DI/100000/43/822/2022

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 sierpnia 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/822/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (...) z dnia 20 czerwca 2022 r. doręczonym dnia 22 czerwca 2022 r., w sprawie braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za rok 2021 wypłaconego członkom zarządu w 2022 r.

UZASADNIENIE

Dnia 22 czerwca 2022 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 lipca 2022 r. doręczonym dnia 27 lipca 2022 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że funkcje w ramach Zarządu Spółki pełni sześć osób. Pięciu Członków Zarządu Wnioskodawcy pełni swoje funkcje na podstawie aktu powołania. Członkowie Zarządu, o których mowa w niniejszym wniosku, zostali powołani do pełnienia przedmiotowych funkcji przed dniem 1 stycznia 2022 r. Natomiast szósta osoba (której nie dotyczy niniejszy wniosek), pełni funkcje Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę.

2 tytułu pełnienia funkcji w ramach stosunku powołania, Spółka wypłaca Członkom Zarządu wynagrodzenie. Podstawą do wypłaty przedmiotowego wynagrodzenia jest uchwała Rady Nadzorczej Spółki. Jednym z elementów ww. wynagrodzenia Członków Zarządu jest, przyznawana na podstawie decyzji Rady Nadzorczej Spółki, roczna premia pieniężna, uzależniona m.in. od wyników finansowych Spółki (osiągnięcie zakładanego wskaźnika zrealizowanych w poprzednim roku obrotowym przez danego Członka Zarządu. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rakiem kalendarzowym.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 marca 2022 r. podjęła Uchwałę nr 1 w sprawie przyznania oraz wypłaty Członkom Zarządu premii rocznej za 2021 rok z uwagi na wypełnienie założonych przez Spółkę wyników finansowych. Powyższa premia została wypłacona przez Spółkę w 2022 r.

Wnioskodawca zadał pytanie czy premia roczna za 2021 r., która została wypłacona przez Wnioskodawcę w 2022 r. Członkom Zarządu pełniącym funkcję na podstawie aktu powołania, powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Członków Zarządu?

W ocenie Wnioskodawcy, premia roczna za 2021 r., która została wypłacona Członkom Zarządu przez Wnioskodawcę w 2022 r., nie powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Członków Zarządu.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy ż 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.; dalej: "Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej"), obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Wskazany przepis obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i został wprowadzony przez ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105; dalej: "Ustawa zmieniająca").

Z treści art. 81 ust. 2 pkt 1la Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 'wynika, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, □ których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a ww. ustawy, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania. Za osobę, która wykonuje swoje funkcje na podstawie powołania, składkę na ubezpieczenie zdrowotne pobiera z wynagrodzenia oraz odprowadza płatnik którym, zgodnie z art. 85 ust. 17a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, jest podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Jak wynika z przywołanych przepisów, od 1 stycznia 2022 r. wykonywanie obowiązków przez członka zarządu na podstawie powołania stanowi tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym, Wnioskodawca jako płatnik pobiera 1 odprowadza składkę zdrowotną w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego Członkom Zarządu od początku 2022 r.

Należy natomiast podkreślić, że przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej, tj. do 31 grudnia 2021 r., powołanie nie stanowiło tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Odnosząc powyższe uwagi do zaistniałego stanu faktycznego, należy zwrócić uwagę, że premia wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Członków Zarządu stanowi premię roczną za 2021 r., należną za osiągnięcie przez Spółkę wyznaczonych w tym roku obrotowym wyników finansowych. Premia była więc należna za okres, w którym pełnienie funkcji Członka Zarządu na podstawie powołania nie stanowiło tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. za rok obrotowy Spółki, który zakończył się 31 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, brak jest podstawy prawnej do uwzględniania premii wypłaconej Członkom Zarządu w 2022 r. za rok 2021 w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r., powołanie nie stanowiło tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Tym samym, Spółka nie jest zobowiązana do uwzględniania w podstawie wymiaru składki zdrowotnej Członków Zarządu premii za rok 2021, która została wypłacona Członkom Zarządu w 2022 r.

Wnioskodawca podkreśla, że analogiczne stanowisko Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Gdańsku) zaprezentował w decyzji nr 167 z 31 marca 2022 r. (sygn. DI/100000/43/328/2022), gdzie zostało wskazane, że " (...) od wynagrodzenia (premii) należnego za okres do 31 grudnia 2021 r. dla osoby powołanej dc pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie powinna być naliczona i odprowadzona.". Tożsame stanowisko zostało przyjęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Lublinie) w decyzji nr 663 z dnia 16 maja 2022 r. (sygn. WPI/200000/43/663/2022).

Wnioskodawca podkreśla, że taka sama konkluzja wynika z opublikowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poradnika, w którym wskazane zostało: "Jeśli-jako osoba powołana do pełnienia funkcji przed 1 stycznia 2022 r. - otrzymasz w styczniu 2022 r. wynagrodzenie należne za grudzień lub wcześniejszy okres 2021 r. to wynagrodzenia tego płatnik nie będzie uwzględniał w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono należne za okres, w którym nie było tytułu do ubezpieczenia.

W piśmie z dnia 25 lipca 2022 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Zakładu do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca wskazał, że Członkowie Zarządu, którym wypłacono premię roczną za 2021 r. nie pełnią jednocześnie funkcji członka rady nadzorczej i nie są objęci z tego tytułu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ponadto premia, o której mowa we wniosku nie ma charakteru premii uznaniowej. Możliwość wypłaty premii rocznej została przewidziana w Uchwale nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 marca 2022 r. (uchwała została podjęta na podstawie Aktu założycielskiego Spółki Rep A. nr /2022).

Powyższa uchwała stanowi, że Członkowie Zarządu Spółki uzyskują prawo do premii rocznej pod warunkiem, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, potwierdzające osiągnięcie wskaźnika w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. na poziomie nie niższym niż (...) zł zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Biegłego Rewidenta Spółki.

Warunki przewidziane w uchwale zostały spełnione, a zatem Członkowie Zarządu uzyskali prawo do premii rocznej. Spółka wypłacając premię działała zatem zgodnie z Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 marca 2022 r. Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacania składek na ww. ubezpieczenie reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Na wstępie zaznaczyć należy, że ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz, 2105, z późn. zm.), tzw. Polski Ład, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., wprowadziła zmiany do art. 66 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające objęciu w pkt 35a obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

W dyspozycji znowelizowanego ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U, z 2022 r" poz. 1265), obowiązującego od 1 lipca 2022 r. art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazano, iż obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.), z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 81 ust. 8 pkt 11a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a (a więc osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów) jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tego tytułu.

Użyte przez prawodawcę w ww. przepisach wyrażenie "wynagrodzenie" należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych. Należy dodatkowo wskazać, że prawodawca powiązał sposób konkretyzacji obowiązku składowego ze sposobem powstawania obowiązków podatkowych, przy czym nie odesłał w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych do żadnego konkretnego źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania "wynagrodzenie" nie należy zawężać do konkretnych przepisów ustaw podatkowych, tylko należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego.

Jednocześnie, w myśl art. 79 tej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Natomiast stosownie do art. 85 ust. 17a za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, składkę jako płatnik oblicza i pobiera z wynagrodzenia ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie wskazał, że członkowie zarządu pełnią swoją funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymują z tego tytułu premię pieniężną przyznawaną za rok obrotowy uchwałą Rady Nadzorczej spółki.

W sytuacji przedstawionej w przedmiotowym wniosku premia, o której mowa została przyznana w drodze uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą spółki i jest uzależniona od wyników finansowych spółki zrealizowanych w poprzednim roku obrotowym przez danego członka zarządu.

Nie jest to zatem wynagrodzenie za wykonywanie funkcji, które byłoby należne w okresie poprzedzającym wejście "Polski Ład 1.0." (tj. sprzed 1 stycznia 2022 r.), a jedynie wypłacone już po wejściu w życie przepisów tworzących nowy tytuł ubezpieczeniowy (powołanie do pełnienia funkcji).

Należy zauważyć, że skoro uchwała Rady Nadzorczej o przyznaniu premii została podjęta w marcu 2022 r., a zatem już pod rządami zmienionej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie obowiązku podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania, to właśnie ta premia z tytułu powołania do pełnienia funkcji powstała i stała się należna w okresie obowiązywania nowelizacji ww. ustawy. Z tego powodu podstawę wymiaru na potrzeby składki zdrowotnej powinna stanowić premia wypłacona w całości uznając, że jest ona wynagrodzeniem należnym w okresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Uzasadnienie uchwały Rady Nadzorczej nie jest istotne z perspektywy art. 66 ust. 1 pkt 35a w zw. z art. 81 ust. 8 pkt. 11a ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Kluczowe jest to, że ta premia prawnie powstała dopiero w momencie podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą, a zatem wcześniej nie było należna. Skoro uchwała została podjęta pod rządami znowelizowanej ustawy to znaczy, że powstałe na jej mocy wynagrodzenie jest należne za okres po dokonaniu tej czynności konstytuującej, a zatem za okres, w którym obowiązywały Już przepisy w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl