DI/100000/43/577/2017, Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu... - OpenLEX

DI/100000/43/577/2017 - Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki powołanego na mocy uchwały zgromadzenia wspólników.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 kwietnia 2014 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/577/2017 Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki powołanego na mocy uchwały zgromadzenia wspólników.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 23 marca 2017 r. doręczonym dnia 30 marca 2017 r. złożonym przez przedsiębiorcę (...) z siedzibą w (...) w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki powołanego na mocy uchwały zgromadzenia wspólników.

UZASADNIENIE

Dnia 30 marca 2017 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) z siedzibą w (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazuje, że pracownik spółki został zatrudniony z dniem (...) na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze, w zadaniowym systemie czasu pracy, na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Spółki. Z tego tytułu obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu, FP, FGŚP.

Zgodnie z zapisami umowy o pracę do jego obowiązków należy:

- wprowadzenie i wdrażanie filozofii grupy na polskim rynku

- ustalenia odnośnie celów z pracownikami spółki

- aktywna sprzedaż i kontakt z klientami

- obserwacja i analiza polskiego rynku

- wspieranie pracowników przy realizacji ich zadań

- wdrażanie uchwał kierownictwa dotyczących zarządzania jakością

- ocena pracowników, rozwoju personelu i motywacji

- krótko, średnio, i długoterminowe planowanie rozwoju rynku

- wprowadzanie na rynek środków reklamowych i marketingowych włącznie z udziałem w targach

- podejmowanie decyzji odnośnie cen specjalnych, reklamacji, konfliktów

- kontrola przestrzegania postanowień ustawowych

- pielęgnowanie relacji z partnerami gospodarczymi

- budowa i pielęgnowanie stosunków ze związkami, izbami przemysłowo-handlowymi itp.

Ww. pracownik z dniem (...) na mocy uchwały zgromadzenia wspólników został również powołany na członka zarządu spółki. Z tego tytułu również otrzymuje wynagrodzenie. Od wynagrodzenia tego nie są naliczane składki na ubezpieczenie społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne. Wnioskodawca nadmienia, że wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie zostało pomniejszone przy powołaniu pracownika na Członka Zarządu.

Do obowiązków Członka Zarządu zgodnie z treścią uchwały należy:

- reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych

- szeroko rozumiane zarządzanie spółką

- przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i kierowanie jego pracami realizowanie ustalonej przez Zarząd Spółki i zaakceptowanej przez wspólników strategii działania spółki

Wnioskodawca wskazuje, że wobec tego, że zakresy obowiązków wynikające z obu stosunków nie pokrywają się, wnioskodawca nie nalicza składek społecznych, zdrowotnych, FP i FGŚP od wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Członka zarządu Spółki ustalonego uchwałą zgromadzenia wspólników'.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji, wskazujące uznać należy za prawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podkreślenia wymaga, iż źródło obowiązku członka zarządu spółki kapitałowej polegającego na wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może wypływać z kilku stosunków prawnych. W pierwszej kolejności wskazać należy na stosunek pracy zawarty między spółką a pracownikiem zatrudnianym do pełnienia funkcji członka zarządu. W tego typu przypadkach to umowa o pracę zakreśla szczegółowo prawa i obowiązki pracownika, w tym obowiązek oraz kwestie wynagradzania za wykonywanie czynności korporacyjnych.

Najczęściej jednak obowiązek pełnienia funkcji członka zarządu nie będzie wynikał z zajmowanego stanowiska pracy, ale łączącego członka zarządu ze spółką stosunku korporacyjnego wynikającego z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Aktem powołującym w takich przypadkach jest uchwała zgromadzenia wspólników określająca zakres obowiązków członka zarządu, okres pełnienia przez niego funkcji oraz kwestię przysługującego mu z tego tytułu wynagrodzenia.

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Powołanie członka zarządu nastąpiło na mocy uchwały zgromadzenia wspólników i choć daje legitymację do prowadzenia spraw spółki, to nie powoduje jednak automatycznego powstania stosunku pracy czy też innego stosunku cywilnoprawnego. Z uwagi na fakt, iż obowiązek prowadzenia spraw spółki przez członka zarządu nie wynika już z zatrudnienia przez spółkę ani innego stosunku cywilnoprawnego, lecz z aktu ustanowienia, to brak jest tytułu prawnego rodzącego obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia, jakie zostanie mu w związku z tym przyznane. Stosownie bowiem do treści art. 6 ust. 1 oraz art. 11 i 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych powołanie na stanowisko członka zarządu (na mocy odpowiedniej uchwały) nie stanowi samoistnego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. W konsekwencji przychód uzyskany tytułem wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki przez członka zarządu powołanego mocą uchwały zgromadzenia wspólników nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, na co wskazuje art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z tym, w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zawiadamia, iż w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast w zakresie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych organem właściwym jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl