DI/100000/43/822/2016, Zasady obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu... - OpenLEX

DI/100000/43/822/2016 - Zasady obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 sierpnia 2016 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/822/2016 Zasady obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (...) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) z dnia 22 lipca 2016 r. doręczonego dnia 25 lipca 2016 r. o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej zasad obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

UZASADNIENIE

Dnia 25 lipca 2016 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek (...) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni wskazała, iż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawczyni uzyskuje przychód jedynie z tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt c) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i zgodnie z art. 82 ust. 10 ww. ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana przez wnioskodawczynię w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy w miesiącach, w których otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych np. zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński (powyżej (...) zł) może nadal korzystać z tej ulgi, czy też w miesiącach otrzymania zasiłku powinna opłacać składkę zdrowotną w pełnej wysokości.

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawczyni wskazała, iż dopuszczalność obniżenia wysokości składki zdrowotnej do kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy uzależniona jest od spełnienia przez przedsiębiorcę z warunków zgodnie z art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej:

1)

Posiadanie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz

2)

Uzyskanie przychodów jedynie z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni podkreśla, iż powyższe warunki są przez nią spełnione, dlatego też jej zdaniem z ulgi tej może korzystać, a zasiłki otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie są traktowane jako dodatkowy przychód objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ustawy zdrowotnej. W związku z powyższym wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że jeżeli uzyska zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński w danym miesiącu, to w miesiącu tym może korzystać z ulgi, o której mowa w art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji należy uznać za nieprawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Natomiast art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., wskazuje, iż Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z generalną zasadą wynikającą z art. 79 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 82 i 242. Składka jest miesięczna i niepodzielna.

W myśl art. 82 ust. 10 ww. ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskuje przychód jedynie z tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c tej ustawy (osoby prowadzące działalność pozarolniczą lub osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Przedsiębiorca posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, dla którego prowadzona działalność stanowi jedyne źródło przychodu, może opłacać składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dopuszczalność obniżenia wysokości składki zdrowotnej do kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych uzależniona jest od posiadania przez przedsiębiorcę umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz od uzyskiwania przez płatnika składek przychodów jedynie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, tym samym wyłączenie możliwości zastosowania wskazanej normy będzie miało miejsce zarówno w przypadku, gdy źródło dodatkowych przychodów będzie stanowiło inny niż pozarolnicza działalność tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, jak również wtedy, gdy dodatkowy przychód nie będzie stanowił odrębnego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto, ulgi tej nie stosuje się wobec niepełnosprawnych przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w formie karty podatkowej lub w przypadku, gdy przedsiębiorca uprawniony jest do wpłaty zaliczek kwartalnych, gdyż w tej sytuacji kwota należnej zaliczki jest przypisana do innego okresu niż okres miesięczny, który jest okresem rozliczeniowym dla składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W sytuacji, gdy osoba mająca orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uzyskuje przychody również z innych źródeł (np. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372), to nie może opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości wynikającej z art. 82 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. w wysokości nieprzekraczającej należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl