DI/100000/43/1127/2022 - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

DI/100000/43/1127/2022

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 listopada 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/1127/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców {Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.}, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym dnia 19 października 2022 r., dotyczące prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Dnia 19 października 2022 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, Wniosek został uzupełniony pismem złożonym dnia 29 października 2022 r.

Wnioskodawczym w treści wniosku wskazała, że jest lekarzem dentystą, od 01,10,21. do 30.09.22, na podstawie umowy o pracę w ramach stażu podyplomowego, odbyła szkolenie jako lekarz stażysta. Umowa ta wygasła dnia 30.09.22 i nie została ona rozwiązana przez żadną ze stron w celu zmiany formy prawnej stosunku. Zarówno Wnioskodawczym jak i pracodawca nie mieli wpływu na czas i termin jej wygaśnięcia. W dniu 03.10.22 po raz pierwszy Wnioskodawczym założyła jednoosobową działalność gospodarczą, której celem jest świadczenie usług z zakresu praktyki lekarsko-dentystycznej. Następnie, w dniu 04.10.22, uzyskała prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. W ramach działalności gospodarczej na podstawie umowy podjęta współpracę z podmiotem, z którym łączył ją stosunek pracy w ramach stażu podyplomowego. Czynności, które Wnioskodawczym będzie wykonywać na rzecz "byłego Pracodawcy", cechują się odmiennością stosunku prawnego do czynności wykonywanych podczas stażu podyplomowego, które miały na celu przeszkolenie i przygotowanie do wykonywania zawodu i w ocenie Wnioskodawczym nie są tożsame. Wciągu ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczym nie prowadziła innej pozarolniczej działalności. Wnioskodawczym zadała pytanie czy w świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługuje jej prawo do obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, według tzw. stawki preferencyjnej, wskazanej w treści art. 18a ust. 1 wyżej wymienionej ustawy w sytuacji, gdy praca kontynuowana jest u tego samego pracodawcy po skończeniu stażu podyplomowego?

We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawczym wskazała, że zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych "Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i ramowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia". Wnioskodawczym wskazała, że przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób w dwóch następujących przypadkach:

1)

prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolnicze działalność:

2)

wykonują działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczym wskazała, iż zgodnie z art. 15 ust. 3d ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. "Lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego z zastrzeżeniem ust. 7a".

Z przytoczonego przepisu wynika, iż celem stażu podyplomowego jest realizacja jego programu. Wnioskodawczym podkreśla, że w trakcie stażu wykonywała czynności zgodne z ramowym programem stażu podyplomowego lekarza dentysty stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z wyżej przytoczonym programem lekarz stażysta ma obowiązek zrealizować program stażu, który składa się z 8 staży cząstkowych, tj. z zakresu: stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji, ratownictwa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz prawa medycznego. Ukończenie stażu podyplomowego, o którym mowa powyżej jest podstawą do uzyskania prawa, wykonywania zwodu lekarza dentysty.

Zdaniem Wnioskodawczyni kluczowym, z punktu widzenia opisanej sytuacji, jest pojęcie stosunku pracy oraz odpowiedź na pytanie - co mieści się w jego zakresie. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". Powyższa definicja oznacza, że stosunek pracy to trwała i dobrowolna więź prawna łącząca pracownika i pracodawcę, której treścią jest obowiązek osobistego wykonywania pracy określonego rodzaju przez pracownika pod kierownictwem, na rzecz i na ryzyko pracodawcy oraz obowiązek pracodawcy zatrudniania pracownika przy umówionej pracy i wypłacania mu wynagrodzenia za pracę. W stosunku tym pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy określonego rodzaju (a więc nie każdej pracy) na rzecz pracodawcy, w sposób podporządkowany kierowniczej roli pracodawcy. Obowiązkiem pracodawcy wynikającym z nawiązania stosunku pracy jest wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia za pracę.

O ile przedstawiona definicja stosunku pracy i jego cechy nie budzą szczególnych wątpliwości, o tyle istotne problemy pojawiają się w związku z treścią przepisów szczególnych, wynikających, z treści ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, m.in. przytoczony już uprzednio art. 15 ust. 3d. Należy zauważyć, że przepisy ustawy: o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzają inne elementy dla lekarza stażysty, który odbywa staż w ramach stosunku prac. W pierwszej kolejności podniesienia wymaga fakt, iż lekarz chcący uzyskać "pełne" prawo wykonywania zawodu musi ukończyć staż podyplomowy. Zgodnie z treścią przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - staż odbywa się na podstawie umowy o pracę. Można stwierdzić, iż lekarz chcąc uzyskać prawo wykonywania zawodu, musi zawrzeć umowę o pracę i realizować ramowy program stażu. To powoduje, że nie można mówić o swobodzie stron przy zawieraniu umowy w ścisłym tego znaczeniu. Pracownik chcąc podjąć pracę ma swobodę w dokopaniu wyboru Pracodawcy. Natomiast lekarz nie maże wybrać innej formy szkolenia stażowego, prócz tej która została określona przez Ustawodawcę. Kolejnym elementem stosunku pracy, który należy poddać analizie pod kątem umowy o prace w ramach stażu jest wykonywanie pracy na rzecz Pracodawcy, w relacji lekarz stażysta, a podmiot szkolący nie występuje również ścisły związek wykonywania pracy na rzecz Pracodawcy. Oczywiście lekarz stażysta odbywa staż podyplomowy (szkolenie) w podmiocie szkolącym, przy czym w ramach swojego czasu pracy realizuje on stricte ramowy program stażu. Tym samym to nie Pracodawca decyduje jakie czynności będą wykonywane przez lekarza stażystę, a Ustawodawca który zakres ten określił w aktach prawnych.

Wnioskodawczym wskazała, że na potrzeby niniejszego wywodu kolejnym elementem, który należy uwypuklić jest wynagrodzenie przekazywane lekarzowi stażyście. Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty "Organizacja, finansowanie oraz zapewnianie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej". Oznacza to, iż de facto środki które otrzymuje lekarz stażysta tytułem wynagrodzenia nie pochodzą bezpośrednio od pracodawcy, a są to środki wyasygnowane z budżetu Państwa.

Wnioskodawczym podkreśla, że podczas stażu nie była samodzielna i każdą czynność musiała konsultować z opiekunem. To również stoi w sprzeczności z podstawowym elementem stosunku pracy jakim jest samodzielność w udzielaniu świadczeń, a która w opisanym przypadku nie występuje. Przykładem mogą być następujące czynności wymienione w art. 15 ust. 3b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

1)

przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania, porad lekarskich po konsultacji z opiekunem,

2)

wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich,

3)

wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne a po uzgodnieniu z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony na badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta,

4)

prowadzenia we współpracy z opiekunem historii choroby i innej dokumentacji medycznej,

5)

wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych w nich informacji.

Wnioskodawczym wskazała, że żadna z przytoczonych powyżej czynności nie cechuje się samodzielnością, chociaż wchodzi w podstawowy zakres udzielania świadczenia zdrowotnego. Prawidłowa analiza powyższych przepisów doprowadza do wniosku, że lekarz stażysta odbywa szkolenie w ramach stażu podyplomowego na podstawie umowy o pracę, a nie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony, tym samym nie można utożsamiać pracy lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony, z lekarzem który dopiero odbywa staż podyplomowy;

Staż podyplomowy jest przygotowaniem do wykonywania zawodu, a nie wykonywaniem zawodu sensu stricto.

W ocenie Wnioskodawczym przepis, tj. art. 18a ust. 2 o systemie ubezpieczeń społecznych, który mówi o wyłączeniach od skorzystania z prawa do preferencyjnej składki nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie. Czynności, które będzie wykonywała na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, nie są tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stażu podyplomowego. Wnioskodawczym oświadcza, że w okrasie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła innej pozarolniczej działalności. Tym samym w ocenie Wnioskodawczym przysługuje jej prawo do "preferencyjnych składek", zgodnie z treścią art. 18a ust. 1 o systemie ubezpieczeń społecznych.

W piśmie złożonym dnia 29 października 2022 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie zakładu do uzupełnienia wniosku Wnioskodawczym wskazała, że główną różnicą w czynnościach wykonywanych wcześniej na rzecz byłego pracodawcy jako lekarz stażysta w ramach stażu podyplomowego od tych, które będą wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest fakt, iż podczas stażu nie posiadała prawa wykonywania zawodu. Praca Wnioskodawczym miała charakter szkoleniowy i miała na celu przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu. Jako stażystka nie mogła samodzielnie podejmować jakichkolwiek czynności bez uprzedniej zgody i kontroli lekarza nadzorującego, co odróżniało Wnioskodawczynię od lekarza posiadającego pełne uprawnienia zawodowe, który samodzielnie podejmuje wszystkie decyzje. Odbywanie stażu nie jest tym samym co wykonywanie zawodu lekarza, gdyż jest formą nauki i przygotowania zawodowego. Podczas stażu nie posiadała potwierdzonych dokumentami kwalifikacji, aby udzielać świadczeń zdrowotnych, takich jak: badanie stanu zdrowia, udzielanie porad lekarskich, wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych.

Wnioskodawczym wskazała, że charakter pracy lekarza dentysty z pełnym prawem wykonywania zawodu a lekarza stażysty nie jest w jej opinii tożsamy. Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Stanowisko przedsiębiorcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej uznać należy za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

W myśl natomiast art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które: prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność a także wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy łub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jednocześnie zgodnie z art. 18aa ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przepis art. 18a ust. 1 stosuje się również do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy kontynuują działalność gospodarczą po upływie okresu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W takim przypadku okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia objęcia ubezpieczeniami na zasadach określonych w art. 18a ust. 1 i art. 36.

Mając na uwadze brzmienie powyżej wskazanych przepisów zauważyć należy, że art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzależnia możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej działalności od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, od spełnienia przestanki niewykonywania w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego pracodawcy czynności tożsamych do uprzednio (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywanych w ramach stosunku pracy.

Powyższe oznacza, iż zakres czynności świadczonych na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może choćby częściowo pokrywać się z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot "czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że wystarczy aby zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy choćby w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ją uprzednio z tym pracodawcą stosunku pracy, żeby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie miała prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rybie art. 18a ust.l ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Dopiero, gdy wykonywana w ramach prowadzonej działalności praca ma zupełnie inny charakter, niż zakres czynności świadczonych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - osoba prowadząca działalność może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

jednocześnie Zakład zaznacza, że w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie ma możliwości oceny czy czynności wchodzące w zakres wykonywanej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej w tym również, które świadczy na rzecz byłego pracodawcy są całkowicie różne od czynności jakie ww. wykonywała uprzednio w ramach umowy o pracę, wobec powyższego opiera się na informacjach zawartych w treści złożonego wniosku o interpretację indywidualną oraz pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku.

Z treści wniosku oraz pisma stanowiącego jego uzupełnienie wynika, że Wnioskodawczym będzie współpracowała w ramach nowo rozpoczętej działalności gospodarczej wykonując usługi medyczne dla podmiotu, u którego była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w okresie stażu podyplomowego jako lekarz dentysta (lekarz stażysta). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz pisma stanowiącego jego uzupełnienie nie wynika jednoznacznie, że zakres obowiązków wykonywanych uprzednio przez Wnioskodawczynię jako lekarza dentystę stażystę w ramach stosunku pracy jest całkowicie odmienny od czynności, które będzie wykonywała w ramach prowadzonej przez lekarza działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy. Wnioskodawczym wskazując na odmienność czynności wykonywanych przez lekarza stażystę dentystę w ramach stosunku pracy od czynności, które wykonuje lekarz dentysta wykonujący samodzielnie zawód medyczny oraz wskazując, że lekarz dentysta stażysta zobowiązany jest pracować pod kierunkiem lekarza dentysty i nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności medycznych potwierdziła, iż jedynym kryterium różnicującym te czynności jest brak samodzielności ich wykonywania.

W tym miejscu należy podkreślić, że Sąd Najwyższy w wyroku z 23 marca 2010 r. (I UK 323/09), wskazał, iż (...) usługi zdrowotne (w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego) świadczone przez lekarza prowadzącego działalność gospodarcza (zawodową) w formie indywidualnej praktyki lekarskiej na rzecz podmiotu, w którym był zatrudniony jako stażysta, wyłączają możliwość preferencyjnego ustalenia wysokości składki na zasadach opisanych w art. 18a ustawy systemowej, gdy usługi te odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy (..,). W ocenie Sądu Najwyższego, (...) wykonywanie, przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską działalności gospodarczej (zawodowej) na rzecz byłego pracodawcy, w postaci świadczenia usług zdrowotnych nie może być uznane, z powodu uzyskania kwalifikacji do samodzielnego wykonywania tych czynności, za nieodpowiadające czynnościom wykonywanym przez tego lekarza w ramach stosunku pracy, w sytuacji, gdy zakres obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej i wcześniej wykonywanej umowy o pracę są tożsame. Dopiero ustalenie, że świadczone w ten sposób usługi na rzecz byłego pracodawcy, nie odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy, umożliwia skorzystanie z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Również Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 14 stycznia 2Q15 r. (III A Ua 1263/14), stwierdził, że (...) jedynie ze wzglądu na okoliczność braku uprawnień wnioskodawcy do wykonywania tych czynności samodzielnie, wobec ustawowego wymogu odbycia stażu będącego niezbędnym elementem doskonalenia zawodowego lekarzy, usługi medyczne świadczone były pod nadzorem lekarza dentysty posiadającego pełne uprawnienia do wykonywania zawodu. W ocenie Sądu Apelacyjnego sama ta okoliczność nie przesadza, iż Wnioskodawca wykonywał inne czynności z zakresu opieki zdrowotnej - stomatologicznej, niż czynności świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz tego podmiotu". Ponadto Sąd Apelacyjny zauważył, że usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadczone przez lekarza stomatologa prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, jak i lekarza stomatologa stażysty na podstawie umowy o pracę, należy kwalifikować zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą lekarz stomatolog prowadzący indywidualną praktykę nie świadczy innych usług z zakresu ochrony zdrowia od lekarza dentysty stażysty.

Biorąc pod uwagę, że Wnioskodawczym nie wykazała różnic w czynnościach wykonywanych przez nią wcześniej na rzecz byłego pracodawcy jako stażysta w ramach stażu podyplomowego od tych, które będą wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a wskazała, że jedynym kryterium różnicującym te czynności jest brak samodzielności ich wykonywania w ramach umowy o pracę, nie można uznać, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki uprawniające przedsiębiorcę do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tą jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl