DI/100000/43/276/2022

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 marca 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/276/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (...) doręczonego dnia 23 lutego 2022 r. dotyczące ustalenia wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r.

UZASADNIENIE

Dnia 23 lutego 2022 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (...) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustaw Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że w 2022 r. prowadzi działalność gospodarczą zgłoszoną w CEIDG, rozliczając się podatkiem liniowym, a także jest komandytariuszem w trzech spółach komandytowych oraz jest jedynym wspólnikiem w czterech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym Wnioskodawca kieruje pytanie jak naliczyć w styczniu 2022 i kolejnych miesiącach składkę zdrowotną w deklaracji DRA.

We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca wskazał, że w styczniu 2022 jedną składkę zdrowotną w wysokości 419,92 zł musi naliczyć z działalności gospodarczej zgłoszonej w CEIDG według formy opodatkowania podatek liniowy od podstawy 4665,78 zł oraz jedną składkę zdrowotną 559,89 zł wynikającą z bycia komandytariuszem w 3 spółkach komandytowych i jedynym wspólnikiem w 4 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością bez formy opodatkowania na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. 6221,04 zł.

Wnioskodawca zaznacza, że w lutym 2022 jedną składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu musi naliczyć z działalności gospodarczej zgłoszonej w CEIDG według formy opodatkowania podatek liniowy oraz jedną składkę zdrowotną 559,89 zł wynikających z bycia komandytariuszem i wspólnikiem spółek komandytowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bez formy opodatkowania na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. 6221,04 zł.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacania składek na ww. ubezpieczenie reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242.

Jednak nowe przepisy wprowadzają w tym zakresie wobec osób prowadzących pozarolniczą działalność, którzy opłacają podatek w formie podatku liniowego lub z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dla tych osób stopa procentowa składki począwszy od rozliczeń składek za luty 2022 r. wynosi 4,9%. Powyższe wynika z art. 79a ust.l ww. ustawy, który stanowi, że składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych wart. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%:

1)

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, o którym mowa w art. 81 ust. 2, w przypadku składki obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru;

2)

iloczynu liczby miesięcy w roku składkowym, o którym mowa w art. 81 ust. 2, i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.

Zgodnie z art. 79a ust. 2 ustawy przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, opłaca w tym samym roku kalendarzowym podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie obowiązuje przepis przejściowy, zawarty w art. 79 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób pranych oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) zwanej "Polskim Ładem". Zgodnie z jego treścią, podstawę wymiaru składki, o której mowa w art. 81 ust. 2c ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. W wyniku zastosowania tego przepisu wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, co do której stosuje się opodatkowanie na zasadach ogólnych - podatek liniowy składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. winna zostać obliczona jako 9% podstawy wymiaru składki wynoszącej 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2021 r.

Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Zwrot "odrębny przychód" odnosi się do przychodu opodatkowanego odrębnie w ramach każdej z form podatkowych. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę kilku działalności składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy liczyć odrębnie dla każdej z form podatkowych, przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a i 2b ww. ustawy obliczając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zsumować dochód w przypadku skali podatkowej, podatku liniowego oraz podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) lub przychód (w przypadku ryczałtu) dla każdej z poszczególnych form podatkowych.

Według art. 81 ust. 2za ustawy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2, 2e i 2z, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W takim przypadku należy więc obliczyć odrębną składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Dodatkowo, jak stanowi art. 82 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z lub 2za, uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Zgodnie art. 82 ust. 5, rodzajami działalności są: działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej, w formie jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością, w formie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki partnerskiej. Powyższe oznacza, że w odniesieniu do osób wymienionych w tych przepisach, w tym do Przedsiębiorcy, powołany art. 82 ust. 3 dotyczący obowiązku opłacania składki od każdego rodzaju działalności, nie ma zastosowania.

Znowelizowany art. 82 ust. 3 ustawy ma zastosowanie do osób wymienionych w art. 81 ust. 2z lub 2za, natomiast nie dotyczy osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych (art. 81 ust. 2 ustawy) albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 81 ust. 2e). Tak więc obowiązek opłacenia wielokrotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne od różnych rodzajów działalności występuje wyłącznie w przypadku osób, które nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, a są jedynie wspólnikami w spółkach, o których mowa w art. 82 ust. 5, o ile przychody z tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym oraz na podstawie przedstawionego stanu faktycznego sprawy tj. przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, (co do której stosuje opodatkowanie na zasadach ogólnych - podatek liniowy), jest równocześnie wspólnikiem trzech spółek komandytowych oraz wspólnikiem w czterech jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością należy uznać za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy, zgodnie z którym powinien opłacać dwie składki tj. jedną od działalności indywidualnej i jedną jako wspólnik spółek (bez względu na ich liczbę).

Jednocześnie w drodze interpretacji indywidualnej organ nie może udzielać wskazówek co do sposobu liczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące oraz dokonywać oceny podjętych w tym zakresie działań. Przedmiotem interpretacji indywidualnej jest wyłącznie ocena poprawności rozumienia przepisów prawa, które wzbudzają wątpliwości przedsiębiorcy w ściśle określonym zakresie wskazanym w art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wniosku przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust.l i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl