 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. nowopowstała spółka jawna dla przejętych, od (...) pracowników, oraz, czy spółka powinna złożyć dokument ZUS IWA za 2011 rok i jaki podmiot powinien ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla pracowników :ej spółki.

We wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedsiębiorca zaprezentował stanowisko, że jako osoba, fizyczna prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarcza, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. powinien stosować ustaloną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopę procentową składki, na ubezpieczenie, wypadkowe wysokości 1,47%, a od 1 kwietnia 2012 r. powinien zastosować stawkę 1,67% i nie powinien jako osobą fizyczną prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w 2012 roku składać informacji ZUS IWA za 2011 rok.

Z kolei zdaniem wnioskodawcy, od 1 stycznia 2012 r. spółka jawna powinna sama ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla zatrudnionych pracowników, zaś spółka nie powinna składać informacji ZUS IWA za 201.1 r., przy czym pierwszą informację ZUS IWA spółka powinna złożyć za 2012 rok i dopiero Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tej spółki, (przy zatrudnieniu powyżej 10 osób) po złożeniu dokumentów ZUS IWA za 2012 r., ZUS IWA za 2013 r. i ZUS IWA za 2014 r.

Mając na .uwadze/treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział W Gdańsku zważył co następuje:

Art. 10 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu taktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Na wstępie należy podkreślić, że złożony przez przedsiębiorcę wniosek o wydanie pisemnej interpretacji obejmuje stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Zgodnie ze wskazanym art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wniosek o wydanie wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedmiotowy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji zawiera określony stań faktyczny istniejący obecnie W postaci ustalonej w odpowiednim trybie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe - ustaloną do dnia 31 marca 2012 r. oraz. stan faktyczny, który zaistnieje w przyszłości.

Do kategorii spraw, o których Zakład orzeka w drodze pisemnej interpretacji należy bezwzględnie zaliczyć ustalanie dla poszczególnych płatników wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zgodnie z przepisami ustawy ż dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) wysokość stopy procentowej, składki na ubezpieczenie wypadkowe, jaką zobowiązany jest stosować płatnik składek ustała się na okres roku składkowego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku. Wysokość tej stopy jest ustalana na zasadach i trybie określonych powołaną ustawą, dla wszystkich podmiotów posiadających status płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998. r. o systemie ubezpieczeń społecznych. O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (art. 32 ust. 1 ustawy).

Takie uregulowanie przez ustawodawcę wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przesadza, iż ustalona dla określonego płatnika wysokość stopy procentowe składki na przedmiotowe ubezpieczenie jest wiążąca przez cały okres, na który została ustalona, a tym samym wszelkie zmiany z zakresie struktury zatrudnienia nie maja wpływu na wysokość stopy procentowej składki na przedmiotowe ubezpieczenie wypadkowe. Stanowisko takie jest tym bardziej zasadne, gdyż możliwość je; zmiany po jej Ustaleniu, na . skutek zmian nie zostały przewidziane przez ustawodawcę. Zatem wnioskodawca, dla którego została ustalona przez właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stopa procentowa w wysokości 1,47 % jest nią związany do końca okresu jej obowiązywania, tj. do dnia 31 marca 2012 r.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż z treści art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, iż pisemna interpretacja może być wydana przez Zakład w sprawach, o których mowa powyżej, przy czym niezbędną przesłanką, która musi zostać spełniona przez wnioskodawcę jest konieczność indywidualnego charakteru sprawy. Innymi słowy, interpretacja może dotyczyć wyłącznie indywidualnej sprawy wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą. Powyższe oznacza, iż brak jest podstaw do wydania interpretacji, gdyż wnioskiem o jej wydanie występuje wprawdzie podmiot posiadający przymiot przedsiębiorcy (np. osoba fizyczna. prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą), ale występuje on w sprawie innego podmiotu nie posiadającego takiego statusu. Sytuacja taka ma miejsce w przedmiotowej sprawie. Wnioskodawca zwraca się bowiem z wnioskiem o wskazanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą powinna zastosować od okresie 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. nowopowstała spółka jawna dla przejętych (...) pracowników.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie posiada również podstaw prawnych, aby w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej merytorycznie odnieść do zagadnienia, który podmiot wnioskodawca, czy. też nowo powstała spółka jawna będzie miała obowiązek złożenia dokumentu ubezpieczeniowego ZUS IWA za 2011 r. Obowiązek składania przez określonego płatnika dokumentu ubezpieczeniowego. ZUS IWA. jest czynnością techniczną, która bezpośrednio nie wpływa na obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe, dlatego zagadnienia będące przedmiotem wniosku przedsiębiorcy o Wydanie pisemnej interpretacji w tym zakresie nie dotyczy więc materii, o której mowa W art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z czym brak jest również podstaw do wydania w tym względzie pisemnej interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, iż z Wnioskodawca zachowuje prawo do wystąpienia w przedmiotowej sprawie do właściwej (zgodnie z miejscem swojej siedziby) terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu z zapytaniem na zasadach ogólnych, regulowanych przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza, decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie, z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego - VII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia.

Opublikowano: www.zus.gov.pl