DI/100000/43/1116/2023 - Ustalenie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 stycznia 2024 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/1116/2023 Ustalenie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm,), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym dnia 20 listopada 2023 r. w przedmiocie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Dnia 20 listopada 2023 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 grudnia 2023 r., doręczonym w dniu 18 grudnia 2023 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że jest obecnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez (...) Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 listopada 2023 r.

Wykonywane stanowisko nosi nazwę i polega na testowaniu i analizie oprogramowania, tj. innymi słowy manualnym "przekalkowaniu" aplikacji desktopowych. Do zakresu obowiązków należą obecnie:

1.

analiza wymagań biznesowych/projektowych i dokumentowanie rezultatów,

2.

tworzenie dokumentacji dostarczonego oprogramowania w całym procesie wytwórczym,

3.

modyfikacja, zapisywanie, testowanie, wdrażanie i opracowanie programów komputerowych,

4.

poprawa błędów aplikacji/systemów, w tym tworzenie nowych rozwiązań dla ich prawidłowego funkcjonowania,

5.

współtworzenie architektury rozwiązań aplikacji/systemów komputerowych,

6.

wykonywanie Innych czynności w zakresie informatyki, w szczególności w zakresie obsługi 1 doradztwa zwaną "działalnością twórczą".

Wnioskodawca z dniem 1 grudnia 2023 r. rozpocznie współpracę ze swoim obecnym pracodawcą jako swoim kontrahentem na podstawie umowy świadczenia usług, jednakże zmianie ulegnie zakres dotychczasowych obowiązków Wnioskodawcy. Nowe stanowisko będzie polegać na pisaniu programów do testowania aplikacji webowych. Do nowych obowiązków należeć będzie:

1.

tworzenie skryptów automatycznych testowych przy użyciu narzędzi deweloperskich,

2.

dokonywanie przeglądów kodów, tworzenie planów 1 strategii testów w projektach o wysokim stopniu złożoności,

3.

przeprowadzanie testów oprogramowania,

4.

opracowywanie dokumentacji testowej,

5.

przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych,

6.

rejestracja i raportowanie wyników testów,

7.

zgłaszanie incydentów,

8.

analiza dokumentacji biznesowej,

9.

definiowanie wymagań testowych,

10.

wykonywanie testów manualnych na podstawie scenariuszy i przypadków/ testowych oraz raportowanie wykrytych defektów,

11.

analizowanie działania systemów komputerowych, w tym pod kątem wydajności,

12.

tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych,

13.

konfigurowanie narzędzi OevOps w zakresie testowania oprogramowania,

14.

analiza wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji i specyfikacji systemów dostarczonych przez klienta,

15.

modelowanie i projektowanie logiki automatyzacji dla procesów dostarczania zmian do i w systemach komputerowych oraz ich komponentów, procesów weryfikacji poprawności wdrożeń systemów komputerowych oraz ich komponentów, integracji systemów komputerów połączonych siecią oraz testowanie tej Integracji,

16.

wspieranie w przeprowadzeniu procesów weryfikujących wiedzę techniczną osób do pracy w

17.

wykonywanie innych czynności w zakresie systemów informatycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, w tym stanie faktycznym istnieje podstawa do zastosowania art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. zastosowania przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tzw. obniżonych składek ZUS,

Przesłanką negatywną do zastosowania powyższej zasady jest, po pierwsze, prowadzenie lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przez dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadzenie pozarolniczej działalności, po drugie, wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywano w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Działalność gospodarczą, którą rozpoczął Wnioskodawca jest jego pierwszą działalnością gospodarczą, wobec czego w niniejszej sprawie nie wystąpiła pierwsza z negatywnych przesłanek do skorzystania z obniżonych składek ZUS.

W ocenie Wnioskodawcy, nie wystąpiła również druga z negatywnych przesłanek uniemożliwiająca skorzystanie przez niego z obniżonych składek, Wnioskodawca na podstawie umowy o pracę wykonuje bowiem inne czynności niż te, które zamierza wykonywać w przyszłości na rzecz swojego pracodawcy w ramach umowy świadczenia usług. Stanowisko testera oprogramowania wymaga wykonywania zupełnie innych czynności niż stanowisko dewelopera testów. Praca testera sprowadza się do pracy na gotowych już, sporządzonych przez inną osobę oprogramowaniu, natomiast praca dewelopera testów polega na tworzeniu nowego oprogramowania do testowania od postaw. Inny jest cel pracy na tych dwóch stanowiskach, stosowane narzędzia oraz rezultaty wykonywanych działań.

Uzupełniając wniosek pismem doręczonym w dniu 18 grudnia 2023 r. Wnioskodawca wskazał, że w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej pod firmą " (data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 1 grudnia 2023 r., nie prowadził działalności pozarolniczej w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca nie wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności na rzecz byłego pracodawcy, które wykonywał będąc u niego zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wnioskodawca był w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 listopada 2023 r. zatrudniony przez na podstawie umowy o pracę na stanowisku ".

(...), tj. testera oprogramowania. Do zakresu jego obowiązków wchodziło testowanie istniejącego oprogramowania, znajdowanie istniejących w nim błędów i raportowanie ich. Od grudnia 2023 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca świadczy na rzecz usługi, przedmiotem których jest pisanie

kodu programów przeznaczonych do testowania aplikacji sieciowych, tj. tworzeniu nowego oprogramowania od podstaw, nie zaś Jak podczas świadczenia pracy testowania istniejącego oprogramowania tworzonego przez podmioty trzecie.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdza co następuje:

Stanowisko przedsiębiorcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczące prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uznać należy za prawidłowe,

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (Interpretacja indywidualna}. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy),

Natomiast w myśl art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydoje interpretacje indywidualne, o których mewa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 5, tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, i wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art- 36aa oraz przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

W myśl natomiast art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które: prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność a także wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jednocześnie zgodnie z art. 18aa ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przepis art. 18a ust. 1 stosuje się również do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy kontynuują działalność gospodarczą po upływie okresu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W takim przypadku okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia objęcia ubezpieczeniami na zasadach określonych w art. 18a ust. 1 i art. 35.

Mając na uwadze brzmienie powyżej wskazanych przepisów zauważyć należy, że art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzależnia możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej działalności od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, od spełnienia przesłanki niewykonywania w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego pracodawcy czynności tożsamych do uprzednio (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywanych w ramach stosunku pracy, Powyższe oznacza, iż zakres czynności świadczonych na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może choćby częściowo pokrywać się z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot "czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy, Należy zaznaczyć w tym miejscu, że wystarczy aby zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy choćby w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ją uprzednio 2 tym pracodawcą stosunku pracy, żeby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie miała prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w trybie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Dopiero, gdy wykonywana w ramach prowadzonej działalności praca ma zupełnie inny charakter, niż zakres czynności świadczonych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - osoba prowadząca działalność może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jednocześnie Zakład zaznacza, że w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie Interpretacji indywidualnej nie ma możliwości oceny czy czynności wchodzące w zakres wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w tym również, które zamierza świadczyć na rzecz byłego pracodawcy są całkowicie różne od czynności Jakie ww. wykonywał uprzednio w ramach umowy o pracę, wobec powyższego opiera się na informacjach zawartych w treści złożonego wniosku o interpretację Indywidualną i uzupełnienia.

Z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca nie wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności na rzecz byłego pracodawcy, które wykonywał będąc u niego zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Zatem w przedmiotowej sprawie zachodzą przestanki uprawniające przedsiębiorcę do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu stanu faktycznego oraz zdarzania przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy Z dnia G marce 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dc ciału jej zmiany lub uchylenia, Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. a systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl