DI/100000/43/703/2018

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 czerwca 2018 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/703/2018

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 646) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy z dnia 6 czerwca 2018 r., doręczonym dnia 6 czerwca 2018 r.:

1.

uznaje za prawidłowe w przedmiocie dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości grupowego ubezpieczenia na życie oraz wartości pakietu medycznego, w części finansowanej przez pracodawcę, w sytuacji gdy stanowi ona przychód pracownika ze stosunku pracy.

2.

uznaje za prawidłowe w przedmiocie dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników wartości grupowego ubezpieczenia na życie oraz wartości pakietu medycznego, w części finansowanej przez pracowników, w sytuacji gdy nie stanowi ona przychodu pracownika ze stosunku pracy.

UZASADNIENIE

Dnia 6 czerwca 2018 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (...) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca wskazał, iż zamierza wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania, w którym uwzględnione będzie doprecyzowanie obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie finansowania grupowego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego, które pracodawca nabywa na rzecz pracowników z własnych środków obrotowych. Całkowita wartość świadczeń przypadająca na każdego pracownika w postaci grupowego ubezpieczenia na życie wynosi (...) zł, a pakietu medycznego (...) zł. W związku z powyższym pracodawca zamierza wprowadzić zapisy w regulaminie wynagradzania wskazujące iż:

1.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracą mają prawo do skorzystania ze świadczeń w postaci grup owego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego,

2.

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy wygasa prawo do korzystania z ww. świadczeń,

3.

Pracodawca zapewnia pracownikom nabycie świadczeń w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego po cenie niższej od ich wartości detalicznej,

4.

Pracownik ponosi częściową odpłatność za otrzymane świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego. Pracodawca finansuje wartości miesięcznej składki dotyczącej grupowego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego, a pozostałe wartości finansuje pracownik,

5.

Wartość świadczeń finansowana przez pracodawcę, do których prawo uzyskują pracownicy tj. polisy ubezpieczeniowej i pakietu medycznego stanowi przychód tych osób z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),

6.

Wartość świadczeń w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego w części finansowanej przez pracownika (potrącana co miesiąc z wynagrodzenia pracownika), nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz nie jest wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

7.

Pracownikom nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego w przypadku braku korzystania z powyższych świadczeń, 8. Pracownik zachowuje prawo do świadczeń w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńcze go, świadczenia rehabilitacyjnego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z póź. zm.).

We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca wskazał, że jeżeli świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego na rzecz pracowników wynikają z regulaminu wynagradzania, pracownik musi ponosić częściową odpłatność z tytułu osiągnięcia korzyści materialnej polegającej na nabyciu ww. świadczeń po cenach niższych niż detaliczne, świadczenia te nie stanowią ekwiwalentu w formie pieniężnej, przychód uzyskiwany przez pracownika stanowi wyłącznie część wartości świadczeń finansowanych przez pracodawcę w ramach stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., po z. 361, z późn. zm.), to ww. świadczenia w części finansowanej przez pracodawcę podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2 ust. 1 pkt 26 (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

Natomiast wartość świadczeń w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego w części finansowanej przez pracownika (potrącana co miesiąc z wynagrodzenia pracownika), która nie stanowi przychód u ze stosunku pracy, również podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie przepisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie {interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie ze wskazaniami judykatury wydając interpretację organ nie ustanawia żadnej normy indywidualnej; lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej, której zakres przedmiotowy jest zakreślony stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym przedstawionym przez pytającego we wniosku. Pełną wiedzę o stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym organ czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu nie posiadając kompetencji do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje czy gromadzony materiał dowodowy, W toku tego postępowania organ nie pełni roli kontrolnej, nie dokonuje oceny zachowania lub zaniechania przedsiębiorcy pod kątem jego prawidłowości. Celem interpretacji jest umożliwienie przedsiębiorcy uzyskania informacji w przedmiocie obowiązków wiążących się z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i uchronienie w ten sposób takiego przedsiębiorcy przed ryzykiem błędnego zastosowania przez niego danego przepisu.

Jednoznacznie ujęty zakres przedmiotowy wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej uniemożliwia Zakładowi dokonanie kwalifikacji prawnej określonego świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, a także interpretacji treści przepisów prawa wewnętrznego obowiązujących u przedsiębiorcy. Dlatego też, Zakład poprzestaje na informacji przedsiębiorcy odnośnie właściwej kwalifikacji podatkowej świadczeń, o których stanowi wniosek.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art, 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe w przedmiocie dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wartości grupowego ubezpieczenia na życie oraz wartości pakietu medycznego, w części finansowanej przez pracodawcę, w sytuacji gdy stanowią one przychód pracownika ze stosunku pracy.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób będących m.in. pracownikami (art. 6 ust. 1 wskazanej ustawy) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

* przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1949),

* wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z par. 1 ww. rozporządzenia podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 25 wyżej cytowanego rozporządzenia, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych, niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, iż z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe korzystają jedynie te przychody, które:

1.

wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

2.

przybierają postać niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych, niż detaliczne lub formę usługi).

Jeżeli korzyści te uzyskiwane są przez pracownika w ramach stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą za nie częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajduje się w przepisach płacowych, to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie powołanego wyżej przepisu. Częściowa odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Pracownik uzyska efekt, o którym mowa w przepisie rozporządzenia wówczas, gdy pracodawca dokona zakupu towarów lub udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej, do której uiszczenia pracownik zobowiązany byłby w przypadku osobistego (uzyskanego od zatrudnienia) nabycia tychże dóbr. Zatem, w sytuacji, gdy wartość świadczeń w naturze w postaci grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego w części finansowana przez pracodawcę będzie jak wskazuje Wnioskodawca stanowiła przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, oraz, że zapis o ww. korzyściach zostanie umieszczony w stosownym regulaminie wynagradzania, a pracownicy będą ponosili częściową odpłatność za te usługi, stanowisko wnioskodawcy, iż ww. świadczenia w części finansowane przez pracodawcę należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, uznać należy za prawidłowe.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe w przedmiocie dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników wartości grupowego ubezpieczenia na życie oraz wartości pakietu medycznego, w części finansowanej przez pracowników, w sytuacji gdy nie stanowią one przychód pracownika ze stosunku pracy.

Jak już wskazano powyżej, zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do*pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie zaś z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Dla rozstrzygnięcia, więc czy dany przychód stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji czy powstaje obowiązek opłacania składek m.in. na te ubezpieczenia, decydujące znaczenie ma, czy dla celów podatkowych zostanie on zakwalifikowany jako przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Rzeczony przychód w sytuacji opisanej w powyższym zakresie nie został przez Wnioskodawcę zakwalifikowany jako przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, wobec czego zgodnie z powyższym nie może podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wobec oświadczenia wnioskodawcy, iż wartość świadczeń w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego w części finansowanej przez pracownika (potrącana co miesiąc z wynagrodzenia pracownika), nie będzie stanowiło przychodu pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowisko wnioskodawcy, iż świadczenie to należy wyłączyć z postawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, uznać należy za prawidłowe.

Należy dodać, że niniejsza interpretacja nie dotyczy właściwego rozumienia § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z zapisem w regulaminie wynagradzania, iż pracownik zachowuje prawo do świadczeń w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i pakietu medycznego w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego zgodnie z ww. przepisem wyżej cytowanego rozporządzenia.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl