Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 stycznia 2020 r.
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
DI/100000/43/1136/2019
Ulga na start.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku (...) z dnia 3 grudnia 2019 r. złożonym w dniu 3 grudnia 2019 r. uzupełnionego dnia 19 grudnia 2019 r. w przedmiocie dotyczącym:

1.

możliwości niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

2.

prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od dnia objęcia tymi ubezpieczeniami.

UZASADNIENIE

Dnia 3 grudnia 2019 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek (...) o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. doręczonym dnia 19 grudnia 2019 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że w okresie od 1 lutego 2016 r., do 3 grudnia 2019 r. był zatrudniony na etacie lekarza rezydenta w (...) w ramach umowy o pracę na czas określony. Przedmiotowa umowa wygasa w związku z zakończeniem odbywania przez Wnioskodawcę rezydentury, finansowanej przez Ministerstwo Zdrowia ze środków budżetu państwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z późn. zm., dalej jako: rozporządzenie). Dnia 2 października 2019 r. Wnioskodawca założył, a w dniu 1 grudnia 2019 r. uruchomił własną jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą (...) (nr PKD 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna). Dnia 25 listopada 2019 r. Wnioskodawca zawarł z UCK (byłym pracodawcą w ramach odbywanej rezydentury) umową zlecenia na świadczenie usług medycznych na stanowisku lekarza pediatry - powyższa umowa zaczyna obowiązywać w dniu 6 grudnia 2019 r.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca zadał pytanie czy w związku z zarejestrowaniem własnej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma prawo zarejestrować się jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne, korzystając z ulgi na start przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności zgodnie z art. 18 ustawy z 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz z obniżonych, preferencyjnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez kolejne 2 lata działalności, zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, dalej jako: u.s.u.s.).

Wnioskodawca podkreśla, że

1. W okresie SD miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w roku bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Umowa o pracę była zawarta w celu doskonalenia zawodowego obejmującego realizację programu specjalizacji i odmienność wykonywanych czynności wynikała z charakteru owego zatrudnienia, stanowiącego etap doskonalenia zawodowego - staż kierunkowy pod kierunkiem lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny. Jako pracownik wykonywał określone czynności pod kierunkiem i nadzorem innej osoby - czynności tych nie można uznać za tożsame z czynnościami i usługami wykonywanymi przez Wnioskodawcą w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy na wyżej postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.

Wnioskodawca wskazał, że w świetle art. 18 ustawy z 6 marca 2018 r., prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) tzw. "ulgi na start", zaś w świetle art. 18a ust. 2 pkt 2 u.s.u,s. z preferencyjnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. W przypadku Wnioskodawcy umowa o pracą na czas określony zawarta z w okresie poprzedzającym rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej wygasła z dniem 3 grudnia 2019 r., - uległa ona rozwiązaniu z mocy prawa, zgodnie z rozporządzeniem. Zatem zdaniem Wnioskodawcy nie można przyjąć, że została ona rozwiązana w celu zmiany formy świadczenia na rzecz byłego pracodawcy tych samych usług medycznych na podstawie innego stosunku prawnego. Podkreślić przy tym należy, że praca na stanowisku lekarza specjalisty (pediatry) i praca lekarza rezydenta nie jest taką samą pracą. Wnioskodawca zwraca uwagę, że praca lekarza rezydenta nie jest pracą w pełni samodzielną, w przeciwieństwie do lekarza specjalisty, który samodzielnie wykonuje specjalistyczne świadczenia zdrowotne i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Nie jest także pracą tożsamą w swym zakresie. Wnioskodawca zwraca uwagę na zapisy rozporządzenia, w szczególności § 25 i § 26, z których jasno wynika, że lekarz odbywa specjalizację/staż kierunkowy pod kierunkiem lekarza specjalisty w danej dziedzinie (co miało miejsce w przypadku Wnioskodawcy). Nadto, to kierownik specjalizacji m.in. wyznacza lekarzowi rezydentowi pacjentów do prowadzenia, konsultowanie i ocenianie proponowanych przez niego badań diagnostycznych i ich interpretacji, rozpoznania choroby, sposobu leczenia, rokowania i zaleceń dla pacjenta. Pełni także bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przez lekarza rezydenta zabiegów diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Rezydentura zatem jest procesem (formą) kształcenia lekarza w celu uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie medycyny, a jednym ze sposobów na uzyskanie specjalizacji są tzw. etaty rezydenckie w akredytowanych ośrodkach.

Reasumując powyższe, rezydent musi mieć nadzór specjalisty w zakresie przewidzianym programem specjalizacji, oddzielnymi ustawami (np. w anestezjologii, medycynie ratunkowej), jak również warunkami kontraktu z NFZ (np. kto może, a kto nie przyjmować w SOR, poradniach, pracowniach diagnostycznych), a zatem nie może podejmować samodzielnych decyzji. Nadzór obejmuje też dyżury. Dla pewnych czynności w poszczególnych specjalizacjach wymagane jest zaświadczenie kierownika specjalizacji o "opanowaniu procedury". Rezydent może odmówić wykonania zabiegu przerastającego jego umiejętności, w razie wątpliwości ma obowiązek skonsultować się ze specjalistą (Kodeks etyki lekarskiej, Ustawa o zawodzie lekarza).

Wnioskodawca podkreśla raz jeszcze, że wykonywane przez niego czynności jako lekarza rezydenta nie były i nie mogły być wykonywane w sposób niezależny i samodzielny, zatem nie można uznać, iż w ramach zawodu lekarza pediatry wykonuje pracę zgodną co do zakresu z pracą świadczoną w okresie rezydentury. Skoro zaś nie byt to zakres tożsamy, tym samym ma prawo do preferencyjnych zasad opłacania składek z własnej działalności.

Wnioskodawca podkreśla, że takie stanowisko zostało uznane za prawidłowe przez ZUS w decyzji Nr 165 z dnia 9 maja 2014 r. oraz Nr 3 z dnia 7 stycznia 2015 r.

W piśmie z dnia 18 grudnia 2019 r. stanowiącym odpowiedz na wezwanie Zakładu do uzupełnienia wniosku przedsiębiorca wskazał, że nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. jako:

1.

twórca lub artysta;

2.

osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu:

a)

w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b)

z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

3.

wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik

spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

4.

osoba prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołą, inną formą wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów - Prawo oświatowe.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że odmienność wykonywanych czynności (zarówno lekarza stażysty, jak i lekarza rezydenta) wynika z charakteru zatrudnienia - umowa o pracę jest etapem doskonalenia zawodowego, w trakcie którego powierzone czynności wykonywane byty pod kierunkiem i nadzorem innej osoby - lekarza specjalisty danej dziedziny. Czynności i usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej są w pełni samodzielne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Stanowisko przedsiębiorcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej uznać należy za nieprawidłowe w przedmiocie:

1.

możliwości niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

2.

prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od dnia objęcia tymi ubezpieczeniami.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

Jednocześnie stosownie do art. 83d ust, 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust, 1 i art. 13 pkt 4 tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek. Jednocześnie w myśl art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców - przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Z powyższego wynika, że osoba rozpoczynająca wykonywanie działalności gospodarczej po raz pierwszy lub po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia iub zakończenia poprzedniej działalności i nie wykonująca w ramach tej działalności na rzecz byłego pracodawcy czynności wykonywanych uprzednio w ramach stosunku pracy, przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (tzw. ulga na start).

W myśl natomiast art. 18a ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2 tego artykułu,*z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które: prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność a także wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jednocześnie zgodnie z art. 18aa ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przepis art. 18a ust. 1 stosuje się również do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy kontynuują działalność gospodarczą po upływie okresu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W takim przypadku okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia objęcia ubezpieczeniami na zasadach określonych w art. 18a ust. 1 i art. 36.

Mając na uwadze brzmienie powyżej wskazanych przepisów zauważyć należy, że zarówno art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, jak i art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzależniają możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z tzw. ulgi na start (tj. braku obowiązku ubezpieczeń społecznych w okresie pierwszych 6 miesięcy), jak i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, od spełnienia przesłanki niewykonywania w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego pracodawcy czynności tożsamych do uprzednio (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywanych w ramach stosunku pracy.

Powyższe oznacza, iż zakres czynności świadczonych na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może choćby częściowo pokrywać się z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot "czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że wystarczy aby zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy choćby w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ją uprzednio z tym pracodawcą stosunku pracy, żeby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie miała prawa do ulgi na start, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w rybie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Dopiero, gdy wykonywana w ramach prowadzonej działalności praca ma zupełnie inny charakter, niż zakres czynności świadczonych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - osoba prowadząca działalność może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednocześnie Zakład zaznacza, że w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie ma możliwości oceny czy czynności wchodzące w zakres wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w tym również, które zamierza świadczyć na rzecz byłego pracodawcy są całkowicie różne od czynności jakie ww. wykonywał uprzednio w ramach umowy o pracę, wobec powyższego opiera się na informacjach zawartych w treści złożonego wniosku o interpretację indywidualną oraz pism uzupełniających.

Z treści wniosku oraz pisma stanowiącego jego uzupełnienie wynika, że Wnioskodawca współpracuje w ramach nowo rozpoczętej działalności gospodarczej wykonując usługi medyczne dla podmiotu, u którego był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku lekarza rezydenta odbywającego specjalizację. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz pisma stanowiącego jego uzupełnienie nie wynika jednoznacznie, że zakres obowiązków wykonywanych uprzednio przez lekarza rezydenta w ramach stosunku pracy jest całkowicie odmienny od czynności, które są/będą wykonywane w ramach prowadzonej przez lekarza działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy. Wnioskodawca wskazując, (...) że odmienność wykonywanych czynności (zarówno lekarza stażysty, jak i lekarza rezydenta) wynika z charakteru zatrudnienia - umowa o pracę jest etapem doskonalenia zawodowego, w trakcie którego powierzone czynności wykonywane były pod kierunkiem i nadzorem osoby - lekarza specjalisty danej dziedziny. Czynności i usługi wykonywane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej są w pełni samodzielne - potwierdza, iż jedynym kryterium różnicującym te czynności jest samodzielność ich wykonywania.

Brak jest więc w oparciu o informacje przekazane przez Przedsiębiorcę podstaw do przyjęcia, iż czynności związane z udzielaniem usług medycznych wykonywane przez lekarza rezydenta w ramach umowy o pracę, całkowicie różnią się od czynności polegających również na udzielaniu usług medycznych wykonywanych przez lekarza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a fakt braku samodzielności podczas wypełniania obowiązków pracowniczych nie świadczy jeszcze o braku tożsamości tych działań z czynnościami wykonywanymi następnie przez byłego pracownika w ramach działalności gospodarczej.

W konsekwencji, w sytuacji gdy zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego wykonywana jest działalność choćby w części pokrywa się z zakresem czynności wykonywanych uprzednio przez pracownika, warunek braku tożsamości czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej nie zostanie spełniony.

W tym miejscu należy podkreślić, że Sąd Najwyższy w wyroku z 23 marca 2010 r. (I UK 323/09), wskazał, iż (...) usługi zdrowotne (w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego) świadczone przez lekarza prowadzącego działalność gospodarcza (zawodową) w formie indywidualnej praktyki lekarskiej na rzecz podmiotu, w którym był zatrudniony jako stażysta, wyłączają możliwość preferencyjnego ustalenia wysokości składki na zasadach opisanych w art. 18a ustawy systemowej, gdy usługi te odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy (...). W ocenie Sądu Najwyższego, (...) wykonywanie, przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską działalności gospodarczej (zawodowej) na rzecz byłego pracodawcy, w postaci świadczenia usług zdrowotnych nie może być uznane, z powodu uzyskania kwalifikacji do samodzielnego wykonywania tych czynności, za nieodpowiadające czynnościom wykonywanym przez tego lekarza w ramach stosunku pracy, w sytuacji, gdy zakres obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej i wcześniej wykonywanej umowy o pracę są tożsame. Dopiero ustalenie, że świadczone w ten sposób usługi na rzecz byłego pracodawcy, nie odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy, umożliwia skorzystanie z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Również Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 14 stycznia 2015 r. (I!l A Ua 1263/14), stwierdził, że (...) jedynie ze wzglądu na okoliczność braku uprawnień wnioskodawcy do wykonywania tych czynności samodzielnie, wobec ustawowego wymogu odbycia stażu będącego niezbędnym elementem doskonalenia zawodowego lekarzy, usługi medyczne świadczone były pod nadzorem lekarza dentysty posiadającego pełne uprawnienia do wykonywania zawodu. W ocenie Sądu Apelacyjnego sama ta okoliczność nie przesadza, iż Wnioskodawca wykonywał inne czynności z zakresu opieki zdrowotnej - stomatologicznej, niż czynności świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz tego podmiotu". Ponadto Sąd Apelacyjny zauważył, że usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadczone przez lekarza stomatologa prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, jak' i lekarza stomatologa stażysty na podstawie umowy o pracę, należy kwalifikować zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz.U. z 2011. Nr 277, poz, 1634 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą lekarz stomatolog prowadzący indywidualną praktykę nie świadczy innych usług z zakresu ochrony zdrowia od lekarza dentysty stażysty. Z kolei z przedstawionego przez wnioskodawcę we wniosku stanu faktycznego nie wynika, aby czynności z zakresu opieki dentystycznej świadczone w czasie stażu i później w ramach wykonywanej praktyki lekarskiej w przeważającym zakresie się nie pokrywały. W świetle powyższego przedsiębiorca, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą oraz w ramach tej działalności wykonuje usługi na rzecz byłego pracodawcy, które chociażby w części pokrywają się z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy - nie jest uprawniony do skorzystania z tzw. "ulgi na start", o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, a w konsekwencji począwszy od dnia nawiązania współpracy z byłym pracodawcą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Jednocześnie, z uwagi na zawarte w art. 18a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tożsame do powyższych, przestanki skutkujące brakiem prawa do opłacania przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przedsiębiorca w związku z nawiązaniem współpracy z byłym pracodawcą nie będzie również uprawniony do deklarowania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru określonej w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w sytuacji, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykonywał usługi na rzecz byłego pracodawcy, które chociażby w części pokrywają się z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy.

Biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca nie wykazał różnic w czynnościach wykonywanych wcześniej na rzecz byłego pracodawcy jako stażysta/rezydent w ramach zatrudnienia na etacie lekarza rezydenta od tych wykonywanych obecnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a wskazał, że jedynym kryterium różnicującym te czynności jest brak niezależności i samodzielności ich wykonywania w ramach umowy o pracę, nie można uznać, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki uprawniające przedsiębiorcę do zastosowania tzw. "ulgi na strat" oraz prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania, Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art, 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl