DI/100000/43/954/2023 - Niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po okresie jej zawieszenia na okres co najmniej 60 miesięcy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 października 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/954/2023 Niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po okresie jej zawieszenia na okres co najmniej 60 miesięcy

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 4 października 2023 r. w części dotyczącej niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po okresie jej zawieszenia na okres co najmniej 60 miesięcy.

UZASADNIENIE

Dnia 4 października 2023 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawczym wskazuje, że rozpoczęła działalność gospodarczą 1 sierpnia 2009 r., w okresie 1 sierpnia 2009 - 31 sierpnia 2011 r. korzystała z tzw. Preferencyjnych składek zus.

W dniu 1 grudnia 2018 r. wnioskodawczym zawiesiła działalność gospodarczą. W trakcie zawieszenia nie wykonywała działalności gospodarczej i nie osiągała bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawczym zamierza z dniem 15 grudnia 2023 r., czyli po upływie 60 miesięcy (5 lat i 13 dni) odwiesić swoją działalność gospodarczą.

Wnioskodawczyni wskazuje również, że: w okresie 60 miesięcy kalendarzowych, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ww. oświadcza, że nie była ani twórcą ani artystą, nie prowadziła działalności w zakresie wolnego zawodu, nie była wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. ani wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, czy partnerskiej, nie była akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej, nie była osobą prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę lub inna formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół. Wnioskodawczym nie będzie wykonywała działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Wnioskodawczyni kieruje pytanie czy w opisanym stanie faktycznym będzie miała prawo korzystać z ulgi na start {czyli przez 6 miesięcy nie będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko składka zdrowotna przy kodzie tytułu ubezpieczenia 05 40, a po niej z ulgi preferencyjnej (czyli kod 05 70)?

W ocenie wnioskodawczym z dniem 15 grudnia 2023 r. minie 60 miesięcy od dnia zawieszenia działalności gospodarczej i będzie mogła skorzystać z ulgi na start, zgodnie z art. 18 ustawy prawo przedsiębiorców, a po niej z ulgi tzw. Preferencyjnej, zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Na wstępie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaznacza, że przedmiotem niniejszej decyzji jest wyłącznie zagadnienie dotyczące niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po okresie jej zawieszenia na okres co najmniej 60 miesięcy.

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie Interpretacji indywidualnej w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. I tak, w art. 6 ust. 1 tej ustawy prawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 4 powołanej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że w sytuacji gdy osoba rozpoczynająca wykonywanie działalności gospodarczej podejmuje ją po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, ale od zakończenia poprzedniej działalności lub od dnia jej ostatniego zawieszenia upłynął okres co najmniej 60 miesięcy, a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dnie rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności, przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, o których stanowi powyżej powołany art. 6 ust. 1 pkt 5 i powiązany z nim art. 12 ust. 1.

Powyższa 6 miesięczna ulga jest uprawnieniem I nie jest obowiązkowa, a więc to od przedsiębiorcy zależy, czy z niej skorzysta. W przypadku rezygnacji z ww. ulgi do czego prowadzący działalność ma prawo zgodnie z art. 18 ust. 2 Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia ani wstecz, ani na bieżąco (jeśli nie upłynęło jeszcze 6 miesięcy), kolejny raz będzie mógł skorzystać z ww. ulgi dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź zawieszenia.

Należy zaznaczyć, że (w przypadku nawiązania współpracy z byłym pracodawcą) wystarczy, aby zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy tylko w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ją uprzednio z tym pracodawcą stosunku pracy, żeby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie miała prawa do ww. ulgi. Dopiero, gdy wykonywana praca w ramach prowadzonej działalności ma zupełnie inny charakter, niż zakres czynności wykonywanych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - osoba prowadząca działalność może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Warunek ten obowiązuje przez cały 6 miesięczny okres od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje zawarte w nim oświadczenia za element opisu zdarzenia przyszłego i nie dokonuje ich oceny W przypadku, gdy przedstawione przez wnioskodawczynię w treści wniosku okoliczności nie są prawdziwe, wydana interpretacja nie wywołuje skutków prawnych,

Równocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie na co wskazuje treść ww. art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z czym w oparciu o art. 86 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania, Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji,

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana, Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2013 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl