Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o świadczenie usług eksperckich wykonywanej w ramach prowadzonej przez pracowników działalności gospodarczej w sytuacji gdy przychody z tych umów stanowią przychód z działalności gospodarczej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
DI/100000/43/1304/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku (...) z dnia 4 listopada 2014 r. doręczonego dnia 6 listopada 2014 r. uzupełnionego dnia 5 grudnia 2014 r. w przedmiocie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o świadczenie usług eksperckich wykonywanej w ramach prowadzonej przez pracowników działalności gospodarczej w sytuacji gdy przychody z tych umów stanowią przychód z działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Dnia 6 listopada 2014 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez (...) w (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. doręczonym dnia 5 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, iż w ramach prowadzonej działalności (...) współpracuje z wysokiej klasy ekspertami, dzięki którym możliwe jest dostarczanie klientom Spółki specjalistycznych usług związanych z rynkiem nieruchomości.

Eksperci są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, a obszary ich kompetencji obejmują m.in. zarządzanie nieruchomościami, w tym prowadzenie księgowości dla nieruchomości,

Od (...) r. zmianie ulegnie system współpracy z ekspertami (...), którzy będą jednocześnie zarejestrowani jako przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Z dniem (...) r. Eksperci (...) rozpoczną współpracę ze Spółką w oparciu o umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, której zakres obejmować będzie wyłącznie pełnienie funkcji zarządczych, w szczególności takich jak:

* zarządzanie personelem podległego im departamentu (np. rekrutacja, proces stawiania celów i oceny pracowników, rozdział obowiązków w zespole);

* kontrola budżetu departamentu;

* czynności administracyjne związane z zarządzaniem departamentem (np. akceptacja faktur i zamówień w ramach przyznanego budżetu);

* zarządzanie relacjami Spółki z klientami (reprezentowanie Spółki wobec klientów w zakresie składania ofert, negocjowania warunków umów, podpisywania umów na podstawie udzielonych pełnomocnictw);

* reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich i prowadzenie spraw Spółki (w przypadku Ekspertów będących równocześnie członkami zarządu Spółki).

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Eksperci (...) są osobami z wieloletnim doświadczeniem, posiadającymi cenioną na rynku specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku nieruchomości oraz przedsiębiorstw działających na tym rynku, jak i posiadają oni kwalifikacje do świadczenia usług eksperckich na rzecz (...), w ramach prowadzonej przez nich jednoosobowej działalności gospodarczej zawrą z (...) umowy o świadczenie usług eksperckich w obszarach, w których ich wiedza i doświadczenie może być wykorzystywana do świadczenia profesjonalnych usług związanych z rynkiem nieruchomości. Przedmiotem umów o świadczenie usług będą czynności doradcze i/lub zarządzanie nieruchomościami klientów. Przedmiotem umów o świadczenie usług będą czynności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem i (personelem i departamentem), gdyż te czynności będą stanowić przedmiot obowiązków w ramach umów o prace,

W umowach o świadczenie usług eksperckich Eksperci złożą na rzecz Spółki oświadczenie, że wykonywane przez nich usługi eksperckie wchodzą w zakres prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadkach, gdy Ekspert nie będzie wykonywał w ramach Spółki jakichkolwiek funkcji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, będzie współpracował ze Spółką wyłącznie w oparciu o umowę o świadczenie usług eksperckich, zawartą w ramach prowadzonej przez Eksperta pozarolniczej działalności gospodarczej.

Umowy o świadczenie usług eksperckich, zawarte między Spółką (...) a Ekspertami, będą przewidywać, że: obowiązującej te osoby najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność;

* przedmiot umów o świadczenie usług eksperckich przez Ekspertów będzie wpisywał się w przedmiot prowadzonej przez Ekspertów działalności gospodarczej.

Wnioskodawca powziął wątpliwości czy Spółka (...) jest płatnikiem składek, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w stosunku do kwot wypłacanych Ekspertom na podstawie umów o świadczenie usług eksperckich zawartych w ramach prowadzonej przez Ekspertów pozarolniczej działalności gospodarczej,

Zdaniem wnioskodawcy Spółka nie jest płatnikiem składek, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w stosunku do kwot wypłacanych Ekspertom na podstawie umów o świadczenie usług eksperckich zawartych w ramach prowadzonej przez Ekspertów pozarolniczej działalności gospodarczej.

W analizowanej sytuacji istnieją dwa odrębne tytuły do ubezpieczeń społecznych. Pierwszym tytułem jest umowa o pracę zawarta między Spółką a Ekspertem (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), a płatnikiem składek w stosunku do kwot wypłacanych na podstawie tej umowy jest Spółka (zgodnie z art. 4 pkt 2a) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Drugim tytułem do ubezpieczeń społecznych jest pozarolniczą działalność gospodarcza (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), a płatnikiem składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (również w zakresie świadczenia usług eksperckich na rzecz Spółki) jest sam ubezpieczony, tj. Ekspert (zgodnie z art. 4 pkt 2d) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) i Spółka nie ma obowiązku pobierania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu kwot wypłacanych ekspertom na podstawie umów o świadczenie usług eksperckich.

Uzasadnienie stanowiska Spółki:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów (pkt 1), osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej łub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (pkt 4) oraz osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi (pkt 5). Powyższe tytuły prawne są odrębnymi tytułami do objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Stosownie do art. 4 pkt 2a ustawy, płatnikiem składek jest pracodawca w stosunku do pracowników. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (ust. 2a).

Stosownie do art. 4 pkt 2d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnikiem składek jest także ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne. Na podstawie tego przepisu, osoby prowadzące działalność gospodarczą, samodzielnie obliczają i wpłacają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności.

W analizowanej sytuacji, Eksperci współpracują ze Spółką w oparciu o:

* umowę o pracę - przedmiotem umowy o pracę jest wykonywanie funkcji w zakresie zarządzania danym departamentem;

* umowy o świadczenie usług eksperckich - umowy te są zawarte z Ekspertami w ramach prowadzonej przez Ekspertów pozarolniczej działalności gospodarczej, a przedmiot tych umów pokrywa się z przedmiotem działalności gospodarczej Ekspertów (podkreślić należy, że przedmiotem umów o świadczenie usług są wyłącznie funkcje eksperckie).

Z tytułu wynagrodzeń wypłacanych Ekspertom na podstawie umów o pracę, Spółka pełni funkcję płatnika składek w rozumieniu art. 4 pkt 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. oblicza, pobiera i wpłaca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenia społeczne.

Natomiast Spółka nie pełni funkcji płatnika składek w odniesieniu do kwot wypłacanych Ekspertom na podstawie umów o świadczenie usług eksperckich zawartych w ramach prowadzonej przez Ekspertów pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym, Spółka nie oblicza, nie pobiera i nie wpłaca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne obliczonych od wynagrodzenia wypłacanego Ekspertom na podstawie umów o świadczenie usług eksperckich.

W odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej płatnikiem składek jest sam ubezpieczony, tj. osoba prowadząca działalność gospodarczą. W zakresie, w jakim Ekspert prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązany jest do samodzielnego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Zasada ta obowiązuje także w sytuacji, gdy Ekspert, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawiera umowę o świadczenie usług eksperckich ze Spółką, z którą jednocześnie pozostaje w stosunku pracy. Jak wskazano powyżej, przedmiotem umowy o pracę ze Spółką są funkcje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem Spółki (np. kierowanie departamentem), natomiast przedmiotem umowy o świadczenie usług są usługi eksperckie. Zakresy przedmiotowe obu umów są całkowicie różne. Umowy o świadczenie usług eksperckich są wykonywane przez Ekspertów w ramach działalności gospodarczej (przedmiot tych umów pokrywa się z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej). Nie są to więc określone w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych umowy agencyjne lub umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Ze względu na charakter współpracy oraz niezależność Eksperta a także takt, iż ponosi on ryzyko gospodarcze prowadzone na podstawie tej umowy, nie są to także umowy o pracę w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, w zakresie, w jakim Eksperci zawierają ze Spółką umowy o świadczenie usług eksperckich, których przedmiot pokrywa się z przedmiotem pozarolniczej działalności gospodarczej Ekspertów, Ekspertów nie można uznać za pracowników w rozumieniu art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Na Spółce nie ciążą zatem obowiązki płatnika składek w stosunku do kwot wypłacanych Ekspertom na podstawie umów o świadczenie usług eksperckich. W analizowanej sytuacji, istnieją dwa odrębne tytuły do ubezpieczeń społecznych. Pierwszym tytułem jest umowa o pracę (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), a płatnikiem składek w stosunku do kwot wypłacanych na podstawie tej umowy jest Spółka (zgodnie z art. 4 pkt 2a) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Drugim tytułem jest pozarolniczą działalność gospodarcza (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), a płatnikiem składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (również w zakresie świadczenia usług eksperckich na rzecz Spółki) jest sam ubezpieczony, tj. Ekspert (zgodnie z art. 4 pkt 2d) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), a Spółka nie jest zobowiązana do pobierania składek na ubezpieczenie społeczne od kwot wypłacanych Ekspertom na podstawie umów o świadczenie usług eksperckich.

Wnioskodawca podkreśla, że sytuacje, w których członkowie zarządu, czy też inni eksperci, są zatrudnieni w przedsiębiorstwie na umowę o pracę i jednocześnie wykonują na rzecz tego przedsiębiorstwa usługi eksperckie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - jako zgodne z przepisami prawa pracy i przepisami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - występują często na rynku. Przepisy prawa pracy nie wyłączają bowiem możliwości jednoczesnego wykony wiana pracy i świadczenia usług na rzecz tego samego podmiotu. Kodeks pracy ustanawia zasadę swobody wyboru pracy, jak i nawiązywania oraz kształtowania treści stosunku pracy. Dodatkowo przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustanawiają zasadę swobody w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z którą każda osoba na równych prawach może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą. W rezultacie, możliwe jest pozostawanie w stosunku pracy z przedsiębiorstwem i jednoczesne świadczenie usług na rzecz tego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że zakresy tych umów nie pokrywają się. Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych określa się wówczas odrębnie dla każdego z tytułów współpracy z danym specjalistą.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydawanych w przeszłości, up. w interpretacji z dnia 14 września 2011 r., sygn. Dl/100000/451/602/2011. Zgodnie z tą interpretacją, " (...) z istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika okoliczność zawierania umów, w tym również umów o świadczenie usług na rzecz różnych podmiotów, a sam fakt ich świadczenia na rzecz pracodawcy nie rodzi w tym przypadku dodatkowych obowiązków z zakresu zgłaszania do ubezpieczeń. Równocześnie na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przez przyszłego pracownika. W takim przypadku nie ma bowiem zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w myśl którego za pracownika uważa się także osobę, która umowę cywilną wykonuje u własnego pracodawcy lub na jego rzecz. (...)". Podobnie wypowiedział się również Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji z dnia 7 marca 2014 r. sygn. Dl 100000/43/152/2014.

W piśmie z dnia 3 grudnia 2014 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku przedsiębiorca wskazał, iż jego intencją jest uzyskane interpretacji w przedmiocie braku obowiązku opłacania przez Spółkę składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia wypłaconego osobom, o których stanowi wniosek (Ekspertom), na podstawie umowy o świadczenie usług eksperckich wykonywanej w ramach prowadzonej przez te osoby pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ww. przedmiot wniosku wchodzi w zakres przedmiotowy wniosków o interpretację określony w art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca wskazał również, że przychody uzyskiwane przez Ekspertów z tytułu umów o świadczenie usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawartych ze Spółką, kwalifikowane są jako pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (tekst jedn.: źródło uzyskania przychodu określone w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Spółka oczekuje obecnie na wydanie przez Ministra Finansów indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w tym zakresie (wniosek o wydanie interpretacji podatkowej potwierdzającej taką kwalifikację ww. przychodów został złożony przez Spółkę w dniu 26 września 2014 r.).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretację w trybie art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uznać należy za prawidłowe.

Artykuł 10 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Sianowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej, lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, zaś w ust. 2, że wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Natomiast w myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Wskazać przy tym należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego.

Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego zawartego w treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Wydając pisemną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, którymi jest związany.

Zwrócić należy w związku z tym uwagę, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i sianu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Powyższe wynika z faktu, braku możliwości negowania przez Zakład okoliczności i stwierdzeń podanych przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę, dociąża więc jedynie przedsiębiorcę.

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionego przez przedsiębiorcę opisu stanu faktycznego wskazać należy, iż Zakład związany jest oświadczeniami przedsiębiorcy wskazującymi na to, iż przychody uzyskiwane przez Ekspertów z tytułu umów o świadczenie usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawartych ze spółką, kwalifikowane są jako pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (tekst jedn.: źródło uzyskania przychodu określone w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Powyższe stwierdzenia pozwalają Zakładowi uznać, iż w sytuacji opisanej we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji dojdzie po stronie Ekspertów' do zbiegu tytułów podlegania ubezpieczeniom społecznym w postaci umowy o pracę (przedmiotem której jest wykonywanie funkcji w zakresie zarządzania departamentem) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej (w ramach której osoby te będą wykonywać na rzecz wnioskodawcy usługi doradcze w oparciu o zawarte umowy o świadczenie usług).

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym uregulowane zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.). W art. 6 ust. 1 tej ustawy prawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

W myśl postanowień art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowym podlegają osoby, które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami, z wyjątkiem prokuratorów. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Osoby te także w oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dla tych osób dobrowolne (art. 11 ust. 2 cytowanej ustawy).

W sytuacji natomiast, gdy osoby będące pracownikami spółki prowadzą równolegle pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której świadczą usługi doradcze na rzecz swojego pracodawcy, zastosowanie znajdzie przepis art. 9 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl wskazanych przepisów osoby, będące m.in. pracownikami spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów (np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej), są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, o ile podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy tych osób, w przeliczeniu na okres miesiąca, nie jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zatem w sytuacji gdy pracodawca zawrze ze swoim pracownikiem (którego wynagrodzenie przewyższa kwotę minimalnego wynagrodzenia), dodatkową umowę o świadczenie usług, która jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i której przedmiot jest taki sam, jak przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej zaś przychody z jej prowadzenia dla celów podatkowych są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej, to na takim pracodawcy nie ciąży obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów uzyskanych przez te osoby w ramach umowy o świadczenie usług doradczych.

Na marginesie należy podkreślić, iż jednoznacznie ujęty zakres przedmiotowy wniosków o wydanie pisemnej interpretacji uniemożliwia Zakładowi rozstrzyganie kwestii związanych z ustaleniem czy przedsiębiorca jest płatnikiem składek, a także w sprawach związanych z potwierdzeniem, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa możliwe jest pozostawanie w stosunku pracy przez Ekspertów przy jednoczesnym świadczeniu umowy o świadczenie usług eksperckich na rzecz pracodawcy.

Dodatkowo z uwagi na brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Zakład nic może się wypowiedzieć w zakresie ewentualnych obowiązków Ekspertów w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż kwestia ta nie dotyczy indywidualnej sprawy wnioskującego.

Przedmiotem interpretacji mogą być tylko te sprawy, które odnoszą się bezpośrednio do zakresu i sposobu zastosowania wyłącznie tych przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek o charakterze publicznoprawnym, nie zaś rozstrzygnięcie konkretnej sprawy administracyjnej.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie mieniąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl