Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne a pakiety medyczne.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
DI/100000/43/402/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy Pana (...) prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą (...) w z dnia 21 marca 2014 r., złożonym w dniu 25 marca 2014 r., uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2014 r. doręczonym w dniu 24 kwietnia 2014 r. dotyczącym nieuwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości pakietów medycznych finansowanych przez pracodawcę swoim pracownikom.

UZASADNIENIE

Dnia 25 marca 2014 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 21 marca 2014 r. złożony przez przedsiębiorcę Pana (...) prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą (...) w (...)o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Wnioskodawca wskazał, iż zamierza podpisać umowę opieki medycznej z zakładem ubezpieczeniowym. Pracownicy, którzy przystąpiliby do ubezpieczenia, objęci zostaną programem prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które gwarantuje korzystanie z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jak również lekarzy specjalistów. Ponadto, w ramach tej umowy korzystaliby ze szczepień ochronnych a także świadczeń zmniejszających koszt zakupu leków w punktach aptecznych. Składkę miesięczną za ww. pakiet - dla towarzystwa ubezpieczeniowego opłacać będzie w określonej wysokości zakład pracy i częściowo pracownik, który przystąpi do ubezpieczenia. Niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia, pracownik zobowiązany będzie uiścić składkę w wysokości (...) zł, a pozostałą część pokryje pracodawca. Świadczenie w postaci możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń powyższego pakietu medycznego za częściową odpłatnością pracownika, wynika z Zakładowego Regulaminu Wynagradzania - Rozdział (...), w § (...) w którym zapisano - "Pracodawca może finansować również inne dodatkowe korzyści materialne, w tym świadczenia medyczne pod warunkiem częściowej odpłatności za nie pracownika, na zasadach określonych w porozumieniu z przedstawicielem załogi".

Wątpliwości wnioskodawcy budzi to, czy w świetle zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji wartość składki finansowana za pracownika przez pracodawcę w ramach zawartej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazuje, iż wartość opłaconych za pracownika składek w ramach zawartej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i tym samym na ubezpieczenie zdrowotne. Katalog przychodów nie stanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), zawarty został w § 2 ust. 1 pkt 26, który w ocenie przedsiębiorcy znajdzie zastosowanie w przypadku opisanym we wniosku. Jak wskazuje przedsiębiorca korzyść materialna nie rodzi obowiązku opłacania składek gdy zostanie przyznana pracownikowi na mocy postanowień obowiązujących u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagrodzenia lub przepisów o wynagrodzeniu.

W uzupełnieniu swojego wniosku, co nastąpiło pismem z dnia 18 kwietnia 2014 r. (doręczonym w dniu 24 kwietnia 2014 r.) przedsiębiorca poinformował, iż wartość opłaconych za pracownika częściowo składek w ramach zawartej umowy ubezpieczeniowej, na mocy której nastąpi udostępnienie pracownikom programu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego przedstawionego we wniosku stanowić będzie przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Stanowisko zaprezentowane przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji uznać należy za prawidłowe.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Doprecyzowanie zakresu przedmiotowego spraw, w których przedsiębiorca może żądać od Zakładu wydania pisemnej interpretacji nastąpiło w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z tym przepisem Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż we wskazanym powyżej trybie Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje interpretacji przepisów wewnętrznych obowiązujących u przedsiębiorcy (nie wynika z nich bowiem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne), jak również nie ocenia przyjętych rozwiązań oraz zachowań płatnika składek pod kątem ich poprawności. Wynika to z braku możliwości prowadzenia postępowania dowodowego czy wyjaśniającego. W trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Zakład nie kształtuje prawa, nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i jest związany okolicznościami przedstawionymi przez wnioskodawcę we wniosku.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę okoliczności i odnosząc je do zaprezentowanej argumentacji wskazać należy, iż:

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Jednocześnie zgodnie z przywołanym przez wnioskodawcę § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja § 1 i 2 rozporządzenia jednoznacznie wskazuje, iż, aby móc zastosować wskazane wyłączenie, dana korzyść musi stanowić przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz dodatkowo prawo do uzyskania korzyści z danej usługi musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu przewidujących partycypację pracownika (choćby symboliczną) w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń. Uzyskanie przez pracownika prawa do tych świadczeń po cenach niższych niż detaliczne umożliwi wyłączenie wartości tych korzyści z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe oraz analogicznie (na zasadzie przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Jednocześnie w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego wskazać należy, iż zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek 11a ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób) a więc powyższe ma zastosowanie również do tychże składek.

W konsekwencji, wartość świadczeń w części finansowanych przez pracodawcę w warunkach opisanych we wniosku, będzie podlegać wyłączeniu także z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl