DI/100000/43/71/2023 - Ustalenie możliwości opłacania w bieżącym roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż ustalona na zasadach wynikających z art. 18c u.s.u.s.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 marca 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/71/2023 Ustalenie możliwości opłacania w bieżącym roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż ustalona na zasadach wynikających z art. 18c u.s.u.s.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 19 stycznia 2023 r. w sprawie możliwości opłacania w bieżącym roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż ustalona na zasadach wynikających z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

UZASADNIENIE

Dnia 19 stycznia 2023 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. l ustawy - Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem złożonym dnia 13 lutego 2023 r. oraz pismem złożonym dnia 13 marca 2023 r.

Wnioskodawczyni w treści wniosku wskazała, iż jest lekarzem stomatologiem prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną w CEIDG o numerze NIP (...) Wnioskodawczyni świadczy usługi dla jednego podmiotu medycznego, tylko w ramach swojej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG z kodem PKD 86.23 Z.

Wnioskodawczyni zadała pytanie czy może skorzystać od 1 stycznia 2023 r. z Małego ZUS Plus z kodem 059000.

Wnioskodawczyni uważa, że świadcząc usługi wyłącznie w ramach działalności gospodarczej i mając wpis w CEIDG może skorzystać z Małego ZUS Plus z kodem 059000.

W piśmie złożonym dnia 13 lutego 2023 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Zakładu do uzupełnienia wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że dokonała zgłoszenia na Mały ZUS Plus w ustawowym terminie. Przychód za 2022 rok wynosi zł, a dochód zł. W 2022 r. cały rok prowadziła działalność gospodarczą, opodatkowaną skalą podatkową. Nigdy nic świadczyła też usług na rzecz byłego pracodawcy. Korzystała z Małego ZUS Plus przez okres 6 miesięcy w 2022 r. Łącznie w ciągu ostatnich 60 miesięcy z Małego ZUS Plus korzystała tylko przez 6 miesięcy. Swoją działalność wykonuje tylko i wyłącznie w ramach działalności gospodarczej zgłoszonej w CEIDG. Wnioskodawczyni uważa, że w 2023 r. spełnia wszystkie warunki, aby nadal korzystać z Małego ZUS Plus.

W piśmie złożonym dnia 13 marca 2023 r. stanowiącym odpowiedź na ponowne wezwanie Zakładu do uzupełnienia wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej opłacała w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy).

Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje Indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Dodatkowo Zakład wskazuje, iż w drodze niniejszej decyzji dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nic przyznając natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartego w treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie Indywidualnej Interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nic przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniom wniosku o wydanie interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Wydając indywidualną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez Wnioskodawczynię oświadczenia, którymi jest związany. Powyższe oznacza, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do opisu stano faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie jogo zaistnienia. Wynika to z faktu braku możliwości negowania przez Zakład okoliczności i stwierdzeń podanych przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie opisu stanu faktycznego. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu taktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu {np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez Wnioskodawczynię, obciąża więc jedynie przedsiębiorcę.

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie Interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zagadnienia dotyczące podlegania u bez pieczeniom społecznym, obowiązku opłacania składek i ustalania podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia regulowano są za pośrednictwem ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 6 ust. 1 tej ustawy ustawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarto we wskazanym przepisie jest wyczerpująco i ma charakter zamknięty.

Zgodnie z art. 6 ust, 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 4 tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczy podlegają obowiązkowo ubezpieczę nic m emerytalnemu, rontowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Stosownie do treści art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie na swój wniosek.

Z dniom 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1577), inaczej zwana; ustawą o tzw. "małym ZUS. Dodano do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych art. 18c, który określa nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne niektórych osób prowadzących działalność gospodarczą, które spełniają warunki określone w ustawie. Jednocześnie z dniem 1 lutego 2020 r. weszła w życic ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2550), ustawa o tzw. "małym ZUS plus", którą dokonano zmiany brzmienia art. 18c.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ww. przepisu art. 18e ust. l i ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rontowe ubezpieczonego, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1P którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym, Roczny limit przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1, w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc kwotę 120 000 złotych przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbą dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Górny limit przychodu uzyskanego z działalności w 2022 r. wynosi 120.000 zł (osób prowadzących działalność przez cały rok).

Górny limit przychodu uzyskanego z działalności w 2022 r. prowadzących działalność przez niecały rok należy ustalić proporcjonalnie pomniejszając roczny limit.

W myśl art. 18c ust. 2 ustawy podstawa wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, nic może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nic może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Przy czym, stosownie do brzmienia art. 18c ustawy - podstawę wymiaru składek, o której mowa w ust.l osoba prowadząca działalność gospodarczą ustala na dany rok kalendarzowy po uprzednim ustaleniu przeciętnego miesięcznego dochodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej" uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym, obliczonego zgodnie z ust. 4 cytowanego art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W art. 18c ust. 11 ww. ustawy ustawodawca enumeratywnie wymienił okoliczności wyłączające możliwość skorzystania w danym roku przez ubezpieczonych, o których mowa w art. 18c ust. l, z nowych zasad ustalania najniższej podstawy wymiaru składek. Zatem, przepisy art. 18c ust. l ustawy nic mają zastosowania do osób, które lub do których;

1.

w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarowi usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u stawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.);

2.

spełni aj ą warunki o kreślone w a rt. 18a;

3.

w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;

4.

w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5;

5.

wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;

6.

ustalały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułom przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Spełnienie powyższych przesłanek powoduje, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie posiada prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż ustalona na zasadach przedstawionych w art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. "mały ZUS plus"). Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności.

Wnioskodawczym wskazuje, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wskazanym we wniosku. Z informacji zawartych przez Wnioskodawczynię we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz z pism stanowiących uzupełnienie wniosku wynika również, że przedsiębiorca nie spełnia przestanek zawartych w art. 18c ust. 11 pkt 1-6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przychodź prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej w 2022 r. mieści się w limicie określonym w art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ponadto, zgodnie z art. 36 ust. 1 i ust. 4 każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a-5a i 9a. Zgodnie z art. 36 ust. 14a o zmianie w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, dotyczącej tytułu ubezpieczenia związanego ze sposobem obliczania podstawy wymiaru składek, o którym mowa w art. 18c ust. 1, ubezpieczony zawiadamia Zakład przez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane w terminie:

1)

do końca stycznia danego roku kalendarzowego, jeżeli zmiana w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu następuje w styczniu tego roku, przy czym jeżeli termin ten jest krótszy niż 7 dni, ubezpieczony dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany;

2)

7 dni od zaistnienia zmiany - w pozostałych przypadkach.

Z treści wniosku wynika, że w niniejszym przypadku został zachowany ww. termin na dokonanie właściwego zgłoszenia do ubezpieczeń, a wobec okoliczności, że Wnioskodawczym deklaruje spełnienie pozostałych warunków do skorzystania z ulgi, stanowisko należy uznać za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia b marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców mniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi sią na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie mieląca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl