DI/100000/43/87/2022 - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

DI/100000/43/87/2022

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/87/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy z dnia 19 stycznia 2022 r., złożonym w dniu 19 stycznia 2022 r. w części dotyczącej:

- nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych w części współfinansowanej przez pracodawcę uznaje za prawidłowe,

- nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych wartości pakietów medycznych w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego uznaje za prawidłowe,

- nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim, uznaje za nieprawidłowe.

- nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych w okresie przebywania na urlopie wychowawczym uznaje za nieprawidłowe,

- nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym uznaje za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 19 stycznia 2022 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lutego 2022 r., doręczonym w dniu 14 lutego 2022 r. oraz pismem doręczonym 28 lutego 2022 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że wnosi o wydanie opinii w:

- sprawie wyłączenia z podstawy składek ZUS części dofinansowania przez pracodawcę benefitów pracowniczych takich jak: ubezpieczenie na życie, opieka medyczna, karta sportowa. Powyższe benefity spełnią poniższe kryteria: będą wynikać z regulaminu wynagradzania z informacją, że polegają na możliwości zakupu po cenach niższych niż detaliczne, będą przybierać formę niepieniężną, będą współfinansowane przez zatrudnionych pracowników,

- w sprawie wyłączenia z podstawy składek ZUS części dofinansowania przez pracodawcę osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych benefitów pracowniczych: ubezpieczenie na życie, opieka medyczna, karta sportowa. Powyższe benefity spełnią poniższe kryteria: będą wynikać z regulaminu wynagradzania z informacją, że polegają na możliwości zakupu po cenach niższych niż detaliczne, będą przybierać formę niepieniężną, będą współfinansowane przez zatrudnionych pracowników.

Wnioskodawca we własnym stanowisku w sprawie wskazał, że w jego opinii części dofinansowania przez pracodawcę benefitów pracowniczych takich jak: ubezpieczenie na życie, opieka medyczna, karta sportowa nie jest podstawą do naliczenia składek ZUS w związku z faktem, że spełnią poniższe kryteria wyłączenia ze składek ZUS: będą wynikać z regulaminu wynagradzania z informacją, że polegają na możliwości zakupu po cenach niższych niż detaliczne, będą przybierać formę niepieniężną, będą współfinansowane przez zatrudnionych pracowników.

W opinii Wnioskodawcy części dofinansowania przez pracodawcę benefitów pracowniczych dla pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych takich jak: ubezpieczenie na życie, opieka medyczna, karta sportowa nie jest podstawą do naliczenia składek ZUS w związku z faktem, że spełnią poniższe kryteria wyłączenia ze składek ZUS: będą wynikać z regulaminu wynagradzania z informacją, że polegają na możliwości zakupu po cenach niższych niż detaliczne, będą przybierać formę niepieniężną, będą współfinansowane przez zatrudnionych pracowników.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 14 lutego 2022 r., doręczonym w dniu 14 lutego 2022 r. oraz 28 lutego 2022 r. Wnioskodawca wskazał, że wartość benefitów pracowniczych tj. ubezpieczenia na życie,- opieki medycznej, kart sportowych będą w części finansowane przez pracodawcę pracownikom (również w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, a także urlopu bezpłatnego) będzie stanowiła przychód w rozumieniu art. 12 ust.l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudniania w ramach stosunku pracy (umowa o pracę). Z Regulaminu Wynagradzania będzie wynikać uprawnienie pracownika do zakupu benefitów pracowniczych tj. ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych, po cenie niższej niż detaliczna.

Prawo do benefitów pracowniczych tj. ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, karta sportowa, o których traktuje wniosek, będzie przysługiwało za okres pobierania wynagrodzenia lub zasiłku, o których w pkt § 2 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Z przepisu tego wynika wymóg kompleksowości opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego dokonanego przez wnioskodawcę - Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może bowiem w trybie wydawania interpretacji indywidualnej prowadzić postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Jednoznaczny sposób ujęcia w art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przez ustawodawcę zakresu przedmiotowego wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, uniemożliwia Zakładowi wydanie interpretacji w sprawach dotyczących m.in. rozstrzygnięcia czy dany składnik wynagrodzenia stanowi przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Jak stanowi art. 34 ust. 17 ustawy - Prawo przedsiębiorców, zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.). Dlatego też, Zakład wydając interpretację w danej sprawie poprzestaje na oświadczeniu Wnioskodawcy, iż świadczenia, o których stanowi wniosek stanowią bądź nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 12 ust.l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudniania w ramach stosunku pracy (umowa o pracę), traktując takie oświadczenie jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców w przedmiocie dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych pakietów medycznych w części współfinansowanej przez pracodawcę, uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949 z późn. zm.), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Z treści § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynika natomiast, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W myśl § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wynika, iż z wyłączenia,z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe korzystają jedynie te przychody, które:

- wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

- przybierają postać niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych, niż detaliczne lub formę usługi).

W świetle powyższego składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową odpłatnością. Częściowa odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Pracownik uzyska efekt, o którym mowa w przepisie rozporządzenia wówczas, gdy pracodawca dokona zakupu towarów lub udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej, do której uiszczenia pracownik zobowiązany byłby w przypadku osobistego (uzyskanego w oderwaniu od zatrudnienia) nabycia tychże dóbr.

W praktyce oznacza to, że wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie podlegała wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia usługi, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Jest to równoznaczne z brakiem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od ww. wartości.

Konkludując, w przypadku więc, gdy wartość benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych w części współfinansowanej przez pracodawcę pracownikom, stanowić będzie przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy zaś prawo do uzyskania tych korzyści wynikać będzie z regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce, przewidujących partycypację pracownika (choćby symboliczną) w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń, to kwota ta nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych pakietów medycznych w części współfinansowanej przez pracodawcę do których przysługuje pracownikom prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, uznaje za prawidłowe.

W myśl art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie zaś z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Przepis § 2 ust. 1 pkt 24 ww. rozporządzenia stanowi, iż składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego,. opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z powyższego wywieść należy, iż przychody pracownika ze stosunku pracy, które uzyskuje on w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jedynie wówczas, gdy z przepisów wewnętrznych regulujących kwestie wynagradzania pracowników wynika jednoznacznie prawo pracownika do tych świadczeń za ten okres. W przypadku więc, gdyby regulacji tego typu nie było u danego pracodawcy przychody, które pracownik otrzymuje w okresie choroby lub w okresie pobierania zasiłków stanowić będą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawca we wniosku i uzupełnieniu wskazał, że z regulaminu wynagradzania wynikać będzie prawo do korzystania z benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych w okresie pobierania przez pracownika wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłku chorobowego, oraz że przysługują za okres tego wynagrodzenia i zasiłku. Ponadto świadczenia, o których mowa we wniosku stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy, w związku z czym stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, iż wartość benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych nie należy wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uznać należy za prawidłowe.

Należy przy tym podkreślić, że bez znaczenia prawnego dla celów wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ma forma niepieniężna ww. świadczeń oraz kwestia partycypacji pracownika w zakupie świadczeń/zakupu po cenie niższej niż detaliczna.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za: - nieprawidłowe w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim,

- nieprawidłowe w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych pakietów medycznych w okresie przebywania na urlopie wychowawczym,

- nieprawidłowe w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości pakietów medycznych w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym.

Źródłem istnienia* obowiązku ubezpieczeń społecznych jest posiadanie tytułu do objęcia tymi ubezpieczeniami. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne co do zasady możliwe jest więc wyłącznie wówczas gdy dana osoba posiada tytuł do ubezpieczeń lub gdy przychód osiągany przez tę osobę pozostaje w bezpośrednim związku z takim tytułem.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami.

Jak wskazano wyżej zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie zaś z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Natomiast zgodnie, z art. 6 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Z treści art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1135 z późn. zm.) wynika, że zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz okres urlopu ojcowskiego.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł (niż stosunek pracy) do ubezpieczeń społecznych.

Treść art. 18 ust. 6 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że w tym okresie pracownik nie podlega pracowniczym ubezpieczeniom społecznym, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku.

Powyższe oznacza, że za okres przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dodatkowych świadczeń związanych z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy.

W związku z powyższym wartość benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych uzyskanych przez pracowników w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowo warto podkreślić, wskazując na treść przepisu art. 11 i art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z których wynika, że osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz przebywające na urlopie wychowawczym nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu, wartość świadczeń w naturze nie stanowi również podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Także przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny od umowę o pracę tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ustalane są wyłącznie od podstawy wynikającej z art. 18 ust. 5b i ust. 14 ww. ustawy.

W przywołanych okolicznościach - do tej grupy pracowników - nie będzie miał zastosowania § 2 ust. 1 pkt 24 i 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wobec powyższego z uwagi na fakt, iż przebywanie na urlopie wychowawczym oraz pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł (odrębny niż stosunek pracy) do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zaś wartość udostępnianych przez Wnioskodawcę świadczeń pozapłacowych dla pracowników w okresie faktycznego nieświadczenia pracy i niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, gdyż prawo do tych świadczeń tj. benefitów pracowniczych (ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych), nie przysługuje za okres świadczenia pracy, lecz z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego a więc odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim oraz pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego, przebywania na urlopie wychowawczym uznać należało za nieprawidłowe.

W kwestii obowiązku odprowadzania składek od wartości benefitów pracowniczych: ubezpieczenia na życie, opieki medycznej, kart sportowych finansowanych pracownikom przez pracodawcę w okresie przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym, należy wskazać, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego (art. 174 § 1). Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 174 § 2). Jednakże w czasie urlopu bezpłatnego pracownik w dalszym ciągu pozostaje w stosunku pracy, choć nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. W świetle powyższego należy podkreślić, że bez znaczenia prawnego jest okoliczność, że dane świadczenie zostało przedstawione do dyspozycji uprawnionej osobie w trakcie urlopu bezpłatnego, bowiem o tym czy należne świadczenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie decyduje okoliczność braku świadczenia stosunku pracy w momencie uzyskania przychodu. Istotną i pewną jest tu okoliczność, że świadczenie takie wynika ze stosunku pracy. Zatem w sytuacji, gdy wartość danego świadczenia, z którego korzysta pracownik w trakcie urlopu bezpłatnego stanowi przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, to wartość takiego świadczenia nie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zastosowanie będą miały art. 18 ust. l i art. 20 ust.l ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdyż wartość świadczeń, które w okresie przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym są w całości finansowane przez pracodawcę i stanowią przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Należy podkreślić, iż bez znaczenia prawnego jest okoliczność, że dane świadczenie będzie postawione do dyspozycji pracownika w trakcie przebywania na urlopie bezpłatnym, bowiem o tym czy należne świadczenie będzie stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie decyduje okoliczność braku świadczenia stosunku pracy w momencie uzyskania przychodu. Decydujące znaczenie ma fakt, że świadczenie takie wynika ze stosunku pracy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. /

Opublikowano: www.zus.gov.pl