DI/100000/43/466/2014 - Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla członka zarządu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 kwietnia 2014 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/466/2014 Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla członka zarządu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) z dnia 3 kwietnia 2014 r., złożonym w dniu 8 kwietnia 2014 r., dotyczącym braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na mocy uchwały zgromadzenia wspólników

UZASADNIENIE

Dnia 8 kwietnia 2014 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 3 kwietnia 2014 r. złożony przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż członek zarządu jest zarówno jednoosobowym wspólnikiem spółki jak i jedynym członkiem zarządu i podlega z tytułu prowadząnia działalności gospodarczej składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (kod ubezpieczenia 0543 00). Przedsiębiorca informuje, iż podjęto również uchwałę zgromadzenia wspólników określającą miesięczne wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w zarządzie spółki (w formie aktu notarialnego). Spółka nie podpisała z członkiem zarządu odrębnej umowy o pracę, zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Uchwała zgromadzenia wspólników stanowi samodzielną podstawę uzyskiwania wynagrodzenia przez członka zarządu.

Na tle powyższego stanu faktycznego wnioskodawca powziął wątpliwość, czy od wypłaconego członkowi zarządu wynagrodzenia należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

We własnym stanowisku w sprawie przedsiębiorca wskazuje na brak takiego obowiązku. Zdaniem spółki ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie określa, aby od takiego wynagrodzenia należało odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, gdyż powołanie nie zostało literalnie wymienione w art. 6 ust. 1 tej ustawy, a jak zwraca uwagę wnioskodawca, przepis ten zawiera zamknięty katalog tytułów stanowiących podstawę ubezpieczenia społecznego. W sposób analogiczny interpretuje wnioskodawca przepis art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Jak podkreśla przedsiębiorca, w związku z tym, że powyższe katalogi nie wymieniają członka zarządu spółki kapitałowej, osiągającego wynagrodzenie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, a spółka nie spisała z nim żadnej umowy (o pracę, zlecenie, świadczenie usług itp.) należy przyjąć, że nie ma prawnego obowiązku odprowadzania od przedmiotowego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne uznać należy za prawidłowe.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Doprecyzowanie zakresu przedmiotowego spraw, w których przedsiębiorca może żądać od Zakładu wydania pisemnej interpretacji nastąpiło w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z tym przepisem Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z. dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podkreślenia wymaga, iż źródło obowiązku członka zarządu spółki kapitałowej polegającego na wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może wypływać z kilku stosunków prawnych. W szczególności wskazać należy na stosunek pracy zawarty między spółką a pracownikiem zatrudnianym do pełnienia funkcji członka zarządu. W tego typu przypadkach to umowa o pracę zakreśla szczegółowo prawa i obowiązki pracownika, w tym obowiązek oraz kwestie wynagradzania za wykonywanie czynności korporacyjnych.

Najczęściej jednak obowiązek pełnienia funkcji członka zarządu nie będzie wynikał z zajmowanego stanowiska pracy, ale łączącego członka zarządu ze spółką stosunku korporacyjnego wynikającego z przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 201 i nast. k.s.h.) Aktem powołującym w takich przypadkach stanie się uchwała zgromadzenia wspólników określająca zakres obowiązków członka zarządu, okres pełnienia przez niego funkcji oraz kwestię przysługującego mu z tego tytułu wynagrodzenia.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Powołanie członka zarządu nastąpiło na mocy uchwały zgromadzenia wspólników i choć daje legitymację do prowadzenia spraw spółki, to nie powoduje jednak automatycznego powstania stosunku pracy czy też innego stosunku cywilnoprawnego. Z uwagi na fakt, iż obowiązek prowadzenia przez członków zarządu spraw spółki nie wynika z zajmowanego stanowiska (tekst jedn.: zatrudnienia przez spółkę), lecz z aktu ustanowienia, brak jest tytułu prawnego rodzącego obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Stosownie bowiem do treści art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych powołanie na stanowisko członka zarządu (na mocy odpowiedniej uchwały) nie stanowi samoistnego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. W konsekwencji przychód uzyskany tytułem wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki przez wspólnika powołanego mocą uchwały zgromadzenia wspólników nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednocześnie w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego Zakład wskazuje, iż zgodnie z przywołanym powyżej art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jedynie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Biorąc pod uwagę treść przywołanego wyżej przepisu stwierdzić należy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, w związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie przedsiębiorca jest uprawniony do wniesienia podania do Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w (...). Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl