DI/100000/43/1441/2015 - Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia w zbiegu z umową o pracę zawartą z innym niż zleceniodawca podmiotem.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 stycznia 2016 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/1441/2015 Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia w zbiegu z umową o pracę zawartą z innym niż zleceniodawca podmiotem.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku przedsiębiorcy (...) z siedzibą w (...) z dnia 15 grudnia 2015 r., złożonym w dniu 18 grudnia 2015 r. w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia w zbiegu z umową o pracę zawartą z innym podmiotem niż zleceniodawca.

UZASADNIENIE

Dnia 18 grudnia 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek z dnia 15 grudnia 2015 r. złożony przez przedsiębiorcę (...) z siedzibą w (...). Warszawie o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że firma wnioskodawcy (firma X) korzysta z usług wynajmu pracowników. Dostawca tych usług (firma Y) zatrudnia pracowników wyłącznie na umowę o pracę a podstawa wymiaru składek przekracza minimalne wynagrodzenie. Za świadczone usługi wynajmu pracowników firma Y wystawia firmie X faktury. Okresowo/sezonowo w firmie X występuje wzmożone zapotrzebowanie na prace. Firma Y nie jest w stanie zapewnić wynajęcia wystarczającej liczby przeszkolonych pracowników w wymiarze czasu satysfakcjonującym firmę X. Za zgodą pracowników firmy Y, firma X zamierza zawierać z pracownikami firmy Y umowy zlecenia.

W związku z powyższym spółka kieruje pytanie czy od umów zleceń zawartych przez firmę X w firmie X powstanie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zawieranych umów zlecenia.

We własnym stanowisku w sprawie przedsiębiorca wskazuje, że według jego opinii od umów zleceń zawieranych przez firmę X z pracownikami firmy Y (przy założeniu osiągania wynagrodzeń z umów o pracę w firmie Y powyżej minimalnego wynagrodzenia) od tak zawieranych umów zleceń nie będzie istniała konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Dalej przedsiębiorca dodaje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby pozostające w stosunku pracy (w firmie Y) spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z umów zlecenia (z firmą X) podlegają ubezpieczeniom społecznym wyłącznie jeżeli umowę zlecenia zawarły z pracodawcą (czyli firmą Y), z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy (czyli firmy Y a nie firmy X), z którym pozostają w stosunku pracy.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w. oparciu o kompletny opis stanu faktycznego zawarty w treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego. Wydając pisemną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę, obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia w zbiegu z umową o pracę, zawartą z innym podmiotem niż zleceniodawca uznać należy za prawidłowe.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi (o ile nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz studentami do ukończenia 26 roku życia).

W myśl art. 9 ust. 1 i la ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę, spełniająca jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż pracodawca jest obejmowana obowiązkowo tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, jeżeli wynagrodzenie ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest wyższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Reasumując jeżeli, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie wykonująca umowę zlecenie, zawarta z innym podmiotem niż własny pracodawca i która nie jest wykonywana na jego rzecz, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Natomiast z tytułu wykonywania umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niej charakter dobrowolny, jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jak wynika z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie zachodzi podstawa do podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, ani obowiązkowo ani dobrowolnie. Natomiast ubezpieczenie wypadkowe jest dla takiej osoby obowiązkowe (art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Tym samym brak jest w takiej sytuacji obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Stosownie do art. 10a ust, 2 i ust, 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust, 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art, 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl