DI/100000/43/381/2022

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 kwietnia 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/381/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 15 marca 2022 r. przez przedsiębiorcę dotyczące braku obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia 2 tytułu powołania dla członka zarządu za grudzień 2021 r. wypłaconego w 2022 r.

UZASADNIENIE

Dnia 15 marca 2022 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę (...) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku płatnika dotyczącego poboru składki zdrowotnej od wynagrodzenia z tytułu powołania dla członka zarządu za grudzień 2021 r. wypłaconego w roku kolejnym.

Wnioskodawca na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników wypłaca członkowi zarządu Spółki comiesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu. Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotowe wynagrodzenie jest płatne z dołu, tj. wynagrodzenie za określony miesiąc jest płatne w miesiącu kolejnym, np. wynagrodzenie za październik jest płatne w listopadzie.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. zmian prawnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw? (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.) - dalej: ustawa Polski tad - Spółka powzięła wątpliwość co do powstania obowiązku pobrania składki zdrowotnej od wynagrodzenia członka zarządu Spółki z tytułu powołania należnego za miesiąc grudzień 2021 r., które wypłacone zostało w miesiącu styczniu 2022 r. W nawiązaniu do powyższego wnioskodawca wskazuje, iż na mocy art. 15 ust. 1 ustawy Polski Ład znowelizowano m.in. brzmienie ani. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.). Do wskazanego powyżej art. 66 ust. 1 dodany został pkt 35a. Zgodnie z powyższą zmianą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Wnioskodawca kieruje pytanie czy od wynagrodzenia z tytułu powołania należnego członkowi zarządu za grudzień 2021 r., a wypłaconego w roku kolejnym, powinna być pobrana składka zdrowotna?

W ocenie wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że ustawa Polski Ład weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. składka zdrowotna od wynagrodzenia członków zarządu Spółki z tytułu powołania należnego za miesiąc grudzień 2021 r. wypłacanego Już po wejściu w życie ustawy Polski Ład. tj. w styczniu 2022 r., nie powinna zostać pobrana. Powyższe Wnioskodawca wywodzi z faktu, iż w przedmiotowym stanie faktycznym wynagrodzenie jest wypłacane za okres w którym nie istniał tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, a co za tym idzie nie ma podstawy prawnej do pobrania składki zdrowotnej za ten okres.

Powyższą konkluzję potwierdza również stanowisko zajmowane w przedmiotowej kwestii przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - dalej: ZUS. W poradniku "Polski tad Co zmienia się w przepisach dotyczących rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 r." ZUS ustosunkowując się do kwestii płatności składki zdrowotnej od wynagrodzenia z tytułu powołania wypłacanych w roku 2022 za rok poprzedni wskazano, że: Jeśli - jako osoba powołana do pełnienia funkcji przed 1 stycznia 2022 r. - otrzymasz w styczniu 2022 r. wynagrodzenie należne za grudzień lub wcześniejszy okres 2021 to wynagrodzenia tego płatnik nie będzie uwzględniał w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono należne za okres, w którym nie było tytułu do ubezpieczenia (Poradnik, s. 22-23). Jednocześnie na stronie Internetowej ZUS w zakładce FAQ, w odpowiedzi na pytanie na pytanie: Czy od wynagrodzenia z tytułu powołania dla członka zarządu za grudzień wypłaconego w styczniu powinna być pobrana składka zdrowotna?, jednoznacznie wskazano, iż: Nie. Składka od nowego tytułu jest naliczana od wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji należnych za okres po 31 grudnia 2021 r.

Zaprezentowane stanowisko jest, w opinii wnioskodawcy, w pełni uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiotowa interpretacja poparta jest również wskazanym powyżej stanowiskiem ZUS wyrażonym w poradniku "Polski Ład Co zmienia się w przepisach-dotyczących rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 r. oraz informacją znajdującą się na oficjalnej stronie internetowej ZUS w zakładce FAQ. Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców dotyczące braku obowiązku opłacania składki zdrowotnej od wynagrodzenia z zysku za rok 2021 wypłaconej Prezesowi zarządu w 2022 r., uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji Indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 opłacania składek na ww. ubezpieczenie reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Na wstępie zaznaczyć należy, że ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.), tzw. Polski Ład, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., wprowadziła zmiany do art. 66 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające objęciu w pkt 35a obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, prokurenci).

Zgodnie z obecnym brzmieniem zmienionego art. 81 ust. 8 pkt 1la ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania. Jednocześnie, w myśl art. 79 tej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Natomiast stosownie do art. 85 ust. 17a za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, składkę jako płatnik oblicza i pobiera z wynagrodzenia ubezpieczonego 1 odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie.

W przypadku, gdy osoba powołana do pełnienia funkcji przed 1 stycznia 2022 r. otrzyma w 2022 r. wynagrodzenie należne za okres wcześniejszy (tj. należne przed 2022 r.) to wynagrodzenie to nie powinno być uwzględniane w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż jest należne za okres, w którym brak było tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego dla takiej osoby.

Wobec powyższego, od wynagrodzenia należnego za okres do 31 grudnia 2021 r., a wypłaconego w 2022 r. dla osoby powołanej do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie powinna być naliczona i opłacona.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu stanu faktycznego przyszłego wniosku przedstawionego przez wnioskodawcę i Stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2010 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest więżąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwalanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę Jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl