DI/100000/43/498/2022

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 kwietnia 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/498/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. S ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.). w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 202Ir., poz. 423 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy Pana doręczonym dnia 30 marca 2022 r. dotyczącym opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w spółkach komandytowych według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r.

UZASADNIENIE

Dnia 30 marca 2022 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez Pana (...) o wydanie interpretacji Indywidualnej w trybie art. 34 ustaw Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że jest osobą fizyczną prowadzącą od 1 stycznia 2022 r. jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG. Wnioskodawca jest zatem osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.; dalej: ustawa o SUS).

Dochody z ww. działalności gospodarczej Wnioskodawca opodatkowuje zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.; dalej: ustawa o ryczałcie).

Wnioskodawca jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych I ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 00. Z tytułu ww. pozarolniczej działalności Wnioskodawca ustala podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 81 ust. 2e i 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.; dalej, ustawa o świadczeniach).

Ponadto. Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółkach komandytowych (kod 05 43 00)

Wnioskodawca kieruje pytanie czy prawidłowym jest jego stanowisko, zgodnie, z którym:

* z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej - opłaca on składkę na ubezpieczenie zdrowotne liczoną od podstawy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 81 ust. 2e i 2f ustawy o świadczeniach;

* z tytułu posiadania statusu wspólnika w spółkach komandytowych - opłaca on jedną dodatkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne, liczoną od podstawy wymiaru ustalonej w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (jedną łączną składkę dla wszystkich spółek, niezależnie od Ich liczby).

Zdaniem Wnioskodawcy, działanie polegające na:

* opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne liczonej od podstawy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 81 ust. 2e i 2f ustawy o świadczeniach * z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz

* opłacaniu jednej dodatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne, liczonej od podstawy wymiaru w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku - z tytułu posiadania statusu wspólnika w spółkach komandytowych (tj. jednej składki Uczonej od ww. podstawy, niezależnie od liczby takich spółek), - jest prawidłowe

Uzasadniając wnioskodawca zauważa, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.

Z kolei art. 5 pkt 21 ustawy o świadczeniach, definiując osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, odwołuje się do art. 8 ust. 6 ustawy o $u$, zgodnie z którym za taką osobę uważa się między innymi:

* osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, i wyjątkiem ust. Ga (art. 8 ust. 6 pkt 1);

* wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (art. 8 ust. 6 pkt 4). Jak zatem wynika z powyższych przepisów, zarówno prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak I posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o, spółki Jawnej, komandytowej lub partnerskiej, powoduje istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 81 ust. 2e ustawy o świadczeniach, roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 i 2105), stanowi:

- iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu I kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów z osiąganych przez osoby fizyczne nie przekroczyły w tym okresie kwoty 60 000 zł;

- Iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w tym okresie kwotę 60 000 zl i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł;

- iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w tym okresie kwotę 300 000 zł.

Z kolei miesięczna podstawa wymiaru składki ustalana jest na podstawie art. 81 ust. 2f ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2e, wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą stanowi:

1.

kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł;

2.

kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze-przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł I nie przekroczyły kwoty 300 000 zł;

3.

kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby Fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł.

Skoro zatem Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a dochody z tej działalności opodatkowuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej z tytułu tej działalności, powinna być ustalana zgodnie z art. 81 ust. 2e i 2f ustawy o świadczeniach.

Z kolei z tytułu posiadania-statusów wspólnika spółek komandytowych nie jest możliwe określenie podstawy wymiaru składki zgodnie z art. 81 ust. 2 i 2c lub art. 81 ust. 2e i 2f ustawy o świadczeniach Wspólnicy takich spółek nie osiągają z nich bowiem dochodów, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 i art. 30c ustawy o PIT lub ustawą o ryczałcie.

W związku z powyższym, składka na ubezpieczenie zdrowotne wspólników takich spółek powinna być liczona od podstawy wymiaru, którą stanowi kwota 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Wysokość podstawy wymiaru składki z tego tytułu jest niezależna od tego, w ilu spółkach osoba fizyczna jest wspólnikiem - zawsze będzie to 100% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.

Takie stanowisko zostało przedstawione także przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w oficjalnym poradniku "Polski lad. Co zmienia się w przepisach dotyczących rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 opublikowanym na stronie internetowej Zakładu.

Zgodnie z Poradnikiem (str. 15), jeśli prowadzisz kilka rodzajów działalności, dla których stosujesz różne formy opodatkowania I dodatkowo prowadzisz działalność, z której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej (posiadasz udziały w spółce komandytowej, jednoosobowej spółce z o.o.) to dodatkowo obliczasz odrębną ("jedną") składkę od podstawy wymiaru w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale. Powyższe znajduje potwierdzenie również w przykładzie zaprezentowanym w Poradniku (Przykład 22, str. 18). W przedstawionym w nim stanie faktycznym, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, spółki jawnej opodatkowanej wg skali oraz trzech spółek komandytowych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacać odrębnie od:

* dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 81 ust. 2e i 2f ustawy o świadczeniach),

* dochodów ze spółki jawnej (zgodnie z art. 81 ust. 2 i 2c ustawy o świadczeniach),

* działalności w formie spółek komandytowych - jedna składka od podstawy wymiaru stanowiącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca powinien opłacać:

* składkę na ubezpieczenie zdrowotne liczoną od podstawy wymiaru ustalonej na podstawie art. 81 ust. 2e i 2f ustawy o świadczeniach - z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz

* jedną dodatkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne liczoną od podstawy wymiaru w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku - z tytułu posiadania statusu wspólnika w spółkach komandytowych (tj. jedną składkę liczoną od ww. podstawy, łącznie dla wszystkich tych spółek)

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Stanowisko 'wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie Interpretacji Indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu I sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy) Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opiekł zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242. Jak zauważa wnioskodawca zgodnie z art. 81 ust. 2e ustawy o świadczeniach, roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 i 2105), stanowi:

1)

iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przekroczyły w tym okresie kwoty 60 000 zł;

2)

iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w tym okresie kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł;

3)

iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w tym okresie kwotę 300 000 zł.

Z kolei miesięczna podstawa wymiaru składki ustalana jest na podstawie art. 81 ust. 2f ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2e, wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą stanowi:

1.

kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", Jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zl;

2.

kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze-przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł;

3.

kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł.

W przypadku przekroczenia kwoty przychodów w danym miesiącu, za ten miesiąc składkę na ubezpieczenie należy ustalić od podstawy Jej wymiaru dla kolejnego progu przychodów. Skoro zatem Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a dochody z tej działalności opodatkowuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej z tytułu tej działalności, powinna być ustalana zgodnie z art. 81 ust. 2e i 2f ustawy o świadczeniach.

Jednocześnie zgodnie z art. 82 ust.l i ust. 2 ww. ustawy w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż Jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa wart. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów dó objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust.l ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Zwrot "odrębny przychód" odnosi się do przychodu opodatkowanego odrębnie w ramach każdej z form podatkowych. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę kilku działalności składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy liczyć odrębnie dla każdej z form podatkowych, przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a i 2b ww. ustawy obliczając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zsumować dochód w przypadku skali podatkowej, podatku liniowego oraz podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) lub przychód {w przypadku ryczałtu) dla każdej z poszczególnych form podatkowych.

Według art. 81 ust. 2za ustawy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych wart. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych, Innych niż wskazane w ust. 2, 2e i 2z, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W takim przypadku należy więc obliczyć odrębną składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia.

W przedmiotowej sprawie znaczenie ma brak zastosowania art. 82 ust. 3 ustawy, który stanowi, że jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z (osoby, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej) lub 2za (pozostałe osoby prowadzące działalność pozarolniczą wymienione w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, inne niż wskazane w ust. 2, 2e i 2z, osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców), uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust, 4, Przepis art. 82 ust,4 stanowi natomiast, że jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Znowelizowany art. 82 ust. 3 ustawy ma zastosowanie do osób wymienionych w art. 81 ust. 2z lub 2za, natomiast nie dotyczy osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych (art. 81 ust. 2 ustawy) albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 81 ust. 2e ustawy). Tak więc obowiązek opłacenia wielokrotnej' składki na ubezpieczenie zdrowotne od różnych rodzajów działalności występuje wyłącznie w przypadku osób, które nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, a są jedynie wspólnikami w spółkach, o których mowa w art. 82 ust, 5, o ile przychody z tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie są oskładkowane jako przychody i działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, stanowisko przedsiębiorcy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w spółkach komandytowych według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r. uznać należy za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu stanu taktycznego wniosku przedstawionego przez wnioskodawcę I stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wisząca dla przedsiębiorcy, natomiast jest więżąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku i art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl