DI/100000/43/155/2024 - Mały ZUS plus

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 marca 2024 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/155/2024 Mały ZUS plus

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 236) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym dnia 7 lutego 2024 r. w przedmiocie możliwości opłacania w bieżącym roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż ustalona na zasadach wynikających z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

UZASADNIENIE

Dnia 7 lutego 2024 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek (...) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem złożonym w dniu 5 marca 2024 r.

Wnioskodawczym w treści wniosku wskazała, że prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęła w dn. 11 stycznia 2021 r. W okresie od 11 stycznia 2021 r. do 31 października 2023 r. była objęta ubezpieczeniem rolniczym w KRUS. Z dn. 1 listopada 2023 r. była zobowiązana zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS i przenieść ubezpieczenie do ZUS. Wnioskodawczyni została zgłoszona do "Dużego ZUS".

Wnioskodawczym dodaje, że w styczniu 2024 r. zmieniła w obowiązującym czasie kod tytułu ubezpieczenia z 051000 na 059000. Pojawił się problem z wyliczeniem podstawy do składki społecznej, ponieważ ZUS biorąc pod uwagę przychód z działalności odmówił możliwości skorzystania z "Mały ZUS Plus", mimo iż przychód w 2023 r. nie przekroczył 120 tys. zł. ZUS bierze pod uwagę jedynie 61 dni prowadzenia działalności, czyli wyłącznie okres podlegania ubezpieczeniom w ZUS. Wnioskodawczyni zaznacza, że kilkukrotnie kontaktowała się z infolinią, gdzie uzyskiwała rozbieżne informacje. Jedna z Pań przyznała Wnioskodawczyni rację, że ulga się należy, druga że jednak nie.

Wnioskodawczym podkreśla, że na podstawie art. 18c osoba, która nie przekroczy w roku kalendarzowym przychodu 120 tys. zł oraz prowadzi działalność dłużej niż 60 dni (nie ma tu mowy o okresie zgłoszenia w ZUS, a o okresie prowadzenia działalności) ma prawo do ulgi "Mały ZUS Plus" a podstawę do ubezpieczenia wyliczamy na podstawie przychodu. Biorąc pod uwagę powyższy przepis Wnioskodawczym uważa, że spełnia wszystkie wymogi.

Wnioskodawczym w roku 2023 nie przekroczyła dopuszczalnego przychodu 120 tys. zł. Wnioskodawczym wskazuje, że nie wie dlaczego, ZUS wyliczając limit przychodów, bierze pod uwagę tylko 61 dni? Nigdzie w ustawie nie ma zapisu, który wskazywałby taką praktykę, bądź też uzależniał limit od liczby dni zgłoszenia w ZUS. Składki społeczne były opłacane cały rok. Wnioskodawczym działalność również prowadziła cały rok, czyli 365 dni.

Wnioskodawczym dodaje, że przechodząc z KRUS na ZUS, nie mogła skorzystać z "ZUS preferencyjnego", ponieważ dyskwalifikowała ją data rozpoczęcia działalności. Rozpatrując czas prowadzenia działalności pod kątem tej ulgi, ZUS wziął cały okres prowadzenia działalności tj. od 11 stycznia 2021 r., natomiast rozpatrując czas prowadzenia działalności pod kątem ulgi "Mały ZUS plus" ZUS bierze pod uwagę tylko okres od 1 listopada 2023 r. W ocenie Wnioskodawczym jest to nieprawidłowe, niesprawiedliwe i krzywdzące. Brak spójności w interpretacji poszczególnych przepisów. Wnioskodawczym wskazuje, że w identycznej sprawie jak jej została już wydana decyzja nr 424 przez Oddział w Gdańsku, tym bardziej ma nadzieję na uznanie jej stanowiska za prawidłowe.

We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawczym wskazała, że jej zdaniem ma prawo do skorzystania w roku 2024 z ulgi "Mały ZUS Plus", ponieważ:

* nie przekroczyła rocznego limitu przychodów w kwocie 120 tys. Zł,

- działalność rozpoczęła z dniem 11 stycznia 2021, czyli prowadziła ją przez 365 dni w roku 2023,

- w ustawowym terminie dokonała wyrejestrowania i zgłoszenia się do ulgi "Mały ZUS Plus" - w poprzednim roku kalendarzowym nie miały zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.)

* nie spełnia warunków określonych w art. 18a,

- w poprzednim roku kalendarzowym nie prowadziła działalności, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5,

* nie wykonuje pracy na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej, - nie ustalała podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z mniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.

Uzupełniając wniosek pismem złożonym w dniu 5 marca 2024 r. Wnioskodawczyni wskazała, że w roku 2023 podlegała przez co najmniej 60 dni ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie zawieszała działalności w trakcie roku. Przychód za rok zgodnie z załącznikiem wyniósł zł. Wnioskodawczyni nie znalazła przepisu wskazującego, iż do liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej nie wliczamy dni prowadzenia działalności, w trakcie których podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Stanowisko przedsiębiorcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczące możliwości opłacania w bieżącym roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż ustalona na zasadach wynikających z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uznać należy za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy).

Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Dodatkowo Zakład wskazuje, iż w drodze niniejszej decyzji dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartego w treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Wydając indywidualną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez Wnioskodawczynię oświadczenia, którymi jest związany.

Powyższe oznacza, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Wynika to z faktu braku możliwości negowania przez Zakład okoliczności i stwierdzeń podanych przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie opisu stanu faktycznego. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. wtoku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez Wnioskodawczynię, obciąża więc jedynie przedsiębiorcę.

Zagadnienia dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym, obowiązku opłacania składek i ustalania podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia regulowane są za pośrednictwem ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 6 ust. 1 tej ustawy ustawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 4 tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Stosownie do treści art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ww. przepisu art. 18c ust. 1 i ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Roczny limit przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 1, w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc kwotę 120 000 złotych przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Górny limit przychodu uzyskanego z działalności w 2023 r. wynosi 120.000 zł dla osób prowadzących działalność przez cały rok.

Górny limit przychodu uzyskanego z działalności w 2023 r. prowadzących działalność przez niecały rok należy ustalić proporcjonalnie pomniejszając roczny limit.

W myśl art. 18c ust. 2 ustawy podstawa wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Powyższe nie ma zastosowania do osób, które lub do których:

1)

w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.),

2)

spełniają warunki określone w art. 18a;

3)

w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;

4)

w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5;

5)

wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;

6)

ustalały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.

Spełnienie powyższych przesłanek powoduje, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie posiada prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż ustalona na zasadach przedstawionych w art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. "mały ZUS plus"). Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności.

Należy wyjaśnić, że liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiadać będzie liczbie dni podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności. W konsekwencji do liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie się wliczać:

- dni prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeśli w tym okresie nie było właściwe ustawodawstwo polskie,

- dni prowadzenia działalności gospodarczej, w trakcie których osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Z treści wniosku oraz pisma stanowiącego jego uzupełnienie wynika, że Wnioskodawczym do 31 października 2023 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wnioskodawczym w roku 2023 podlegała z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczeniom społecznym od 1 listopada 2023 r.

W związku z powyższym do liczby dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie się wliczać dni prowadzenia działalności gospodarczej, w trakcie których Wnioskodawczym podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Przychód z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej w 2023 r. wyniósł zł, a zatem przekracza limit określony w art. 18c ust. 1 w zw. z art. 18 ust.

Z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zatem argumentacja zawarta we wniosku i oświadczenie Wnioskodawczym zawarte w uzupełnieniu wniosku, przemawiają za uznaniem jej stanowiska za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Stosownie do art. 35 ust. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast Jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl