DI/100000/43/783/2015 - Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe wartości świadczenia z tytułu grupowego ubezpieczenia w części finansowanej przez pracodawcę.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 września 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/783/2015 Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe wartości świadczenia z tytułu grupowego ubezpieczenia w części finansowanej przez pracodawcę.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (...) z dnia 18 czerwca 2015 r. doręczonym dnia 7 lipca 2015 r. uzupełnionym dnia 10 sierpnia 2015 r. dotyczącym wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe wartości świadczenia z tytułu grupowego ubezpieczenia w części finansowanego przez pracodawcę.

UZASADNIENIE

Dnia 7 lipca 2015 r., do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. doręczonym dnia 10 sierpnia 2015 r.

Wnioskodawca wskazał, iż zamierza zaoferować swoim, pracownikom usługę ubezpieczenia grupowego. Zgodnie z odrębnymi przepisami usługa ta została oznaczona we wspólnym słowniku zamówień publicznych kodem (...)

Ubezpieczenie w swoim zakresie gwarantuje wypłaty świadczeń w przypadku zgonów, pobytów w szpitalu, stwierdzenia ciężkiej choroby, operacji chirurgicznej i inne zdarzenia związane ze zdarzeniami losowymi. Osobami uprawnionymi do odbioru świadczeń są pracownicy. Składka za usługę ubezpieczenia będzie finansowana przez Spółkę oraz pracownika.

Spółka zamierza wprowadzić w regulaminie pracy obowiązującym w spółce zapis, zgodnie z którym pracownicy będą mogli skorzystać z usługi ubezpieczenia pod warunkiem, że będą częściowo finansować koszt korzystania z usługi w wysokości (...) zł.

Wnioskodawca wskazał na zapis w regulaminie obowiązujący w spółce iż: "Pracownik jest uprawniony do skorzystania z wariantu ubezpieczenia grupowego. Warunkiem korzystania z ww. uprawnienia jest ponoszenie przez Pracownika części kosztów w wysokości (...) zł (słownie (...) złotych), w pozostałej części koszty korzystania przez Pracownika z usługi ubezpieczenia finansuje Pracodawca, w wysokości (...) zł (słownie: (...) złotych)."

Wnioskodawca powziął wątpliwości czy Spółka ma obowiązek doliczać wartości usługi ubezpieczenia, która jest finansowana częściowo przez pracownika (w kwocie (...) zł), a częściowo dofinansowywana przez Spółkę (w kwocie (...) zł) do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe pracownika, jeżeli współfinansowanie to odbywać się będzie w oparciu o przytoczony wyżej zapis w regulaminie wynagradzania.

Zdaniem Spółki, w okolicznościach określonych powyżej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) (dalej: "Rozporządzenie") spółka nie ma obowiązku doliczać wartości usługi ubezpieczenia, która jest finansowana częściowo przez pracownika, a częściowo dofinansowywana przez Spółkę do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalnej rentowe, chorobowe i wypadkowe pracownika, jeżeli współfinansowanie to odbywać się będzie w oparciu o przytoczony wyżej zapis w regulaminie pracy.

Z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wynika, że wyłączeniu na tej podstawie mogą podlegać takie świadczenia, które spełniają łącznie dwa warunki tj. gdy zostaną przyznane pracownikom na podstawie układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy, lub przepisów o wynagradzaniu oraz gdy pracownik ponosi częściową odpłatność za otrzymane świadczenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161. poz. 1106 z późn. zm.) korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów przedmiotów lub usług nie stanowią podstawy wymiaru składek.

Według Spółki korzystanie z usługi ubezpieczenia w przypadku, gdy pracownik ponosi część kosztów uznać należy za uprawnienie do zakupu po cenie niższej niż detaliczna pewnego rodzaju usług.

W piśmie z dnia 5 sierpnia 2015 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku wnioskodawca wskazał, iż korzyści materialne przyznane pracownikom w postaci usługi ubezpieczenia grupowego w części finansowane przez pracodawcę będą stanowiły przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretację w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uznać należy za prawidłowe.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Zakład mocą niniejszej decyzji nie rozstrzyga również o tym, iż korzystanie z usługi ubezpieczenia w przypadku, gdy pracownik ponosi część kosztów uznać należy za uprawnienie do zakupu po cenie niższej niż detaliczna pewnego rodzaju usług.

Artykuł 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Natomiast w myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe osób będących m.in. pracownikami (art. 6 ust. 1 wskazanej ustawy) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

* przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.),

* wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 wyżej cytowanego rozporządzenia, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych, niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, iż z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe korzystają jedynie te przychody, które:

- wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

- przybierają postać niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych, niż detaliczne lub formę usługi).

Jeżeli korzyści te uzyskiwane są przez pracownika w ramach stosunku pracy i stanowią przychód z tytułu zatrudnienia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą za nie częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajduje się w przepisach placowych, to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie powołanego wyżej przepisu. Częściowa odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Pracownik uzyska efekt, o którym mowa w przepisie rozporządzenia wówczas, gdy pracodawca dokona zakupu towarów lub udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej, do której uiszczenia pracownik zobowiązany byłby w przypadku osobistego (uzyskanego niezależnie od zatrudnienia) nabycia tychże dóbr.

Zatem w sytuacji, gdy wartość świadczenia z tytułu grupowego ubezpieczenia w części finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, oraz, że zapis o ww. korzyściach zostanie umieszczony w stosownym regulaminie wynagradzania, a pracownicy będą ponosili częściową odpłatność za te usługi, stanowisko wnioskodawcy, iż świadczenia, o których stanowi wniosek w części finansowane przez pracodawcę należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe uznać należy za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl