DI/100000/43/206/2015 - Podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w zbiegu z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wyłącznie na podstawie aktu powołania.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 marca 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/206/2015 Podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w zbiegu z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wyłącznie na podstawie aktu powołania.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) z dnia 12 stycznia 2015 r. doręczonym dnia 18 lutego 2015 r. w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej. działalności gospodarczej w zbiegu z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wyłącznie na podstawie aktu powołania.

UZASADNIENIE

Dnia 18 lutego 2015 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż od dnia (...) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu. W ramach prowadzonej działalności opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, dla których podstawą jest kwota (...) zł w (...) r. W dniu (...) r. wnioskodawca objął funkcję Prezesa Zarządu, w Spółce, z którą współpracuje w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej.

Mianowanie na stanowisko Prezesa Zarządu odbyło się w drodze powołania, co zostało przedstawione w załączonej części kserokopii Alitu Notarialnego. W trakcie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wnioskodawca nie będzie stroną umowy o pracę, umowy agencyjnej, zlecenia lub innej o charakterze świadczenia usług. Czynności Prezesa Zarządu będą wykonywane nieodpłatnie.

W trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji, czy z tytułu objęcia funkcji Prezesa Zarządu w drodze powołania, jest zobowiązany do podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tego tytułu.

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 201 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych członek zarządu powoływany jest i odwoływany uchwałą wspólników. Natomiast powołanie to termin charakteryzujący nawiązanie stosunku organizacyjnego. W związku z powyższym wnioskodawca uważa, że pełnienie funkcji Prezesa Zarządu mianowanego w drodze powołania stanowi brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w zbiegu z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej wyłącznie na podstawie aktu powołania uznać należy za prawidłowe.

Artykuł 10 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Natomiast w myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.).

Dyspozycja treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy, zawiera katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty. Wśród tytułów rodzących obowiązek podlegania tym ubezpieczeniom prawodawca wymienia m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność (art. 6 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy).

Natomiast za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się w myśl art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osobę prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Należy dodać, że osoba taka obowiązkowo podlega również ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Natomiast ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny (art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Prezes zarządu spółki może wykonywać swoje obowiązki zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, jak i na podstawie innego stosunku prawnego (np. na podstawie samego wyboru przez właściwy organ spółki). O powyższym decydują strony umowy, poprzez złożenie oświadczeń woli o stosownej treści.

Zatem, Prezes zarządu spółki pełniący tą funkcję wyłącznie na podstawie samego powołania, nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Taki bowiem tytuł nie został wymieniony w treści dyspozycji wyżej cytowanego art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zatem jedynym tytułem podlegania ubezpieczeniom społecznym pozostaje prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na marginesie należy podkreślić, iż w postępowaniu wszczętym wskutek wniesienia wniosku Zakład zobligowany jest wydać interpretację treści przepisów prawa co do zakresu i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do indywidualnej sytuacji wskazanej we wniosku, nie może podważać stanu faktycznego, uzupełniać go, zmieniać w oparciu o inne źródła, czy też wiedzę znaną organowi z urzędu.

W trybie wydawania pisemnych interpretacji brak jest możliwości dokonywania oceny konkretnych działali przedsiębiorcy pod kątem prawidłowości lub nieprawidłowości danego postępowania, organ nie ma również obowiązku przedstawiania prawidłowego sposobu działania w danej sprawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest, na gruncie ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zobligowany jedynie do oceny przedstawionego precz przedsiębiorcę stanowiska - dokonanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisów prawa mających zastosowanie na tle zaistniałego stanu faktycznego.

Jednocześnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zawiadamia zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż nie jest właściwy rzeczowo do ustalania o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu co wynika z treści art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z dyspozycją treści art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne w sprawach zasad obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przedsiębiorca winien zwrócić się do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, co wynika z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne należy do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 66 § 1, w terminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się 2a złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl