DI/100000/43/249/2023 - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/249/2023 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1009 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy Pana (...) doręczonym dnia 9 marca 2023 r. dotyczącym opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

UZASADNIENIE

Dnia 9 marca 2023 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez Pana (...) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustaw Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zasad obliczania wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne w związku z prowadzoną przez niego indywidualną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnioskodawca rozpoczął w dniu 28.02.2023 prowadzenie działalności gospodarczej pod firm (...) NIP: na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie wynajmu I zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządzania nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kupna I sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, to jest usługi objęte zakresem podklas: 68.20.Z, 68.32.Z, 68.31.Z i 68.10.Z - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

W ramach opisanej powyżej działalności gospodarczej wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 4 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności stosuje opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022 r., Dz. U. z 2022 r. poz. 2540. dalej "ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym").

Jednocześnie Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym poniższych spółek:

1)

spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

2)

spółki przy. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

3)

spółki przy wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

4)

spółki przy wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

5)

spółki. przy wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

6)

spółki przy wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: - a zatem w odniesieniu do powyższych spółek posiada status osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w formie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W związku z opisanym powyżej stanem faktycznym sprawy, wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie zasad obliczania wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne za okres począwszy od miesiąca rozpoczęcia prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej, w sytuacji, w której prowadzi on jednocześnie Indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz uczestniczy w sześciu spółkach wskazanych powyżej jako jedyny wspólnik posiadają«?/100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze spółek (jako prowadzący pozarolniczą działalność w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tych spółkach).

Wnioskodawca podkreśla, że jego Intencją nie jest uzyskanie potwierdzenia prawidłowości co do konkretnych wyliczeń/kwot opłacanych w ramach składek zdrowotnych, ale jedynie potwierdzenie zasady ich obliczania.

W ocenie Wnioskodawcy winien on obliczać składkę zdrowotną odrębnie od:

a.

przychodów z Indywidualnej działalności gospodarczej według podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne obowiązującej przedsiębiorców stosujących opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie, określonej w art. 81 ust. 2e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z dnia 24 listopada 2022. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, dalej zwana "ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej");

b.

działalności pozarolniczej prowadzonej jako wspólnik sześciu jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - przy czym wnioskodawca w tym zakresie winien obliczyć tylko jedną składkę naliczaną od podstawy wymiaru stanowiącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - zgodnie z podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne określonej w art. 81 ust. 2za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Przedmiotowe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzone zostało na oficjalnej stronie organu rentowego w zakładce "Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 r. - najczęściej zadawane pytania" (dostępnej na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej- zus/zmlany-od-2022-r./faq). jak również w interpretacjach Indywidualnych wydanych kolejno w dniu 21 marca 2022 r. (sygn. DI/100000/43/276/2022) oraz w dniu 27 maja 2022 r. (sygn. DI/100000/43/657/2022).

Niezależnie od wskazanych powyżej interpretacji organu rentowego wnioskodawca stwierdza, że przedstawione stanowisko wynika w sposób jednoznaczny z obowiązujących powszechnie przepisów prawa, w tym odpowiednich zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Stosownie do treść art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie zaś z ogólną zasadą wskazaną w art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Treść art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w sposób szczegółowy określa zasady naliczania rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1,3, 4 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznym oraz w art. 18 ustawy - Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27. art. 30c lub art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś art. 81 ust. 2e zasady naliczania rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1,3, 4 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ustawy - Prawo przedsiębiorców, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z kolei według art. 81 ust. 2za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2, 2e i 2z. osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa wart. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski'. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W takim przypadku należy więc obliczyć odrębną składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Ponadto, zgodnie z art. 82 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy w przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1. składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Zwrot "odrębny przychód" odnosi się do przychodu opodatkowanego odrębnie w ramach każdej z form podatkowych. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę kilku działalności składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy liczyć odrębnie dla każdej z form podatkowych, przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a i 2b ww. ustawy obliczając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zsumować dochód w przypadku skali podatkowej, podatku liniowego oraz podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) lub przychód (w przypadku ryczałtu) dla każdej z poszczególnych form podatkowych.

Natomiast jak stanowi art. art. 82 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. - jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z lub 2za uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Przepis art. 82 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki. Zgodnie zaś z art. 82 ust. 5 rodzajami działalności są: działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej, v/ formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w formie spółki jawnej, spółki komandytowej I spółki partnerskiej.

Powyższe oznacza, że w odniesieniu do osób wymienionych w tych przepisach, w tym również do Wnioskodawcy, powołany art. 82 ust. 3 dotyczący obowiązku opłacania składki od każdego rodzaju działalności, nie ma zastosowania. Powyższe wynika z faktu, że znowelizowany art. 82 ust. 3 ustawy ma zastosowanie do osób wymienionych w art. 81 ust. 2z lub 2 za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, natomiast nie dotyczy osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych (art. 81 ust. 2 ustawy) albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 81 ust. 2e). Tak więc obowiązek opłacenia wielokrotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne od różnych rodzajów działalności występuje wyłącznie w przypadku osób, które nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, a są jedynie wspólnikami w spółkach, o których mowa w art. 82 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, o Ile przychody z tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze treść powyższych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz na podstawie przedstawionego stanu faktycznego sprawy - zgodnie z którym wnioskodawca prowadząc indywidulaną działalność gospodarczą jest równocześnie wspólnikiem sześciu jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - stwierdzić należy, w opinii ww., że powinien on opłacać jedynie dwie składki zdrowotne zgodnie z przedstawionym powyżej stanowiskiem, przy czym zobowiązany jest on do opłacenia tylko jednej składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności pozarolniczej jako wspólnika: sześciu Jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji Indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje Interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2O18 r. Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej Finansowanych ze środków publicznych (Oz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, i 82 i art. 242.

Jednocześnie zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. ustawy w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Zwrot "odrębny przychód" odnosi się do przychodu opodatkowanego odrębnie w ramach każdej z form podatkowych. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę kilku działalności składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy liczyć odrębnie dla każdej z form podatkowych, przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a i 2b ww. ustawy obliczając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zsumować dochód w przypadku skali podatkowej, podatku liniowego oraz podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) lub przychód (w przypadku ryczałtu) dla każdej z poszczególnych form podatkowych.

Według art. 81 ust. 2za ustawy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych wart. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. u systemie ubezpieczeń społecznych, Innych niż wskazane w ust. 2, 2e, 2z i 2zaa, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W takim przypadku należy więc obliczyć odrębną składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia.

W przedmiotowej sprawie znaczenie ma brak zastosowania art. 82 ust. 3 ustawy, który stanowi, że jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z (osoba, która stosuje opodatkowanie w formie karty podatkowej) lub 2za (pozostałe osoby prowadzące działalność pozarolniczą wymienione w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, inne niż wskazane w ust. 2, 2e, 2z i 2zaa), uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Przepis art. 82 ust. 4 stanowi, że Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z lub 2za uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana Jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki. Znowelizowany art. 82 ust. 3 ustawy ma zastosowanie do osób wymienionych w art. 81 ust. 2z lub 2za, natomiast nie dotyczy osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych (art. 81 ust. 2 ustawy) albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 81 ust. 2e). Tak więc obowiązek opłacenia wielokrotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne od różnych rodzajów działalności występuje wyłącznie w przypadku osób, które nie prowadzą Jednoosobowej działalności gospodarczej, a są jedynie wspólnikami w spółkach, o których mowa w art. 82 ust. 5, o ile przychody z tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, stanowisko przedsiębiorcy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozarolniczą działalnością jako wspólnik w jednoosobowych spółkach z ograniczoną uznać należy za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu stanu faktycznego wniosku przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl