DI/100000/43/272/2021

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 maja 2021 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/272/2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 19 marca 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi za 35 lat pracy.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2021 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 kwietnia 2021 r. doręczonym dnia 22 kwietnia 2021 r.

Wnioskodawca przedstawił następujące zdarzenie przyszłe. Pracownik zatrudniony jest w zakładzie pracy wnioskodawcy od 1 lutego 2011 r. W dniu 7 stycznia 2019 r. dostarczył dokumenty potwierdzające staż pracy - są to: okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, a także odbywanie zasadniczej służby wojskowej. Po uzupełnieniu dokumentacji i ponownym przeliczeniu stażu pracy, w dniu 24 stycznia 2019 r. została wypłacona nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy (ogólny staż pracy udokumentowany w aktach na ten dzień wyniósł 32 lata 7 miesięcy i 28 dni, w związku z tym wypłata nie uległa przedawnieniu). W maju 2021 r. przypada kolejny termin wypłaty nagrody jubileuszowej za 35 lat. Wnioskodawca kieruje pytanie czy pomimo tego, iż okres pomiędzy wypłatami nagród jest krótszy niż 5 lat, płatnik jest zwolniony z obowiązku oskładkowania zbliżającej się nagrody jubileuszowej.

Pomimo tego, iż okres pomiędzy wypłatami nagród jubileuszowych był krótszy niż 5 lat wnioskodawca stoi na stanowisku, że od przysługującej nagrody jubileuszowej za 35 lat nie należy potrącać składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników nagrody jubileuszowe przyznawane są nie częściej niż co 5 lat. Powołując się na indywidualną interpretację ZUS z dnia 10 maja 2019 r. (DI/100000/43/364/2019 decyzja nr 258) "decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy. Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast fakt daty wypłacenia tych świadczeń pracownikowi (wypłata tych świadczeń może nastąpić więc w okresie krótszym niż 5 lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej)."

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 19 kwietnia 2021 r. wnioskodawca wskazał, że zgodnie Statutu, prowadzi "działalność gospodarczą (...) w szczególności w zakresie sprzedaży: wydawnictw i pamiątek, organizowania imprez kulturalnych, wynajmu pomieszczeń i terenu pozostających w dyspozycji w celu organizacji imprez, uroczystości oraz innych form niekolidujących z działalnością podstawową a także wynajem pokoi gościnnych. Środki uzyskane z działalności gospodarczej są wykorzystywane na działalność statutową

Uzupełniając wniosek o dodatkowe informacje ww. wskazuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) nagroda jubileuszowa, która ma zostać wypłacona, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy i od jej wartości zostanie naliczony i potrącony podatek. Warunkiem wypłaty nagrody jubileuszowej jest uzyskanie, przez pracownika, określonego stażu pracy (zarówno nabytego w trakcie zatrudnienia w Muzeum, jak i wszystkich wcześniejszych udokumentowanych okresów zatrudnienia).

Nagrody jubileuszowe zgodnie z Regulaminu Wynagradzania Pracowników przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Za wieloletnią pracę pracownicy otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości:

1.

po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2.

po 25 latach pracy -100% wynagrodzenia miesięcznego;

3.

po 30 latach pracy -150% wynagrodzenia miesięcznego;

4.

po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5.

po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego.

nadal stoi na stanowisku, że od zbliżającej się nagrody jubileuszowej nie należy potrącać składek ZUS, pomimo tego, iż przerwa pomiędzy nagrodami jest mniejsza niż 5 lat. Sytuacja jest wywołana dostarczeniem przez pracownika dokumentów potwierdzających wcześniejsze okresy zatrudnienia i ponownemu przeliczeniu stażu pracy.

Mając na uwadze treść wniosku, jak również obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak podniesiono powyżej, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pośród tych przychodów, w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, wymienia się nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Z powyższego wywieść należy, iż decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu (nie częstszemu niż co 5 lat) nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy (kluczowe są zapisy zawarte w przepisach wewnętrznych pracodawcy). Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast fakt daty wypłacenia tych świadczeń pracownikowi (wypłata tych świadczeń może nastąpić więc w okresie krótszym niż 5 lat od dnia uzyskania przez pracownika poprzedniej nagrody jubileuszowej). Co istotne wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nagrody jubileuszowe podlegają jedynie wtedy, gdy zasady (warunki) ich przyznawania zostaną uregulowane w zakładowych źródłach prawa pracy (np. w regulaminie wynagradzania, zakładowym układzie zbiorowym pracy czy w regulaminie nagród jubileuszowych). W sytuacji, gdy prawo do nagrody wynika z indywidualnej decyzji pracodawcy (podejmowanej np. w stosunku do wybranej grupy pracowników), a nie z wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania nagród, określających stałe I klarowne zasady wypłaty nagrody oraz sposób obliczania jej wysokości lub gdy według zasad określających warunki przyznawania nagród będzie ona przysługiwała pracownikowi częściej niż co 5 lat, wysokość nagrody będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Należy zaznaczyć, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią również nagrody jubileuszowe wypłacane w sytuacji, gdy pracownik nabywa prawo do nagrody w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody, z uwagi na fakt, że w czasie 5-letniego okresu oczekiwania na następną nagrodę, przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które wcześniej nie były uwzględniane przy ustalaniu prawa do nagrody.

W opisanym przypadku wnioskodawca wskazuje, że prawo do nagród jubileuszowych jest zagwarantowane w regulaminie wynagradzania pracowników, tym samym, wobec okoliczności, że według zasad określających warunki ich przyznawania tam zawartych, przysługują one wszystkim pracownikom na równych zasadach nie częściej niż co 5 lat, nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, o której mowa we wniosku będzie podlegała wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. л

Opublikowano: www.zus.gov.pl