DI/100000/43/411/2021

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 maja 2021 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/411/2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j.: Dz. U. z 2021r., poz. 162) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. 2021r., poz. 423 ze zn%), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (...) z dnia 5 maja 2021r. doręczonym dnia 13 maja 2021r. uznaje za prawidłowe w przedmiocie braku obowiązku opłacana składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłaconego pracownikom wnioskodawcy z tytułu pełnienia przez te osoby dodatkowo funkcji członka zarządu na podstawie samego powołania.

UZASADNIENIE

Dnia 13 maja 2021r, do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (...) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, iż firma Wnioskodawcy powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej (dalej jako "Spółka komandytowa) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 562 § 1, 563 i 571 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Spółka komandytowa zatrudniała na podstawie umowy o pracę następujące osoby:

(...) Spółka z o.o. będąca następcą prawnym (...)Spółki komandytowej kontynuuje zatrudnianie ww. osób na podstawie umów o pracę.

1. byt zatrudniony w(...) Spółce komandytowej od 7 września 2012 r. Od 1 marca 2021 r. pełnił w Spółce komandytowej funkcję Dyrektora ds. Rozwoju na podstawie umowy o pracę. Po przekształceniu Spółki komandytowej w (...) Spółkę z o,o, kontynuuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wykonywanie obowiązków Dyrektora ds. Rozwoju. Jego obowiązki na tym stanowisku wynikające z zakresu obowiązków pracownika z 1 marca 2021 r. są następujące: a. rozwój parku maszynowego - zakupy maszyn;

b.

poszukiwanie nowych i współpraca z kluczowymi klientami, w szczególności hurtowymi i na produkty mrożone;

c.

rozwój systemów i procesów zarządczych ¡w szczególności poprzez narzędzia IT};

d.

rozwój i nadzór nad procesami zakupowymi;

e.

nadzorowanie procesu kontrolingu w firmie;

f.

tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa;

g.

inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac nad nowymi projektami badawczymi, procesami technologicznymi, projektami nowych produktów;

h.

współpraca z działem handlowym i działem marketingu w celu zbierania informacji niezbędnych do opracowania nowych programów, projektów i produktów uwzględniających aktualne i przyszłe potrzeby rynku oraz działania konkurencji;

i.

nadzorowanie planów inwestycyjnych firmy.

2. była zatrudniona w Spółce komandytowej od (...) lutego 2011 r. Od 1 marca 2021 r. pełniła w Spółce komandytowej funkcję Dyrektora Sieci Własnej І Marketingu na podstawie umowy o pracę. Po przekształceniu Spółki komandytowej w Spółkę z o.o. kontynuuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Î wykonywanie obowiązków Dyrektora Sieci Własnej i Marketingu. Jej obowiązki na tym stanowisku wynikające z wynikające z zakresu obowiązków pracownika z 1 marca 2021 r. są następujące:

a.

analizowanie statystyk sprzedaży w celu ustalenia polityki sprzedaży w sieci własnej;

b.

analizowanie rynku, w celu określenia potrzeb klienta, cennika, rodzaju i znaczenia konkurencji;

c.

opracowywanie i wdrażanie nowych produktów;

d.

opracowywanie i wdrażanie procedur obsługi klientów w sieci własnej;

e.

monitorowanie i analizowanie jakości obsługi klientów w sieci własnej;

f.

przygotowywanie planów i strategii marketingowych;

g.

organizowanie akcji promocyjnych na sklepach własnych i zewnętrznych;

h.

monitorowanie skuteczności działań reklamowo-promocyjnych we wszystkich kanałach sprzedaży;

i.

zarządzanie budżetem marketingowym;

j.

koordynowanie współpracy z agencjami reklamowymi;

k.

nadzorowanie analiz i badań rynkowych;

I.

kierowanie przygotowaniem materiałów informacyjnych i reklamowych;

m.

kreowanie i dbanie o wizerunek firmy.

3, był zatrudniony w Spółce komandytowej od 18 lutego 2003 r. Od 1 września 2013 r. pełnił w Spółce komandytowej funkcję Dyrektora Handlowego na podstawie umowy o pracę. Po przekształceniu Spółki komandytowej w Spółkę z o.o. kontynuuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wykonywanie obowiązków Dyrektora Handlowego. Jego obowiązki na tym stanowisku wynikające z zakresu obowiązków pracownika z 1 września 2013 r. są następujące:

a.

nadzorowanie prowadzenia rejestru zapytań ofertowych i umów; b. zarządzanie i nadzorowanie procesu sprzedaży;

c.

prowadzenie nadzoru kontroli pracy podległych pracowników handlowych;

d.

tworzenie strategii sprzedażowych, rozwijanie sieci sprzedaży firmy;

e.

nadzorowanie całości działań obszaru sprzedaży firmy:

f.

realizowanie zaplanowanego obrotu;

g.

zapewnianie sprawozdawczości sprzedażowej;

h.

kontakty i negocjacje z kluczowymi klientami z regionu;

i.

planowanie i realizowanie strategii rozwoju sieci sprzedaży;

j.

pozyskiwanie nowych rynków zbytu;

k.

identyfikowanie potencjalnych partnerów i negocjowanie umów;

I.

budowanie świadomości marki;

m.

przygotowywanie planów i strategii sprzedażowych;

n.

analizowanie statystyk sprzedaży w celu ustalenia polityki sprzedaży;

o.

analizowanie rynku, w celu określenia potrzeb klienta, cennika, rodzaju i znaczenia konkurencji;

p.

monitorowanie skuteczności działań reklamowo-promocyjnych we wszystkich kanałach sprzedaży;

q.

organizowanie i zarządzanie całością sprzedaży;

r.

optymalizowanie procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy;

s.

zawieranie umów i powierzanie specjalistom lub instytucjom prac zleconych.

4, była zatrudniona w Spółce komandytowej od 15 stycznia 2015 r. Od 1 marca 2021 r. pełniła w Spółce komandytowej funkcję Dyrektora Personalnego na podstawie umowy o pracę. Po przekształceniu Spółki komandytowej w ( ...)Spółkę z o.o, kontynuuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wykonywanie obowiązków Dyrektora Personalnego. Jej obowiązki na tym stanowisku wynikające z wynikające z zakresu obowiązków pracownika z 1 marca 2021 r. są następujące:

a.

nadzorowanie procesów zarządzania kadrami (rekrutacja, rozwój, ścieżki kariery);

b.

opracowywanie i nadzór nad procedurami kadrowo-płacowymi;

c.

udział w kształtowaniu polityki wynagrodzeń w firmie;

d.

opracowywanie efektywnych systemów i narzędzi wynagradzania;

e.

kształtowanie i nadzór nad systemem motywacyjnym;

f.

kształtowanie i nadzór nad polityką benefitową w firmie;

g.

projektowanie struktury organizacyjnej;

h.

zarządzanie systemem rozwoju kompetencji i ścieżek kariery zawodowej;

i.

koordynowanie procesu wewnętrznej komunikacji w firmie;

j.

kształtowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji;

k.

wspieranie kadry menedżerskiej w zakresie ZZL;

l.

reprezentowanie firmy w relacjach z instytucjami związanymi z zarządzaniem personelem;

m.

m, współpraca z partnerami zewnętrznymi związanymi z zarządzaniem personelem;

n.

nadzór nad zespołem specjalistów ds. BHP.

5. był zatrudniony w Spółce komandytowej od 5 listopada 2007 r. Od 1 września 2013 r. pełnił w Spółce komandytowej funkcję Dyrektora ds. transportu i logistyki na podstawie umowy o pracę. Po przekształceniu Spółki komandytowej w Spółkę z o.o. kontynuuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wykonywanie obowiązków Dyrektora ds. transportu i logistyki. Jego obowiązki na tym stanowisku wynikające z zakresu obowiązków pracownika z 1 września 2013 r. są następujące:

a.

planowanie i optymalizacja tras transportowych, ładunku i wykorzystania środków transportu;

b.

nadzór nad harmonogramowaniem środków transportowych, kierowców, obsługi technicznej transportu;

c.

nadzór nad kontrolą stanu pojazdów i dokumentów przewozowych kierowcy i pojazdu;

d.

zarządzanie flotą samochodową;

e.

opracowywanie raportów i sprawozdań realizacji zadań transportowych i eksploatacji pojazdów;

f.

prowadzenie nadzoru nad rejestracją zgłaszanych (telefonicznie) zamówień w bazie danych;

g.

informowanie zainteresowanych służb o wprowadzonych zmianach w zamówieniach i umowach;

h.

uzgadnianie procesu technologicznego z technologiem (w przypadku takiej potrzeby);

i.

organizowanie pracy podległych służb zgodnie z obowiązującymi procedurami systemowymi oraz przepisami;

j.

prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykonywaną produkcją, ocena finalnego produktu;

k.

nadzór nad przygotowywaniem wyrobów piekarniczych do wysyłki;

I.

inicjowanie i realizowanie działań korygujących i zapobiegawczych;

m.

podejmowanie z upoważnienia prezesa zarządu decyzji odnośnie zastosowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami;

n.

nadzór nad rozliczeniami oraz transportem gotówki z sieci własnej oraz od klientów zewnętrznych.

6. byt zatrudniony w Spółce komandytowej od 10 kwietnia 2000 r. Od 1 września 2013 r. pełnił w Spółce komandytowej funkcję Dyrektora Produkcji na podstawie umowy o pracę. Po przekształceniu Spółki komandytowej w Spółkę z o.o. kontynuuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wykonywanie obowiązków Dyrektora Produkcji. Jego obowiązki na tym stanowisku wynikające z zakresu obowiązków pracownika z 1 września 2013 r. są następujące:

a.

zarządzanie kulturą organizacyjną w zakładzie produkcyjnym;

b.

zarządzanie działalnością produkcyjną firmy;

c.

kształtowanie strategii produkcyjnej;

d.

nadzorowanie tworzenia i realizacji planów produkcyjnych firmy;

e.

optymalizowanie procesów produkcyjnych;

f.

zarządzanie procesami technologicznymi firmy;

g.

utrzymanie infrastruktury oraz płynności produkcji;

h.

określanie strategii w zakresie inwestycji I remontów oraz nadzorowanie jej realizacji;

i.

zatwierdzanie kluczowych decyzji co do zakupów technicznych, aprobowanie wydatków w granicach budżetu;

j.

rozwiązywanie problemów technicznych; k. odpowiedzialność za stan techniczny maszyn, urządzeń i budynków;

I.

przeprowadzanie prób oraz rozwijanie i implementowanie nowych systemów;

m.

inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac nad nowymi projektami badawczymi, procesami technologicznymi, projektami nowych produktów;

n.

współpraca z działem handlowym i działem marketingu w celu zbierania informacji niezbędnych do opracowania nowych programów, projektów i produktów uwzględniających aktualne i przyszłe potrzeby rynku oraz działania konkurencji;

o.

nadzorowanie spraw związanych z rejestracją i uzyskiwaniem zezwoleń na wprowadzenie produktów na rynek. w ramach swoich obowiązków pracowniczych zobowiązani są ponadto stosować się do obowiązujących w (...) Spółce z o.o. regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania.

W związku ze zmianą formy Spółki komandytowej {tj. przekształceniem w Spółkę z o.o.), wskazane powyżej osoby zostały powołane do zarządu Spółki z o.o. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, a pozostali tj. (...) zostali powołani do pełnienia funkcji Członków Zarządu. Podstawą sprawowania funkcji w zarządzie przez ww. osoby jest wyłącznie uchwała zgromadzenia wspólników (...) Spółki z o.o. w sprawie powołania do zarządu. Z osobami tymi nie została zawarta żadna umowa (umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna) dotycząca wykonywania zadań w charakterze członka zarządu w Spółce zo.o. Ponadto, z żadnego aktu wewnętrznego (uchwały zgromadzenia wspólników lub uchwały zarządu) nie wynika powierzenie wspomnianym osobom, jako członkom zarządu, konkretnych indywidualnych obowiązków albo zadań z określonej dziedziny działalności (...) Spółki z o.o, Jako członkowie zarządu ww. osoby prowadzą sprawy (...) Spółki z o,o. i reprezentują Spółkę z o.o. na podstawie powołania w rozumieniu art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto są zobowiązani do respektowania korporacyjnych regulacji wewnętrznych takich jak umowa Spółki z o.o. oraz uchwała zgromadzenia wspólników (...) Spółki z o.o. w przedmiocie powołania na stanowisko członka zarządu.

W ramach uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z o.o., sześciu powyżej wymienionym członkom zarządu zostało przyznane wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w zarządzie, w stałej miesięcznej kwocie, co dla celów niniejszego wniosku o wydanie interpretacji Spółka z o.o. traktuje jako sześć zaistniałych stanów faktycznych. Jednocześnie osoby te cały czas pozostają ze Spółką z o.o. w stosunku pracy na opisanych w niniejszym wniosku stanowiskach (Dyrektor ds. Rozwoju, Dyrektor Sieci Własnej i Marketingu, Dyrektor Handlowy, Dyrektor ds, logistyki i transportu. Dyrektor Produkcji, Dyrektor Personalny). Po powołaniu do zarządu, zakres obowiązków pracowniczych (wynikających ze stosunków pracy) ww. osób nie uległ rozszerzeniu o dodatkowe czynności. Zakres obowiązków pracowniczych, na stanowiskach dyrektorskich nie pokrywa się z zakresem obowiązków wykonywanych przez ww. osoby w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie.

W związku z przekształceniem Spółki komandytowej w Spółkę z o.o., cztery ze wskazanych wyżej osób () zostały wspólnikami Spółki z o.o. Żadna ze wskazanych osób nie jest wspólnikiem dominującym tj. nie posiada większości udziałów w Spółce z o.o.

31 sierpnia 2015 r. (poprzednik prawny Spółki komandytowej będącej poprzednikiem prawnym Wnioskodawcy) zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie 4 z 6 ww. osób tj. (...)

W decyzji z 18 września 2015 r. ZUS uznał za prawidłowe stanowisko w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego wskazanym pracownikom wnioskodawcy z tytułu pełnienia przez te osoby dodatkowo funkcji członka zarządu wyłącznie na podstawie powołania. W związku z przekształceniem w 2016 r., tj. w Spółkę komandytową, zlikwidowany został zarząd, w związku z czym przestali pełnić funkcję członków zarządu w i wykonywali wyłącznie obowiązki pracownicze na stanowiskach dyrektorskich. W związku zaś z ponowną zmianą formy prawnej spółki (przekształceniem Spółki komandytowej w Spółkę z o.o.) i powołaniem wskazanych w niniejszym wniosku osób do zarządu (...) Spółki z o.o., Spółka z o.o. uznała za stosowne wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji w nowym stanie faktycznym.

Wnioskodawca zadał pytanie czy wynagrodzenie przyznane członkom zarządu (...) Spółki z o.o.:

z tytułu sprawowania funkcji w zarządzie wyłącznie na podstawie powołania, przy jednoczesnym pozostawaniu przez te osoby w stosunku pracy ze Spółką z o.o. na stanowiskach dyrektorów, podlega składkom na ubezpieczenia społeczne.

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie przyznane członkom zarządu Spółki z o.o.:(...)

z tytułu sprawowania funkcji w zarządzie wyłącznie na podstawie powołania, przy jednoczesnym pozostawaniu przez te osoby w stosunku pracy ze Spółką z o.o. na stanowiskach dyrektorów, nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.; dalej jako "ustawa systemowa").

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu I rentowemu, określono w art. 6 ustawy systemowej, który ma charakter wyczerpujący i nie podlega wykładni rozszerzającej. Ponadto, stosownie do art. 11 i 12 ustawy systemowej ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu mogą podlegać wyłącznie niektóre z osób wskazanych w art. 6 ustawy systemowej. Z brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy systemowej wynika, że osoby, które na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami - podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu.

Z kolei powołanie w znaczeniu bezumownego powierzenia funkcji organu spółki - członka zarządu (na podstawie art. 201 Kodeksu spółek handlowych) nie stanowi samoistnego tytułu podlegania ubezpieczeniom, a tym samym nie rodzi obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Poprzez samo powołanie w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie staje się więc pracownikiem czy zleceniobiorcą (Wyrok SA w Krakowie z 9 października 2018 r., sygn. I AGa 347/18). Nie zwalnia to jednak z podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów o pracę czy umów cywilnoprawnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej (jeśli takie są zawarte i to niezależnie od łączącego strony stosunku organizacyjnego) i obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłacanych w związku ze świadczeniem pracy/usług na podstawie tychże umów (stanowisko ZUS w interpretacji z 23 sierpnia 2016 r., sygn. DI/100000/43/906/2016).

W przedmiotowej sprawie pozostają ze (...) Spółką z o.o. w stosunku pracy, a więc są oni osobami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej, co oznacza objęcie tych osób obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym. Jak wynika przy tym z art. 4 pkt 9 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy systemowej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Jednocześnie, od tej samej podstawy ustala się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (art. 20 ust. 1 ustawy systemowej). są objęci ubezpieczeniami społecznymi, jednakże wyłącznie z tytułu wykonywania pracy na stanowisku określonego dyrektora na podstawie zawartej umowy o pracę. Natomiast tytułem do ubezpieczeń społecznych nie jest sprawowanie przez te osoby funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem, bowiem ma to miejsce na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników oraz uchwały zgromadzenia wspólników określającej wynagrodzenie za pełnienie funkcji członków zarządu, bez zawierania dodatkowo umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, Ustawa systemowa nie przewiduje objęcia ubezpieczeniami społecznymi osób, które sprawują funkcję członka zarządu na podstawie samego powołania, bez dodatkowego związania węzłem umownym.

Organ rentowy w interpretacji z 18 marca 2020 r., sygn. WPI/200000/43/231/2020, wydanej w odniesieniu do zbliżonego stanu faktycznego stwierdził, że jeśli osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora, pełni jednocześnie w spółce funkcję członka zarządu na podstawie powołania za wynagrodzeniem przyznanym uchwałą właściwego organu spółki, stosunek korporacyjny pełnienia przez tę osobę funkcji członka zarządu na podstawie powołania jest neutralny w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Sam fakt, że pozostają ze (...) Spółką z o.o. w stosunku pracy jest tu bez znaczenia, bowiem z umów o pracę wynika zatrudnienie na stanowisku innym niż członek zarządu. Umowy o pracę na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych są wykonywane przez wspomniane osoby już od kilku lat. Skoro zatrudnienie w charakterze dyrektora miało miejsce zanim osoby te zostały powołane do zarządu, a po powołaniu do zarządu ich obowiązki pracownicze wynikające z umowy o pracę nie uległy zmianie, to tym samym zakres obowiązków z umów o pracę, które są już wykonywane, nie może dotyczyć czynności członka zarządu. Jak wynika z art. 201 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Z jednej strony zarząd jest więc organem realizującym zdolność do czynności prawnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z drugiej strony zaś jest organem zapewniającym realizację stosunków wewnętrznych, które dotyczą czynności o charakterze ogólnym, takich jak podejmowanie uchwał, wydawanie decyzji i opinii, zapewnienie zorganizowania działalności spółki w ten sposób, aby było to zgodne z jej przedmiotem działalności. Tym samym, co do zasady, czynności zarządu nie obejmują wyspecjalizowanych zadań o charakterze czysto operacyjnym. Może się wprawdzie zdarzyć sytuacja, w której w wyniku uchwały zgromadzenia wspólników albo uchwały zarządu, na członków zarządu zostaną nałożone obowiązki z określonej dziedziny działalności przedsiębiorstwa, jednakże taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku (...) Spółki z o.o, Innymi słowy okoliczność, że są zatrudnieni jako pracownicy na stanowisku odpowiedniego dyrektora nie może oznaczać, że na podstawie umowy o pracę wykonują oni także zadania członków zarządu. Potwierdza to też chronologia zdarzeń, bowiem wykonywanie pracy na rzecz Spółki z o.o. i jej poprzedników prawnych trwa już od kilku lat, a powołanie do zarządu nastąpiło po przekształceniu Spółki komandytowej w Spółkę z o.o. (data wpisu (...) Spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców: 1 kwietnia 2021r.). Czynności wykonywane przez ww. osoby z zakresu reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki z o.o. w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych nie "krzyżują się" ani nie "zazębiają się" z obowiązkami wykonywanymi na podstawie umowy o pracę. Takie wyodrębnienie czynności wykonywanych z tytułu umowy o pracę i z tytułu powołania znajduje potwierdzenie nie tylko w treści umów o pracę, ale także dokumentach korporacyjnych oraz rzeczywistej realizacji obowiązków w zarządzie oraz obowiązków pracowniczych.

W stosunku do oraz będących jednocześnie wspólnikami (...) Spółki z o.o. (przy czym żadna z osób nie jest wspólnikiem dominującym), członkami zarządu i pracownikami zatrudnionymi na stanowisku odpowiedniego dyrektora, podkreślić należy, że orzecznictwo dopuszcza łączenie statusu wspólnika, członka zarządu i pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2010 r., sygn. II UK 33/10).

Podsumowując, wynagrodzenie członków zarządu (...), otrzymywane wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z o.o. nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. W postępowaniu wszczętym wskutek wniesienia wniosku Zakład zobligowany jest wydać interpretację treści przepisów prawa co do zakresu i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do indywidualnej sytuacji wskazanej we wniosku, nie może podważać zdarzenia przyszłego, uzupełniać go, zmieniać w oparciu o inne źródła, czy też wiedzę znaną organowi z urzędu. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego.

Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Wydając interpretację indywidualną Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, którymi jest związany.

W przyjętym trybie Zakład nie rozstrzyga o tym, czy istnieje lub nie konieczność zawierania z członkiem zarządu umowy o pracę, umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego, czy też powołanie członka Zarządu uchwałą Wspólników jest wystarczające. Dlatego też, Zakład poprzestaje na oświadczeniu Wnioskodawcy, że członkowie zarządu, o którym mowa we wniosku został powołany do pełnienia tej funkcji uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki.

Stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna;. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dyspozycja treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy, zawiera katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące ima charakter zamknięty.

Dodatkowo należy wskazać, iż w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby będące pracownikami, członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, oraz osoby odbywające służbę zastępczą. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zgodnie z art. 201 5 4 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu (...) sp. z o.o. powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formą prowadząca do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązania stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej. O powyższym decydują strony umowy, poprzez złożenie oświadczeń woli o stosownej treści.

Pogląd, iż powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie zawsze oznacza nawiązanie stosunku pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu znajduje odzwierciedlenie w doktrynie i judykaturze (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2OO4 r" sygn. akt: I PK 51/04). Częstokroć dochodzi do nawiązania stosunku wewnętrznego o charakterze organizacyjnym. Osoba powołana na członka zarządu, aby otrzymywać wynagrodzenie nie musi być zatrudniona jedynie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy o zleceniu.

Zatem, członek zarządu spółki powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji brak jest obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego przez członka zarządu za pełnioną funkcję. Taki bowiem tytuł nie został wymieniony w treści dyspozycji wyżej cytowanego art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz powiązanym art. 11 i 12 tej ustawy. Tym samym, wynagrodzenie wypłacone członkowi Zarządu, z tytułu pełnionej funkcji na podstawie samego powołania nie będzie podlegało obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji opisanej we wniosku istnieje dla osób, o których mowa we wniosku jedynie od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy o pracę.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Stosownie do art. 35 ust. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie r art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostki w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl